Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja


Datum: 23.3.2018

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

1. Številka: 478-189/2017

S parc. št. 1161/11, k.o. Jernej (ID znak: parcela 2592 1161/11), v izmeri 232 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Kolomban. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 17.022,00 EUR.

2. Številka: 478-189/2017

S parc. št. 1161/12, k.o. Jernej (ID znak: parcela 2592 1161/12), v izmeri 138 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Kolomban. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 10.126,00 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davek na promet nepremičnin.

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER