Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja


Datum: 16.3.2018

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

1. Številka: 478-247/2008

S parc. št. *182/5 k.o. 2623 Boršt (ID znak 2623 *182/5), v izmeri 43 m2. Nepremičnina se nahaja v zaselku Hrpeljci. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 1.720,00 EUR.

S parc. št. 3028 k.o. 2623 Boršt (ID znak 2623 3028), v izmeri 32 m2. Nepremičnina se nahaja v zaselku Hrpeljci. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 1.280,00 EUR.

2. Številka: 478-208/2012

S parc. št. 100/86 k.o. 2606 Semedela (ID znak 2606 100/86), v izmeri 179 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Žusterna. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 19.754,00 EUR.

3. Številka: 478-53/2017

S parc. št. 202/7 k.o. 2606 Semedela (ID znak 2606 202/7), v izmeri 88 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Žusterna. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 9.240,00 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER