Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja


Datum: 02.03.2018

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja

NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

1. Številka: 478-245/2016

S parc. št. 321/57 k.o. 2623 Boršt (ID znak: parcela 2623 321/57), v izmeri 112 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Glem. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 4.869,76 EUR.

2. Številka: 478-125/2017

S parc. št. 321/56 k.o. 2623 Boršt (ID znak: parcela 2623 321/56), v izmeri 146 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Glem. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 6.348,08 EUR.
S parc. št. 2929/3 k.o. 2623 Boršt (ID znak: parcela 2623 2929/3), v izmeri 130 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Glem. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 5.652,40 EUR.

3. Številka: 478-83/2018

S parc. št. 2929/4 k.o. 2623 Boršt (ID znak: parcela 2623 2929/4), v izmeri 14 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Glem. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 608,72 EUR.

4. Številka: 478-247/2016

S parc. št. 2432/8, k.o. 2612 Sv. Anton (ID znak: parcela 2612 2432/8), v izmeri 293 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Sv. Anton. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 12.255,00 EUR.

5. Številka: 478-603/2011

S parc. št. 882/8 k.o. 2606 Semedela (ID znak 2606 882/8), v izmeri 22 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Semedela. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 1.311,20 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.
Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.
Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER