Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja


Datum: 8.12.2017

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja

NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

1. Številka: 478-533/2017

S parc. št. 1606/1 k.o. 2595 Škofije (ID znak: parcela 2595 1606/1), v izmeri 203 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Zg. Škofije. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 14.182,00 EUR.

2. Številka: 478-355/2016

S parc. št. 1449/15 k.o. 2595 Škofije (ID znak: parcela 2595 1449/15), v izmeri 41 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Zg. Škofije. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 2.460,00 EUR.

S parc. št. 1449/13 k.o. 2595 Škofije (ID znak: parcela 2595 1449/13), v izmeri 283 m2. Prodaja se solastniški delež do ½. Nepremičnina se nahaja v naselju Zg. Škofije. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 8.490,00 EUR.

3. Številka: 478-849/2007

S parc. št. 3552/2 k.o. 2612 Sv. Anton (ID znak: parcela 2612 3552/2), v izmeri 36 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Dvori. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 1.620,00 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER