Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja


Datum: 17.11.2017

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 1. Številka: 478-117/2016

S parc. št. 1367/4, k.o. 2595 Škofije (ID znak: parcela 2595 1367/4), v izmeri 26 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Zg. Škofije. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 1.616,00 EUR.

 2. Številka: 478-390/2015

S parc. št. 5305, k.o. 2613 Truške (ID znak: parcela 2613 5305), v izmeri 200 m2. Prodaja se solastniški delež do 1/5. Nepremičnina se nahaja v naselju Trsek. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 1.400,00 EUR.

 3. Številka: 478-295/2014

S parc. št. 489/78, k.o. 2606 Semedela (ID znak: parcela 2606 489/78), v izmeri 22 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Koper – Semedela. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 2.090,00 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER