Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja


Datum: 4.9.2017

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

  1. Številka: 478-252/2017

S parc. št. s parc. št. 1298/28, k.o. Plavje (ID znak: parcela 2589 1298/28), v izmeri 1 m2. Nepremičnina se nahaja na območju za promet in zveze, v neposredni bližini Mejnega prehoda Škofije. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 88,00 EUR.

S parc. št. 1298/30, k.o. Plavje (ID znak: parcela 2589 1298/30), v izmeri 25 m2. Nepremičnina se nahaja na območju za promet in zveze, v neposredni bližini Mejnega prehoda Škofije. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 2.190,00 EUR.

S parc. št. 1298/47, k.o. Plavje (ID znak: parcela 2589 1298/47), v izmeri 41 m2. Nepremičnina se nahaja na območju za promet in zveze, v neposredni bližini Mejnega prehoda Škofije. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 3.592,00 EUR.

S parc. št. 1298/49, k.o. Plavje (ID znak: parcela 2589 1298/49), v izmeri 201 m2. Nepremičnina se nahaja na območju za promet in zveze, v neposredni bližini Mejnega prehoda Škofije. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 17.608,00 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER