NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA


Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja

NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

1. Številka: 478-440/2015

S parc. št. 1102/4 k.o. 2605 Koper (ID znak: parcela 2605 1102/4), v izmeri 11 m2. Nepremičnina se nahaja v centru Kopra. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 1.210,00 EUR.

2. Številka: 478-193/2014

S parc. št. 1005 k.o. 2609 Pomjan (ID znak: parcela 2609 1005), v izmeri 90 m2 in s parc. št. 1006 k.o. 2609 Pomjan (ID znak: parcela 2609 1006), v izmeri 79 m2. Nepremičnini se nahajata v naselju Pomjan. Izhodiščna vrednost nepremičnin znaša 7.605,00 EUR.

3. Številka: 478-213/2017

S parc. št. 1319/44 k.o. Plavje (ID znak: parcela 2589 1319/44), v izmeri 24 m2. Nepremičnina se nahaja v neposredni bližini Mejnega prehoda Škofije. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 1.596,00 EUR.

4. Številka: 7113-9/2017

S parc. št. 3274 k.o. 2611 Marezige (ID znak 2611 3274), v izmeri 25 m2. Prodaja se solastniški delež Mestne občine Koper do deleža 6/16. Nepremičnina se nahaja v naselju Babiči. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 537,19 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER