NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA


Datum: 24.03.2017

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) objavlja

NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

  1. Številka: 478-65/2017

S parc. št. *98 k.o. 2623 Boršt (ID znak: parcela 2623 *98), v izmeri 115 m2. Prodaja se solastniški delež Mestne občine Koper, do deleža 5/16. Nepremičnina se nahaja v naselju Boršt. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 3.485,56 EUR.

S parc. št. 1988/1 k.o. 2623 Boršt (ID znak: parcela 2623 1988/1), v izmeri 58 m2. Prodaja se solastniški delež Mestne občine Koper, do deleža 5/16. Nepremičnina se nahaja v naselju Boršt. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 955,00 EUR.

S parc. št. 1988/2 k.o. 2623 Boršt (ID znak: parcela 2623 1988/2), v izmeri 239 m2. Prodaja se solastniški delež Mestne občine Koper, do deleža 5/16. Nepremičnina se nahaja v naselju Boršt. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 3.936,03 EUR.

  1. Številka: 478-314/2016

S parc. št. 533/3 k.o. 2605 Koper (ID znak: parcela 2605 533/3), v izmeri 75 m2. Nepremičnina se nahaja v centru Kopra. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 7.500,00 EUR.

  1. Številka: 478-83/2016

S parc. št. 533/4 k.o. 2605 Koper (ID znak: parcela 2605 533/4), v izmeri 122 m2. Nepremičnina se nahaja v centru Kopra. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 12.200,00 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER