NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA


Datum: 17.2.2017

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja

NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

  1. Številka: 478-258/2014

S parc. št. 551/3 k.o. 2605 Koper (ID znak: parcela 2605 551/3), v izmeri 15 m2. Predmet prodaje je zemljišče pod stavbo. Zemljišče se nahaja v centru Kopra. Izhodiščna vrednost zemljišča znaša 1.650,00 EUR.

2. Številka: 478-478/2015

S parc. št. 529/11 k.o. 2606 Semedela (ID znak: parcela 2606 529/11), v izmeri 8 m2. Predmet prodaje je zemljišče pod objektom. Zemljišče se nahaja v naselju Koper Markovec. Izhodiščna vrednost zemljišča znaša 880,00 EUR.

3. Številka: 478-353/2013

S parc. št. 3843 k.o. 2612 Sv. Anton (ID znak: parcela 2612 3843), v izmeri 45 m2. Prodaja se solastniški delež do 6/8. Nepremičnina se nahaja v naselju Kocjančiči. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 1.181,25 EUR.

S parc. št. 3845 k.o. 2612 Sv. Anton (ID znak: parcela 2612 3845), v izmeri 52 m2. Prodaja se solastniški delež do 6/8. Nepremičnina se nahaja v naselju Kocjančiči. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 1.365,00 EUR.

4. Številka: 478-307/2012

S parc. št. 5/6 k.o. 2596 Tinjan (ID znak: parcela 2596 5/6), v izmeri 247 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Kolombar. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 10.096,00 EUR.

S parc. št. 5/7 k.o. 2596 Tinjan (ID znak: parcela 2596 5/7), v izmeri 121 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Kolombar. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 6.224,00 EUR.

S parc. št. 5/8 k.o. 2596 Tinjan (ID znak: parcela 2596 5/8), v izmeri 100 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Kolombar. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 5.279,00 EUR.

S parc. št. 5/2 k.o. 2596 Tinjan (ID znak: parcela 2596 5/2), v izmeri 87 m2. Prodaja se solastniški delež do 1/20. Nepremičnina se nahaja v naselju Kolombar. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 315,00 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER