NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA


Datum: 10.2.2017

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja

NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

  1. Številka: 478-4/2013

S parc. št. 1252/1 k.o. 2605 Koper (ID znak: parcela 2605 1252/1), v izmeri 176 m2. Nepremičnina se nahaja v centru Kopra. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 17.600,00 EUR.

S parc. št. 1252/2 k.o. 2605 Koper (ID znak: parcela 2605 1252/2), v izmeri 94 m2. Nepremičnina se nahaja v centru Kopra. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 9.400,00 EUR.

S parc. št. 1252/4 k.o. 2605 Koper (ID znak: parcela 2605 1252/4), v izmeri 58 m2. Nepremičnina se nahaja v centru Kopra. Predmet prodaje je zemljišče pod stavbo. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 5.800,00 EUR.

2. Številka: 478-328/2011

S parc. št. 1252/3 k.o. 2605 Koper (ID znak: parcela 2605 1252/3), v izmeri 130 m2. Nepremičnina se nahaja v centru Kopra. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 13.000,00 EUR.

S parc. št. 1252/5 k.o. 2605 Koper (ID znak: parcela 2605 1252/5), v izmeri 30 m2. Nepremičnina se nahaja v centru Kopra. Predmet prodaje je zemljišče pod stavbo. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 3.000,00 EUR.

3. Številka: 478-13/2014

S parc. št. 1662/5 k.o. 2606 Semedela (ID znak: parcela 2606 1662/5), v izmeri 61 m2. Nepremičnina se nahaja na območju razpršene gradnje. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 2.178,00 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER