NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA


Številka: 478-1/2016

Datum: 23.12.2016

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

  1. s parc. št. 1617/12 k.o. 2615 Loka (ID znak 2615 1617/12), v izmeri 20 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Loka. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 427,00 EUR.
  2. s parc. št. 1617/13 k.o. 2615 Loka (ID znak 2615 1617/13), v izmeri 76 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Loka. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 1.790,00 EUR.
  3. s parc. št. 1617/14 k.o. 2615 Loka (ID znak 2615 1617/14), v izmeri 124 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Loka. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 2.964,00 EUR.
  4. s parc. št. 1617/15 k.o. 2615 Loka (ID znak 2615 1617/15), v izmeri 105 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Loka. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 2.716,00 EUR.
  5. s parc. št. 4069 k.o. 2614 Kubed (ID znak 2614 4069), v izmeri 22 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Gračišče. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 990,00 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER