Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Datum: 1.6.2018

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

1. Številka: 478-258/2018

S parc. št. *99/1 k.o. 2590 Hribi (ID znak: parcela 2590 *99/1), v izmeri 330 m2. Prodaja se solastniški delež Mestne občine Koper, do deleža 1/7. Nepremičnina se nahaja v naselju Hrvatini. Izhodiščna vrednost solastniškega deleža nepremičnine znaša 5.335,00 EUR.

2. Številka: 478-147/2018

S parc. št. *99/2 k.o. 2590 Hribi (ID znak: parcela 2590 *99/2), v izmeri 291 m2. Prodaja se solastniški delež Mestne občine Koper, do deleža 1/7. Nepremičnina se nahaja v naselju Hrvatini. Izhodiščna vrednost solastniškega deleža nepremičnine znaša 5.260,00 EUR.

3. Številka: 478-412/2011

S parc. št. 1234/6 k.o. 2592 Jernej (ID znak: parcela 2592 1234/6), v izmeri 220 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Kolomban. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 14.960,00 EUR.

4. Številka: 478-50/2009

S parc. št. 6492/6 k.o. 2606 Semedela (ID znak: 2606 6492/6), v izmeri 17  m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Šalara. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 1.141,21 EUR.

 

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge

 

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER