Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja


Datum: 8.6.2018

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

1.    Številka: 478-283/2017

S parc. št. 1319/50, k.o. Plavje (ID znak: parcela 2589 1319/50), v izmeri 226 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za promet in zveze, v naselju Spodnje Škofije, v neposredni bližini mejnega prehoda Škofije. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da je pri tej nepremičnini vpisana neprava stvarna služnost. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 18.259,00 EUR brez 22% DDV.

S parc. št. 1298/34, k.o. Plavje (ID znak: parcela 2589 1298/34), v izmeri 70 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev,  območje za promet in zveze, v naselju Spodnje Škofije, v neposredni bližini mejnega prehoda Škofije. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 5.656,00 brez 22% DDV.

S parc. št. 409/4, k.o. Plavje (ID znak: parcela 2589 409/4), v izmeri 14 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za promet in zveze, v naselju Spodnje Škofije, v neposredni bližini mejnega prehoda Škofije. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.132,00 brez 22% DDV.

Pogoji in pravila namere:

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 28.6.2018, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

–       ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika,

–       datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja,

–       parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka in

–       kopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko.

 

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno. Za namero pod zap. št. 1 pri referentki Sandri Ivančič Katavič na tel. št. 05-6646-289.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.