Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja


Datum: 13.07.2018

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018), objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

1.    Številka: 478-215/2012

S parc. št. 541/5, k.o. 2614 Kubed (ID znak: parcela 2614 541/5), v izmeri 444 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na območju za razložene in razpršene poselitve pri Kubedu. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 12.264,00 EUR brez 22% DDV.

2.    Številka: 478-385/2017

S parc. št. 542/17, k.o. 2614 Kubed (ID znak: parcela 2614 542/17), v izmeri 43 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na območju za razložene in razpršene poselitve pri Kubedu. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.116,00 EUR brez 22% DDV.

3.    Številka: 478-215/2012, 478-385/2017

S parc. št. 541/4, k.o. 2614 Kubed (ID znak: parcela 2614 541/4), v izmeri 63 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na območju za razložene in razpršene poselitve pri Kubedu. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.814,00 EUR brez 22% DDV.

S parc. št. 541/3, k.o. 2614 Kubed (ID znak: parcela 2614 541/3), v izmeri 62 m2. Prodaja se solastniški delež do 2/3. Meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na območju za razložene in razpršene poselitve pri Kubedu. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena solastniškega deleža na nepremičnini znaša 1.071,30 EUR brez 22% DDV.

 

4.    Številka: 478-17/2017

S parc. št. 2380, k.o. Osp (ID znak: parcela 2597 2380), v izmeri 173 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij namenjenih za mešano urbano rabo v naselju Osp. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.670,00 EUR brez 22% DDV.

5.    Številka: 478-124/2018

S parc. št. 358/18, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 358/18), v izmeri 64 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja v naselju Koper – Semedela. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 4.480,00 EUR brez 22% DDV.

6.    Številka: 478-142/2018

S parc. št. 1450/14, k.o. Tinjan (ID znak: parcela 2596 1450/14), v izmeri 242 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se solastniški delež do 1/3. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo v zaselku Slatine. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 4.033,33 EUR brez 22% DDV.

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 2.8.2018, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

–       ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;

–       datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja;

–       parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka;

–       kopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko.

 

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno. Za namero pod zap. št. 1 do 4 pri referentki Andreji Knez Babič na tel. št. 05-6646-284, za namero pod zap. št. 5 in 6 pri referentki Barbari Božič na tel. št. 05-6646-315.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER