Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja


Datum: 12.10.2018

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

1. Številka: 478-267/2018

S parc. št. 387/12, k.o. Plavje (ID znak: parcela 2589 387/12), v izmeri 325 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja v naselju Spodnje Škofije. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 14.204,00 EUR brez 22% DDV.

2. Številka: 478-636/2017

S parc. št. 3127, k.o. Osp (ID znak: parcela 2597 3127), v izmeri 18 m2. Prodaja se solastniški delež 242/768-in. Meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij namenjenih za mešano urbano rabo v naselju Osp. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena solastniškega deleža nepremičnine znaša 190,00 EUR brez 22% DDV.

S parc. št. 3131, k.o. Osp (ID znak: parcela 2597 3131), v izmeri 22 m2. Prodaja se solastniški delež 242/768-in. Meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij namenjenih za mešano urbano rabo v naselju Osp. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena solastniškega deleža nepremičnine znaša 230,00 brez 22% DDV.

3. Številka: 478-177/2017

S parc. št. 239/86, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 239/86), v izmeri 12 m2. Meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja v naselju Koper – Žusterna. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.320,00 EUR brez 22% DDV.

S parc. št. 240/17, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 240/17), v izmeri 7 m2. Meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja v naselju Koper – Žusterna. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 770,00 EUR brez 22% DDV.

S parc. št. 240/15, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 240/15), v izmeri 4 m2. Meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja v naselju Koper – Žusterna. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 440,00 EUR brez 22% DDV.

S parc. št. 240/12, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 240/12), v izmeri 130 m2. Meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja v naselju Koper – Žusterna. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 14.300,00 EUR brez 22% DDV.

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 1.11.2018, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

–        ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;

–        datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja;

–        parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno. Pri referentki Andreji Knez Babič na tel. št. 05-6646-284 (za namero pod zap. št. 1 in 2), pri referentki Barbari Božič na tel. št. 05-6646-315 (za namero pod zap. št. 3).

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

                                                                                            MESTNA OBČINA KOPER