Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičninskega premoženja


Datum:  06.10.2017

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja

NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

1. Številka: 478-347/2016

S parc. št. 1920/6 k.o. 2623 Boršt (ID znak: parcela 2623 1920/6), v izmeri 73 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Boršt. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 2.555,00 EUR.

2. Številka: 478-644/2010

S parc. št. 1067/5 k.o. 2603 Dekani (ID znak: parcela 2603 1067/5), v izmeri 72 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Dekani. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 4.104,00 EUR.

3. Številka: 478-327/2017

S parc. št. 613/4 k.o. 2605 Koper (ID znak: parcela 2605 613/4), v izmeri 12 m2. Nepremičnina se nahaja v centru Kopra. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 1.320,00 EUR.

4. Številka: 478-512/2011

S parc. št. 1306/4 k.o. 2605 Koper (ID znak: parcela 2605 1306/4), v izmeri 7 m2. Nepremičnina se nahaja v centru Kopra. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 770,00 EUR.

5. Številka: 478-430/2016

S parc. št. 492/13 k.o. 2595 Škofije (ID znak: parcela 2595 492/13), v izmeri 52 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Sp. Škofije. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 3.640,00 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER