Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičninskega premoženja


Datum: 2.6.2017

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

  1. Številka: 478-43/2012

S parc. št. 2474/3, k.o. 2611 Marezige (ID znak: parcela 2606 2474/3), v izmeri 25m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Babiči. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 2.108,00 EUR.

S parc. št. 2474/5, k.o. 2611 Marezige (ID znak: parcela 2606 2474/5), v izmeri 5m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Babiči. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 502,00 EUR.

S parc. št. 2474/9, k.o. 2611 Marezige (ID znak: parcela 2606 2474/9), v izmeri 19m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Babiči. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 1.603,00 EUR.

Navedena izhodiščna vrednost nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER