Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem gostinskega objekta


Datum: 14. 4. 2017

Krajevna skupnost Šmarje pri Kopru na podlagi 29. člena Zakona stvarnem o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in spremembe), v povezavi z 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in spremembe; v nadaljevanju Uredba)

                                                                                                                                

OBJAVLJA NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA NAJEM GOSTINSKEGA OBJEKTA

 

  1. 1.      Predmet najema

Predmet najema je začasen gostinski objekt, ki leži na parc. št. 963/1 k.o. Pomjan, v izmeri ca 35 m2 uporabne površine.

  1. 2.      Ponudbena najemnina

 

Mesečna najemnina za objekt iz točke 1. ne sme biti nižja od 350,00 EUR.

Ker lastnik objekta izkustveno ocenjuje, da višina najemnine v enem letu ne bo presegla 10.000,00 EUR, skladno z 2. odst. 18. člena Uredbe ni opravil cenitve višine najemnine.

Skladno z 2. točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06 in spremembe) se za najem objekta ne obračuna davek na dodano vrednost.

  1. 3.      Ponudba gostinske dejavnosti

 

Zainteresirani ponudniki morajo k ponudbi priložiti tudi krajši opis predvidene gostinske dejavnosti oz. program dejavnosti.

  1. 4.      Sklenitev pogodbe

Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo poleg ponujene mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja, kot določeno v 2. točki, po oceni lastnika zagotovil najprimernejši program gostinske dejavnosti. Cene in drugi elementi ponudbe, pisno ponujeni oz. na pogajanjih, so zavezujoči.

Obratovalni stroški, stroški rednega vzdrževanja, strošek nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in drugi stroški, za katere se stranki dogovorita s pogodbo, bremenijo najemnika.

Vse stroške v zvezi s sklenitvijo najemne pogodbe krije najemnik.

Najemnik prevzame objekt v stanju v kakršnem je.

KS Šmarje si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje nepremičnine v najem, ne da bi za to navedel razloge.

Neposredna pogodba za najem gostinskega objekta bo z izbranim  ponudnikom sklenjena najkasneje v roku 15 dni po pozivu s strani lastnika.

Najemna pogodba bo sklenjena za določen čas šestih (6) mesecev z možnostjo podaljšanja.

  1. 5.      Pogoji in način oddaje ponudbe

 

Pri zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe.

Latnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo poslane oz. osebno dostavljene najkasneje do       29. 4. 2017 na naslov KS Šmarje pri Kopru, Šmarje 89, 6274 Šmarje. Na pisemski ovojnici mora biti vidna oznaka »PONUDBA – NE ODPIRAJ« z navedbo »Najem gostinskega objekta«. Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.

Ponudbe prispele oz. predložene po izteku roka bodo izločene iz postopka. Odpiranje ponudb, ki bo 4. 5. 2017, ne bo javno. Ponudniki bodo o rezultatih zbiranja ponudb obveščeni najkasneje v roku 14 dni po odpiranju ponudb.

  1. 6.      Dodatna pojasnila

Kontaktna oseba ga. Ingrid Tešić Beržan  je dosegljiva na tel. št. 05 656 96 00 oz. e-naslovu: ks.smarje@siol.net

Datum objave:

Koper, 14. 4. 2017                                                                            KS ŠMARJE pri Kopru

Predsednik

Goran Malenić, l.r.