Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnem premoženju


Številka: 478-1/2015
Datum: 03.04.2015

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/14 – ZDU1I IN 214/15 – ZUUJFO), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA USTANOVITEV SLUŽNOSTNE PRAVICE NA NEPREMIČNEM PREMOŽENJU

Mestna občina Koper objavlja namero za ustanovitev stvarne služnosti na naslednjih nepremičninah:

  1. s parc. št. 1805 k.o. Hribi (ID znak 2590-1085/0-0) k.o. 2590 Hribi, v skupni izmeri 460m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Kolomban. Na nepremični se ustanavlja prava stvarna služnost za izvedbo vodomernega jaška za hišni priključek na vodovodno omrežje,  površine  3m2, kot je prikazano v prilogi.

Odškodnina za izvrševanje služnosti je skladno z 18. Členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) določena izkustveno in znaša 32,14 EUR/m2 posega.

Navedena vrednost odškodnine za izvrševanje služnostne pravice ne vsebuje 22% DDV.

MESTNA OBČINA KOPER