Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnem premoženju


Številka: 478-1/2015
Datum: 17.04.2015

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/14 – ZDU1I IN 214/15 – ZUUJFO), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA USTANOVITEV SLUŽNOSTNE PRAVICE NA NEPREMIČNEM PREMOŽENJU

Mestna občina Koper objavlja namero za ustanovitev stvarne služnosti na naslednjih nepremičninah:

  1. s parc.št. 3819/1 k.o. 2614 Kubed (ID znak 2614-3819/1-0), 3735/12 k.o. 2614 Kubed (ID znak  2614-3735/12-0), 3735/14 k.o. 2614 Kubed (ID znak 2614-3735/14-0), 3735/9 k.o. 2614 Kubed (ID znak 2614-3735/91-0), 3819/4 k.o. 2614 Kubed (ID znak 2614-3819/4-0), 3819/5 k.o. 2614 Kubed (ID znak 2614-3819/5-0), 3822/1 k.o. 2614 Kubed (ID znak 2614-3822/1-0). Na navedenih nepremičninah se ustanavlja stvarna služnost za izgradnjo, obratovanje, uporabo in vzdrževanje TK kabelske kanalizacije za vzpostavitev elektronskega komunikacijskega omrežja KKAN Gračišče.Odškodnina za izvrševanje služnosti je določena s cenitvenim izračunom, ki ga je pripravil pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, vpisan v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo in znaša 4.160,00€.
  2. s parc.št. 630 k.o. 2605 Koper (ID znak 2605-630-0), 383 k.o. 2605 Koper (ID znak  2605-383-0), Na navedenih nepremičninah se ustanavlja stvarna služnost za izgradnjo, obratovanje, uporabo in vzdrževanje TK kabelske kanalizacije za vzpostavitev elektronskega komunikacijskega omrežja KKAN Koper.Odškodnina za izvrševanje služnosti je določena s cenitvenim izračunom, ki ga je pripravil pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, vpisan v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo in znaša 1.023,00 €.

Navedene vrednosti odškodnin za izvrševanje služnostne pravice ne vsebujejo 22% DDV.

MESTNA OBČINA KOPER