Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnem premoženju


Številka: 478-1/2015
Datum: 20.02.2015

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 5. alineje 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/14 – ZDU1I), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA USTANOVITEV SLUŽNOSTNE PRAVICE NA NEPREMIČNEM PREMOŽENJU

Mestna občina Koper objavlja namero za ustanovitev stvarne služnosti na naslednjih nepremičninah:

1. s parc.št. 1265/6 (ID znak 2592-1265/6 -0), k.o. Jernej, 2137/1 (ID znak 2592-2137/1 -0),

k.o. Jernej, 1232/2 (ID znak 2592-1332/2 -0),  k.o. Jernej, 1220/5 (ID znak 2592-1220/5 -0),

k.o. Jernej, 1220/11 (ID znak 2592-1220/11 -0),  k.o. Jernej, 1220/7 (ID znak 2592-1220/7 -0),

k.o. Jernej, 1220/10 (ID znak 2592-1220/10 -0),  k.o. Jernej, 1215/5 (ID znak 2592-1215/5 -0),

k.o. Jernej, 2132/3 (ID znak 2592-2132/3 -0),  k.o. Jernej, 3807/0 (ID znak 2592-3807/0 -0),

k.o. Jernej, 3587/0 (ID znak 2592-3587/0 -0),  k.o. Jernej, 3812/0 (ID znak 2592-3812/0 -0),

k.o. Jernej, 3768/3 (ID znak 2592-3768/3 -0),  k.o. Jernej, 3768/1 (ID znak 2592-3768/1 -0),

k.o. Jernej, 1913/0 (ID znak 2590-1913/0 -0),  k.o. Hribi, 1094/2 (ID znak 2590-1094/2 -0),

k.o. Hribi, 1085/0 (ID znak 2590-1085/0 -0),  k.o. Hribi, 1090/3 (ID znak 2590-1090/3 -0),

k.o. Hribi, 1087/1(ID znak 2590-1087/1-0),  k.o. Hribi, 1912/1(ID znak 2590-1912/1-0),

k.o. Hribi, 1111/32 (ID znak 2590-1111/32 -0),  k.o. Hribi in 1111/22 (ID znak 2590-1111/22 -0),

k.o. Hribi, 1126/1 (ID znak 2590-1126/1 -0),  k.o. Hribi, 1126/5 (ID znak 2590-1126/5 -0),

k.o. Hribi, 1125/1(ID znak 2590-1125/1 -0),  k.o. Hribi, 1911/0 (ID znak 2590-1911/0  -0),

k.o. Hribi, 1881 (ID znak 2590-1881/0-0),  k.o. Hribi, 1894 (ID znak 2590-1894 /0-0),

k.o. Hribi, 572/3 (ID znak 2590-572/3 -0),  k.o. Hribi, 573/6 (ID znak 2590-573/6 -0),

k.o. Hribi, 573/7(ID znak 2590-573/7 -0),  k.o. Hribi, 575/3 (ID znak 2590-575/3 -0),

k.o. Hribi, 1895/1 (ID znak 2590-1895/1 -0),  k.o. Hribi, 603(ID znak 2590-603/0 -0),

k.o. Hribi, 602/1 (ID znak 2590-602/1 -0),  k.o. Hribi, 607/2(ID znak 2590-607/2 -0),

k.o. Hribi, 606/5(ID znak 2590-606/5 -0),  k.o. Hribi, 596/1(ID znak 2590-596/1 -0),

k.o. Hribi, 2195/1(ID znak 2590-2195/1-0),  k.o. Hribi, 581 (ID znak 2590-581/0 -0),

k.o. Hribi, 594/37(ID znak 2590-594/37-0),  k.o. Hribi, 307/21(ID znak 2590-307/21-0),

k.o. Hribi, 307/22 (ID znak 2590-307/22 -0),  k.o. Hribi, 312/4 (ID znak 2590-312/4 -0),

k.o. Hribi, 313  (ID znak 2590-313/0 -0),  k.o. Hribi, 1888 (ID znak 2590-1888 /0 -0),

k.o. Hribi, 292 (ID znak 2590-292/0 -0),  k.o. Hribi, 1886 (ID znak 2590-1886/0 -0),

k.o. Hribi, 2105 (ID znak 2590-2105/0 -0),  k.o. Hribi, 1880/3(ID znak 2590-1880/3-0),

k.o. Hribi, 1885 (ID znak 2590-1885/0 -0),  k.o. Hribi, 1883/1(ID znak 2590-1883/1-0),

k.o. Hribi, 1883/2(ID znak 2590-1883/2-0),  k.o. Hribi, 1311(ID znak 2589-1311/0-0),

k.o. Plavje, 1088/2 (ID znak 2589-1088/2 -0),  k.o. Plavje, 1557 (ID znak 2589-15571/0-0),

k.o. Plavje,1312 (ID znak 2589-1312/0-0),  k.o. Plavje, 1313(ID znak 2589-1313/0-0),

k.o. Plavje, 389/1(ID znak 2595-389/1-0),  k.o. Škofije

Nepremičnine – javne poti in parcele v lasti občine, ki mejijo na javne poti se nahajajo v naselju Kolomban, Hrvatini, Jelarji in Plavje. Na nepremičninah se ustanavlja stvarna služnost za izvedbo kabelske kanalizacije za potrebe izgradnje optičnega omrežja, v dolžini 4919m, kot je prikazano v prilogi.

Odškodnina za izvrševanje služnosti je določena s cenitvenim izračunom, ki ga je pripravil pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, vpisan v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo in znaša 42.692,00€.

2. s parc. št. 1126/4 (ID znak 2592-1126/4-0), k.o. Jernej,  *235/3 (ID znak 2592-235/3-1),          k.o. Jernej,  1035/8 (ID znak 2592-1035/8-0), k.o. Jernej,  3587 (ID znak 2592-1035/8-0), k.o. Jernej, 3807 (ID znak 2592-3807/0-0), k.o. Jernej, 1881 (ID znak 2590-1881/0-0) k.o. Hribi, 1894 (ID znak 2590-1894/0-0) k.o. Hribi, 539/4 (ID znak 2590-539/4-0) k.o. Hribi, 1893/1(ID znak 2590-1893/1-0) k.o. Hribi, 1889(ID znak 2590-1889/0-0) k.o. Hribi.

Nepremičnine – javne poti se nahajajo v naselju Kolomban in Premančan. Na nepremičninah se ustanavlja stvarna služnost za izvedbo kabelske kanalizacije za potrebe izgradnje optičnega omrežja, v dolžini 1988m, kot je prikazano v prilogi.

Odškodnina za izvrševanje služnosti je določena s cenitvenim izračunom, ki ga je pripravil pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, vpisan v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo in znaša 17.225,84 €

Navedene vrednosti odškodnin za izvrševanje služnostne pravice ne vsebujejo 22% DDV.

MESTNA OBČINA KOPER