Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnem premoženju


Številka: 478-1/2015
Datum: 23.01.2015

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 5. alineje 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/14 – ZDU1I), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA USTANOVITEV SLUŽNOSTNE PRAVICE NA NEPREMIČNEM PREMOŽENJU

Mestna občina Koper objavlja namero za ustanovitev stvarne služnosti na naslednjih nepremičninah:

  1. s parc. št. 4621 k.o. 2606 Semedela (ID znak 2606-4621-0) v izmeri 10m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Manžanu. Na nepremičnini se ustanavlja stvarna služnost za izgradnjo, obratovanje, uporabo in vzdrževanje TK kabelske kanalizacije za vzpostavitev elektronskega komunikacijskega omrežja TK Manžan.

Odškodnina za izvrševanje služnosti je skladno z 18. Členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) določena izkustveno in znaša 100,00 EUR.

Navedene vrednosti odškodnin za izvrševanje služnostne pravice ne vsebujejo 22% DDV.

MESTNA OBČINA KOPER