Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnem premoženje

Datum: 25.5.2018

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. in 72. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA USTANOVITEV STAVBNE PRAVICE NA NEPREMIČNEM PREMOŽENJU

 

  1. Številka: 478-436/2015

Na nepremičnini s parc. št. 806/4, k.o. Bertoki (ID znaka: parcela 2604 806/4), v izmeri 72 m2 in na nepremičnini s parc. št. 806/5, k.o. Bertoki (ID znak: parcela 2604 806/5), v izmeri 9 m2.

Nepremičnini se nahajata v naselju Bertoki.

Stavbna pravica se ustanavlja na celotni površini obeh parcel, za potrebe ureditve dostopne poti, postavitve tlakovcev oz. plošč,  izgradnje zidu in postavitve drsnih železnih vrat.

Izhodiščna vrednost nadomestila za ustanovitev stavbne pravice za dobo 5 let znaša 553,50 €.

Navedena izhodiščna vrednost nadomestila ne vsebuje 22% DDV.

Neposredna pogodba za ustanovitev stavbne pravice bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek ustanovitve stavbne pravice, ne da bi za to navedla razloge.

 

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER