NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA USTANOVITEV STAVBNE PRAVICE NA NEPREMIČNEM PREMOŽENJU


Datum: 26.07.2019

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. in 55. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA USTANOVITEV STAVBNE PRAVICE NA NEPREMIČNEM PREMOŽENJU

 

Številka: 478-210/2019

Na delu nepremičnine s parc. št. 652/2 k.o. Hribi (ID znak: 2590-652/2) v izmeri 311 m2 in na delu nepremičnine s parc. št. 1895/5 k.o. Hribi (ID znak: 2590-1895/5) v izmeri 3.147 m2. Nepremičnini se nahajata v naselju Hrvatini.

Stavbna pravica se ustanavlja za namene izgradnje transformatorske postaje TP Božiči, v izmeri 10 m2, skladno s skico, ki je priloga namere. Stavbna pravica se ustanovi za obdobje 2 let. Nadomestilo za ustanovitev stavbne pravice je ugotovljeno na podlagi cenitve sodnega cenilca gradbene stroke in znaša 303,42 €, za obdobje dveh let.

 

Navedeno nadomestilo za ustanovitev stavbne pravice ne vsebuje 22% DDV.

 

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 15.08.2019, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

  • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
  • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičnega premoženja;
  • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o ustanovitvi stavbne pravice bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Interesent je dolžan plačati celotno nadomestilo najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo nadomestila je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da interesent ne poravna nadomestila na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se pogodba šteje za razdrto.

 

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-275, pri Meliti Osvaldič. v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00).

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek sklenitve pogodbe, ne da bi za to navedla razloge.

 

 

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER