Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnem premoženju


Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. in 72. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA USTANOVITEV STAVBNE PRAVICE NA NEPREMIČNEM PREMOŽENJU

 

1. Številka: 478-459/2018

Na delu nepremičnine s parc. št. 1124/7, k.o. Jernej, (ID znak: parcela 2592 1124/7), v izmeri 326 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Kolomban.

Stavbna pravica se ustanavlja za namen izgradnje transformatorske postaje TP Lovran, v izmeri 15 m2 (5,0 m x 3,0 m x 2,9 m– d x š x v), srednje napetostnih in nizko napetostnih vodov v kabelski kanalizaciji v dolžini 27 m ter kabelski jašek dimenzij 1,5 m x 1,2 m x 1,8 m, v skladu s skico, ki je priloga te namere. Stavbna pravica se ustanovi za obdobje 2 let. Nadomestilo za ustanovitev stavbne pravice je ugotovljeno na podlagi cenitve sodnega cenilca gradbene stroke in znaša 422,28 €, za obdobje dveh let.

 

2. Številka: 478-354/2019

Na delu nepremičnine s parc. št. 5066/1, k.o. Truške, (ID znak: parcela 2613 5066/1), v izmeri 985 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Truške.

Stavbna pravica se ustanavlja za namen izgradnje transformatorske postaje TP Lovran, v izmeri 9,5 m2 (dimenzije 3,7 mx 2,5 m x 2,58 m – d x š x v), v skladu s skico, ki je priloga te namere. Stavbna pravica se ustanovi za obdobje 2 let. Nadomestilo za ustanovitev stavbne pravice je ugotovljeno na podlagi cenitve sodnega cenilca gradbene stroke in znaša 81,62 €, za obdobje dveh let.

 

 

Navedeno nadomestilo za ustanovitev stavbne  pravice ne vsebuje 22% DDV.

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 29.08.2019 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

  • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
  • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičnega premoženja;
  • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o menjavi bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.

 

Interesent je dolžan plačati celotno nadomestilo najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani lastnika nepremičnine. Plačilo nadomestila je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da interesent ne poravna nadomestila na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se pogodba šteje za razdrto.

 

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-288 (Valentina Popović), v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek sklenitve pogodbe, ne da bi za to navedla razloge.

 

 

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER