Namera o ustanovitvi stvarne služnosti


Datum: 6.10.2017

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 31. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) objavlja

NAMERO O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

1. Številka: 478-320/2017

Na nepremičnini z ID znakom: parcela 2613 1599/6 (k.o. Truške) za postavitev, upravljanje in vzdrževanje kabelske kanalizacije v dolžini 10m, širini 1m.

Na nepremičnini z ID znakom: parcela 2613 1599/8 (k.o. Truške) za postavitev, upravljanje in vzdrževanje kabelske montažne transformatorske postaje TP Kortina nazivne moči do 630 kVA, dimenzij 3,7×2,54×2,58m in za postavitev, upravljanje in vzdrževanje kabelske kanalizacije v dolžini 25m in širini 1m.

Na nepremičnini z ID znakom: parcela 2613 1599/1 (k.o. Truške) za postavitev, upravljanje in vzdrževanje kabelske kanalizacije v dolžini 15m, širini 1m v korist Elektro Primorske, d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica (Priloga 1).

2. Številka:478-371/2017

Na nepremičnini z ID znakom: parcela 2606 4457/1 (k.o. Semedela) za upravljanje in vzdrževanje kabelske kanalizacije v dolžini 23m, širini 1m v korist Telekoma, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana (Priloga 2).

3. Številka:478-257/2013

Na nepremičnini z ID znakom: parcela 2589 320/10 (k.o. Plavje) za izgradnjo, upravljanje in vzdrževanje kabelske kanalizacije za priključek na električno omrežje v dolžini 1,85m, širini 1m v korist vsakokratnega lastnika nepremičnin s parc. št. 320/4, 320/18 in 320/22, vse k.o. Plavje (Priloga 3).

Neposredna pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek ustanovitve služnosti, ne da bi za to navedla razloge.

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER