Namera o ustanovitvi stvarne služnosti


Datum: 4.9.2017

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 31. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) objavlja

NAMERO O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

Številka: 478-426/2017

Na nepremičnini: z ID znakom: parcela 2589 1298/46 (k.o. Plavje), površine 16 m2, z ID znakom: parcela 2589 1298/48 (k.o. Plavje), površine 25m2, z ID znakom: parcela 2589 412/27 (k.o. Plavje), površine 143m2

za hojo in vožnjo z vsemi prevoznimi sredstvi v korist vsakokratnega lastnika nepremičnin: s parc. št. 1585 (ID znak: parcela 2589 1585), 1298/47 (ID znak: parcela 2589 1298/47), 1298/49 (ID znak: parcela 2589 1298/49), 412/19 (ID znak: parcela 2589 412/19), 412/21 (ID znak: parcela 2589 412/21) in 412/28 (ID znak: parcela 2589 412/28), vse k.o. Plavje,

in s parc. št. 1586 (ID znak: parcela 2589 1586), 1298/44 (ID znak: parcela 2589 1298/44), 1298/41 (ID znak: parcela 2589 1298/41), 412/20 (ID znak: parcela 2589 412/20), 412/22 (ID znak: parcela 2589 412/22) in 412/24 (ID znak: parcela 2589 412/ 24), vse k.o. Plavje (Priloga 1).

Neposredna pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek ustanovitve služnosti, ne da bi za to navedla razloge.

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER