NAMERA O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI


Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 31. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) objavlja

NAMERO O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

1. Številka: 478-251/2016

Na nepremičnini z ID znakom: parcela 2625 858 (k.o. Krkavče) za postavitev, upravljanje in vzdrževanje kabelske kanalizacije v dolžini 4m, širini 1m

v korist Elektro Primorske, d.d. (Priloga 1).

2. Številka: 478-266/2017

Na nepremičnini z ID znakom: parcela 2606 2888 (k.o. Semedela) za postavitev, upravljanje in vzdrževanje kabelske kanalizacije v dolžini 57m, širini 1m z enim kabelskim jaškom dim. 1,2×0,6x1m

v korist Elektro Primorske, d.d. (Priloga 2).

3. Številka: 478-317/2017

Na nepremičnini z ID znakom: parcela 2596 1441 (k.o. Tinjan) za postavitev, upravljanje in vzdrževanje kabelske kanalizacije v dolžini 15m, širini 1m z izgradnjo temelja v površini 1m2 in postavitvijo AB droga Z12 ter upravljanje in vzdrževanje obstoječe kabelske kanalizacije v dolžini 150m, širini 1m

v korist Elektro Primorske, d.d. (Priloga 3).

4. Številka: 478-320/2017

–        Na nepremičnini z ID znakom: parcela 2613 1599/5 (k.o. Truške) za postavitev, upravljanje in vzdrževanje kabelske kanalizacije v dolžini 10m, širini 1m in postavitev in za postavitev, upravljanje in vzdrževanje montažne transformatorske postaje TP Kortina nazivne moči do 630 kvA, dimenzij 3,7×2,54×2,58m.

–        Na nepremičnini z ID znakom: parcela 2613 1599/6 (k.o. Truške) za postavitev, upravljanje in vzdrževanje kabelske kanalizacije v dolžini 5m, širini 1m

v korist Elektro Primorske, d.d. (Priloga 4).

5. Številka:478-98/2017

–        Na nepremičnini z ID znakom: parcela 2592 1143/24 (k.o. Jernej) v površini 10m2,

–        Na nepremičnini z ID znakom: parcela 2592 1143/14 (k.o. Jernej) v površini 10m2,

za hojo in vožnjo z vsemi prevoznimi sredstvi

v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc. št. 1143/25 in 1143/12, obe k.o. Jernej (Priloga 5).

Neposredna pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek ustanovitve služnosti, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER