Namera o ustanovitvi stvarne služnosti


Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 31. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) objavlja

NAMERO O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

Številka: 478-30/2016

Na nepremičnini z ID znakom:

parcela 2606 98/6 (k.o. Semedela) za hojo in vožnjo z vsemi prevoznimi sredstvi, v širini 3m, v površini 22m2 do nepremičnine s parc. št. 100/75 k.o. Semedela.

Na nepremičnini z ID znakom:

parcela 2606 100/48 (k.o. Semedela) za hojo in vožnjo z vsemi prevoznimi sredstvi, v širini 3m, v površini 63m2 do nepremičnine s parc. št. 100/75 k.o. Semedela in za postavitev, upravljanje in vzdrževanje električnega in vodovodnega priključka, v dolžini 16m in širini 1m v korist vsakokratnega lastnika stavbe z naslovom Dolga reber 33g (Priloga 1).

Neposredna pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek ustanovitve služnosti, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER