Namera o ustanovitvi stvarne služnosti


Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 31. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) objavlja

NAMERO O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

 1. Številka: 478-266/2017

Na nepremičnini z ID znakom: parcela 2606 2888 (k.o. Semedela) za izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje nizko napetostnega voda v dolžini 57m in širini 1m, v površini 57m2, z enim kabelskim jaškom dimenzij 1,2m x 0,6m, površine 0,72mv korist Elektro Primorske d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica (Priloga 1).

2. Številka: 478-251/2016

Na nepremičnini z ID znakom: parcela 2625 858 (k.o. Krkavče) za izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje srednje napetostnega in nizko napetostnega voda v dolžini 4m in širini 1m, v površini 4mv korist Elektro Primorske d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica (Priloga 2).

Neposredna pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek ustanovitve služnosti, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER