Namera o ustanovitvi stvarne služnosti


Datum: 2.6.2017

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 31. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) objavlja

NAMERO O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

Številka: 478-249/2017

Na nepremičnini z ID znakom:

parcela 2606 2012/20 (k.o. Semedela) za hojo in vožnjo z vsemi prevoznimi sredstvi, v površini 9,5m2 do nepremičnine s parc. št. 2013/16 in za postavitev, upravljanje in vzdrževanje meteorne kanalizacije v dolžini 1,1m, širini 3m, v površini 3,3m2 (Priloga 1).

Neposredna pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek ustanovitve služnosti, ne da bi za to navedla razloge.

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER