NAMERA O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI


Datum: 17.2.2017

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 31. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) objavlja

NAMERO O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

  1. Številka: 478-30/2017

Na nepremičnini z ID znakom: parcela 2610 1045/5, (k.o. Vanganel) v dolžini 10,36m, širini 1m, v površini 10,36m2 za izgradnjo in vzdrževanje električnega priključka, v dolžini 2,51m in širini 1m, v površini 2,51m2, za izgradnjo in vzdrževanje vodovodnega priključka, v dolžini 2,22m, širini 2m, v površini 4,44m2 za izgradnjo in vzdrževanje priključka na fekalno kanalizacijo, v površini 16,58m2 za dostop peš in z vsemi prevoznimi sredstvi do objekta na nepremičnini parc. št. 1045/2, 1045/4, 1045/6, vse k.o. Vanganel,

V korist vsakokratnega lastnika nepremičnine z ID znakom: parcela 2610 1045/2, parcela 2610 1045/4, parcela 2610 1045/6. (Priloga 1)

2. Številka: 478-438/2016

Na nepremičnini z ID znakom: parcela 2609 976/1, (k.o. Pomjan), v dolžini 11,50m, širini 1m površini 11,50m2 za izgradnjo, obratovanje, dostop in vzdrževanje priključka na električno omrežje,

v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine z ID znakom: parcela 2609 989/1. (Priloga 2)

3. Številka: 478-8/2017

Na nepremičnini z ID znakom: parcela 2589 320/19, (k.o. Plavje), v površini 14m2 za dostop peš in z vsemi prevoznimi sredstvi do objekta na nepremičninah s parc. št. 320/4, 320/18, 320/22, vse k.o. Plavje,

v korist vsakokratnega lastnika nepremičnin z ID znakom: parcela 2589 320/4, parcela 2589 320/18, parcela 2589 320/22. (Priloga 3)

Neposredna pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek ustanovitve služnosti, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER