NAMERA O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI


Številka: 478-1/2016

Datum: 09.12.2016

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 31. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) objavlja

 

NAMERO O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

 

  1. na nepremičninah s parc. št. 802/7, k.o. Koper (ID znak 2605-802/7-0), v dolžini 15,75 m in širini 2,5 m, površine 35,44 m2, parc. št. 802/19, k.o. Koper (ID znak 2605-802/19-0), približne površine 4,1 m2 in parc. št. 790/2, k.o. Koper (ID znak 2605-790/2-0), v dolžini 15,75 m in širini 2,5 m približne površine 35,44 m2 in sicer za peš dostop in vzdrževanje objekta, ki stoji na nepremičnini s parc. št. 802/5, k.o. Koper (ID znak 2605-802/5-0), in parc. št. 802/6, k.o. Koper (ID znak 2605-802/6-0), v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc. št. 802/5, k.o. Koper (ID znak 2605-802/5-0) in parc. št. 802/6, k.o. Koper (ID znak 2605-802/6-0), kot je razvidno iz priloge 1;

 

  1. na nepremičninah s parc. št. 802/7, k.o. Koper (ID znak 2605-802/7-0), v dolžini 15,75 m in širini 2,5 m, površine 35,44 m2 in parc. št. 790/2, k.o. Koper (ID znak 2605-790/2-0) v dolžini 15,75 m in širini 2,0 m površine 12,5 m2, in sicer za peš dostop za namene vzdrževanja objekta na nepremičnini s parc. št. 790/1, k.o. Koper (ID znak 2605-790/1-0), v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc. št. 790/1, k.o. Koper (ID znak 2605-790/1-0), kot je razvidno iz priloge 2.

 

Neposredna pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek ustanovitve služnosti, ne da bi za to navedla razloge.

 

 

MESTNA OBČINA KOPER