Namera o ustanovitvi stvarne služnosti


Datum: 2.3.2018

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 31. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) objavlja

NAMERO O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

1. Številka: 478-52/2018

Na nepremičnini z ID znakom: parcela 2606 2888, k.o. Semedela, v širini 1m in dolžini 13m, v površini 13m2 za hojo in vožnjo z vsemi prevozni sredstvi

v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc. št. 2889/9, k.o. Semedela (Priloga 1).

2. Številka: 478-68/2018

Na nepremičnini z ID znakom: parcela 2606 2888, k.o. Semedela, v širini 1m in dolžini 13m, v površini 13m2 za hojo in vožnjo z vsemi prevozni sredstvi

v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc. št. 2889/4, k.o. Semedela (Priloga 1).

Neposredna pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek ustanovitve služnosti, ne da bi za to navedla razloge.

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER