Namera o ustanovitvi stvarne služnosti


Datum: 16.2.2018

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 31. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) objavlja

NAMERO O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

  1. Številka: 478-640/2017

Na nepremičnini z ID znakom: parcela 2606 430/22, k.o. Semedela

–        v širini3m in dolžini 20,67m in širini 3m površini 62,01m2 za izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje fekalne kanalizacije in

–        v širini 1m in dolžini 4m, v površini 4m2 za izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje vodovodnega priključka v korist vsakokratnega lastnika dela stavbe z ID znakom 2606-260-18, na parceli 430/4, k.o. Semedela (Priloga 1).

Neposredna pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek ustanovitve služnosti, ne da bi za to navedla razloge.

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER