Namera o ustanovitvi stvarne služnosti


Datum: 13.11.2017

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 31. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) objavlja

NAMERO O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

  1. Številka: 478-549/2017

Na nepremičnini z ID znakom: parcela 2606 73/1 k.o. Semedela, v dolžini 0,8 m, širini 3,5m, površine 15,7m2 za hojo in vožnjo z vsemi prevoznimi sredstvi.

Na nepremičnini z ID znakom: parcela 2606 74/8 k.o. Semedela, v dolžini 17,5 m, širini 3,5m, površine 58,20m2 za hojo in vožnjo z vsemi prevoznimi sredstvi v korist vsakokratnega lastnika nepremičnin s parcelno št. 74/7, 77/9, 77/14 in 77/15, vse k.o. Semedela (Priloga 1).

Neposredna pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek ustanovitve služnosti, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER