Popravek namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja z dne 30.5.2019


Mestna občina Koper objavlja popravek namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja, št. 478-133/2019 pod zap. št. 1,  pri parc. št. 3280/1, k.o. Vanganel (ID znak: parcela 2610 3280/1) tako, da se  prvi dostavek namere glasi:

»Nepremičnina s parc. št. 3280/1, k.o. Vanganel (ID znak: parcela 2610 3280/1), v izmeri 3.313 m2, se nahaja v naselju Vanganel in leži na ureditvenem območju za poselitev – območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo z oznako BU-99/8. Meje nepremičnine niso urejene Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico. Za obdobje enega leta se za poslovno rabo odda del obravnavane nepremičnine v površini 100 m2 in sicer zaradi popestritev lokalne ponudbe in oživitve kraja. Najnižja ponudbena cena letnega najema nepremičnine znaša 700,00 EUR.«

MESTNA OBČINA KOPER