Sprememba Javnega poziva za vložitev predlogov za imenovanje kandidata za člana komisije za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča – podaljšanje roka


Številka: 610-5/2020

Datum:   25. 3. 2020

 

 

 

Sprememba

Javnega poziva za vložitev predlogov za imenovanje kandidata za člana komisije za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča

 

 

V javnem pozivu za vložitev predlogov za imenovanje kandidata za člana komisije za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča, se spremeni rok za oddajo predlogov, zato se prvi in tretji odstavek 6. točke in prvi odstavek 7.točke javnega poziva spremenijo, tako, da se glasijo:

 

  1. ROK ZA ODDAJO PREDLOGOV KANDIDATA:

»Rok prične teči naslednji dan po objavi javnega poziva in se zaključi 24.4.2020.«

»Predlog mora biti predložen v zaprti ovojnici na naslov:

Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper do vključno 24.4.2020 oziroma najkasneje ta dan oddan na pošti kot priporočena pošiljka v zaprtem ovitku z izpisom na sprednji strani: NE ODPIRAJ – JAVNI POZIV za izbor člana komisije Alojza Kocjančiča.«

 

  1. PREPOZNI IN NEPOPOLNI PREDLOGI

»Za prepozen se šteje predlog, ki ni bil oddan priporočeno na pošti do vključno 2.4.2020, oziroma do tega dne ni bil v poslovnem času predložen na vložišču Mestne občine Koper.«

 

Vsa ostala določila javnega poziva ostanejo nespremenjena.

 

 

Župan

Aleš Bržan