Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v MOK za leto 2020

Na podlagi 17. člena Zakona o športu – ZŠpo-1 (Uradni list RS, št. 29/17 z dne 9. 6. 2017 in sklepa Župana št.: 671-101/2019 z dne 6.1.2020 Mestna občina Koper objavlja

 

 

 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje športnih programov

v Mestni občini Koper v letu 2020

 

 

Predmet razpisa je sofinanciranje programov na področju športa v Mestni občini Koper za leto 2020.

 

 1. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih programov:

 

 • športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji,
 • pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji,
 • ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
 • zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe,
 • samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji,
 • zasebni športni delavci.

 

 

Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 

 • da imajo sedež v Mestni občini Koper;
 • da je od njihove registracije preteklo vsaj eno leto in, da so v letu pred prijavo na javni razpis izvajali ustrezno dejavnost v športu;
 • da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti;
 • da imajo za določene športne panoge zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo;
 • da izvajajo program v Mestni občini Koper, razen v primerih, ko za izvajanje programa v Mestni občini Koper ni ustrezne športne infrastrukture oziroma primernih vremenskih razmer;
 • da imajo društva urejeno evidenco članstva ostali izvajalci pa urejeno evidenco o  udeležencih v posameznem programu.

 

 

 1. V letu 2020 bomo sofinancirali naslednje vsebine športnih programov:
 • Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;
 • Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
 • Obštudijska športna dejavnost;
 • Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
 • Kakovostni šport;
 • Vrhunski šport;
 • Šport invalidov;
 • Športna rekreacija;
 • Šport starejših;
 • Razvojne dejavnosti v športu:
 • izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu;
 • založništvo v športu;
 • znanstvenoraziskovalna dejavnost v športu;
 • informacijsko-komunikacijska tehnologija na področju športa;
 • Športne prireditve in promocija športa:
 • športna dediščina in muzejska dejavnost v športu;

 

 1. Pogoji sofinanciranja:

 

Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi Pogojev, meril in normativov za vrednotenje športnih programov v Mestni občini Koper,  upoštevaje razpoložljiva proračunska sredstva.

 

Prednost pri izbiri pod enakimi pogoji bodo imela športna društva in njihova združenja.

 

 

 1. Vrednost razpisnih sredstev za sofinanciranje športnih programov (točka 2. tega razpisa) je opredeljena z Odlokom o izvrševanju proračunu Mestne občine Koper za leto 2020.

 

 1. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena za delovanje v letu 2020, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

 

 1. Vsebina prijave: prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

 

 1. Rok predložitve prijav in način predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do petka, 24. januarja 2020 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper v času uradnih ur.

 

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj-prijava«, »Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2020, št.:671-101/2019«.

 

 

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja.

 

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno predložene. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane.

 

 

 1. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v 60. dneh po zaključku razpisa.

 

 

 1. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija, ki vsebuje razpisne obrazce za programe, vzorec pogodbe ter pogoje in merila za sofinanciranje športnih programov, je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si, ter na tajništvu Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper (tel.: 05/6646-239).

 

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v Javnem zavodu za šport Mestne občine Koper pri g. Aleš Šepec (tel.: 05/6146-019, e-mail: ales.sepec@sportkoper.si ) ter na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper (tel.: 05/6646-239).

 

 

 

 

                                                                                                                  Mestna občina Koper  

                                                                                                                           Župan

                                                                                                                      Aleš Bržan

 

Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper v letu 2019

Na podlagi 17. člena Zakona o športu – ZŠpo-1 (Uradni list RS, št. 29/17 z dne 9. 6. 2017 in sklepa Župana št.: 671-1/2019 z dne 15.1.2019 Mestna občina Koper objavlja

 

 

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper v letu 2019

 

  

Predmet razpisa je sofinanciranje programov na področju športa v Mestni občini Koper za leto 2019.

 

1. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih programov:

 • športna društva in klubi;
 • zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja oz. športne panoge s sedežem v Mestni občini Koper;
 • zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu;
 • ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne;
 • vrtci, osnovne šole, srednje šole ter višje in visoke strokovne šole;
 • univerza;
 • študentske organizacije.

 

Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • da imajo sedež v Mestni občini Koper;
 • da je od njihove registracije preteklo vsaj eno leto, v katerem so izvajali ustrezno dejavnost v športu;
 • da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti;
 • da imajo za določene športne panoge zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo najmanj 36 tednov v letu, kar pa ne velja za programe interesnega športa otrok in mladine: naučimo se plavati, Zlati sonček, Krpan in šolska tekmovanja;
 • da imajo društva urejeno evidenco članstva ostali izvajalci pa urejeno evidenco o udeležencih v posameznem programu.

 

 2. V letu 2019 bomo sofinancirali naslednje vsebine športnih programov:

 1. Športna vzgoja otrok in mladine;
 2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
 3. Športna dejavnost študentov;
 4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport;
 5. Športna rekreacija;
 6. Kakovostni šport;
 7. Vrhunski šport;
 8. Šport invalidov;
 9. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov;
 10. Informatika, založništvo, promocijska dejavnost ter znanstveno raziskovalna dejavnost;

 

3. Pogoji sofinanciranja:

Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi Pogojev, meril in normativov za vrednotenje športnih programov v Mestni občini Koper,  upoštevaje razpoložljiva proračunska sredstva.

 

Prednost pri izbiri pod enakimi pogoji bodo imela športna društva in njihova združenja.

 

4. Vrednost razpisnih sredstev za sofinanciranje športnih programov (točka 2. tega razpisa) bo opredeljena z Odlokom o izvrševanju proračunu Mestne občine Koper za leto 2019.

 

5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena za delovanje v letu 2019, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

 

6. Vsebina prijave: prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

 

8. Rok predložitve prijav in način predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 18. februarja 2019 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper v času uradnih ur.

 

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj-prijava«, »Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2019, št.:671-1/2019«.

 

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja.

 

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno predložene. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane.

 

9. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v 45. dneh po zaključku razpisa.

 

10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si, ter na tajništvu Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper (tel.: 05/6646-239).

 

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v Javnem zavodu za šport Mestne občine Koper pri g. Aleš Šepec (tel.: 05/6146-019, e-mail: ales.sepec@sportkoper.si ) ter na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper (tel.: 05/6646-239).

 

Mestna občina Koper

Župan

Aleš Bržan

 

 

 

 

 

 

 

 

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje promocije športnih društev in klubov Mestne občine Koper v letu 2018

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju promocije športnih društev in klubov Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 20/13) in Sklepa župana št. 671-2/2018 z dne 4.1.2018 Mestna občina Koper objavlja

                                                                                                              JAVNI RAZPIS

                                                                        ZA SOFINANCIRANJE PROMOCIJE ŠPORTNIH DRUŠTEV IN KLUBOV 

                                                                                              MESTNE OBČINE KOPER V LETU 2018

 

Predmet razpisa je sofinanciranje promocije društev in klubov na področju športa v Mestni občini Koper za leto 2018.

 

 1. 1.      Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih programov:

–          registrirana športna društva in klubi,

–          zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja oz. športne panoge s sedežem v Mestni občini Koper,

–          ki so bili izbrani za sofinanciranje športnih programov v MOK za leto preteklo leto.

 1. 2.      Kot pogoj za izbor za sofinanciranje morajo prijavitelji zbrati najmanj 70 točk skladno s spodnjimi kriteriji:
KRITERIJI

točke

1. finančno ovrednotena izvedba programa, ki izhaja iz finančnega načrta izvedbe (pri čemer se za finančni načrt šteje zaključno finančno poročilo za preteklo leto v skladu z veljavnimi predpisi v RS)

–          Od 100.000€ do 499.000€

–          od 500.000 do 1.000.000€

–          nad 1.000.000€

 (prijavitelj prejme 20 ali 30 ali 50 točk)

do 50

20

30

50

2. tradicija (leta neprekinjenega delovanja in tekmovanja prijavitelja)

–          od 5 do 10 let

–          nad 10 let

 (prijavitelj prejme 10 ali 20 točk)

do 20

10

20

3. medijska odmevnost (povprečno število obiskovalce na tekmah enega izmed ligaških oziroma drugih tekmovanj na letni ravni)

–          od 50 do 150

–          nad 150 do 500

–          nad 500

 (prijavitelj prejme 10 ali 20 ali 30 točk)

do 30

10

20

30

SKUPAJ

100

 1. MERILA JAVNEGA RAZPISA ZA DOLOČITEV VIŠINE SOFINANCIRANJA

Za določitev višine sofinanciranja bodo uporabljena spodaj navedena merila. Pri tem izrecno opozarjamo, da je možno pri merilih dobiti samo opredeljeno število točk za posamezno pod merilo in ne sorazmerno manj (v kolikor prijavitelj izpolnjuje navedeno merilo dobi število točk v celoti oz. seštevek upravičenih točk, v kolikor ga ne, pa 0 točk).

 

MERILA

točke

1. množičnost na lokalni ravni (število registriranih tekmoval/k/cev športne panoge prijavitelja v MOK, ločeno M/Ž)

–          od 1 do 99

–          od 100 do 299

–          300 in več

 (prijavitelj prejme 10 ali 20 ali 40 točk)

do 40

10

20

40

2. razširjenost športne panoge na lokalni ravni (število klubov  oziroma društev športne panoge prijavitelja v MOK ločeno M/Ž)

–          od 1 do 3

–          4 in več

 (prijavitelj prejme 30 ali 10 točk)

do 30

10

30

3. razširjenost športne panoge na mednarodni ravni (število vključenih držav v mednarodne panožne zveze)

–          od 1 do 49

–          od 50 do 99

–          100 in več

 (prijavitelj prejme 30 ali 20 ali 10 točk)

do 30

10

20

30

SKUPAJ

100

Na podlagi vrednotenja po merilih javnega razpisa (zgornja tabela) se prijavitelju izračuna skupno število točk. Vrednost točke se izračuna tako, da se razpoložljiva proračunska sredstva delijo z vsoto točk, ki so jih prejeli vsi prijavitelji, ki so bili izbrani za sofinanciranje promocije športnih društev in klubov.

Višina sofinanciranja se določi na podlagi zmnožka števila točk in vrednosti točke.

 1. 4.      Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje športnih programov iz druge točke za leto 2018 je največ do 350.000 EUR.

 

 1. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena za leto 2018 skladno s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
 1. Vsebina prijave: prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v določenem roku ne dopolni, se zavržejo.

 

 1. Rok predložitve prijav in način predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do torka, 3. aprila 2018 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper v času uradnih ur.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj-prijava«, »Javni razpis za sofinanciranje promocije športnih društev in klubov  Mestne občine Koper za leto 2018, št.:671-2/2018«.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja.

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno predložene. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.

 1. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni predvidoma v 45. dneh po zaključku razpisa.

 

 1. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom zainteresirani  lahko dobijo na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper (tel.: 05/6646-239).

                                                                                                                  Mestna občina Koper  

                                                                                                                              Župan

                                                                                                                       Boris Popovič

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in drugih društev in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Koper za leto 2018

Na podlagi sklepa Župana, št. 139-1/2018 z dne 4.1.2018, Mestna občina Koper objavlja

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE

PROGRAMOV VETERANSKIH ORGANIZACIJ IN

DRUGIH DRUŠTEV IN ZDRUŽENJ, KI NISO PREDMET DRUGIH RAZPISOV

V MESTNI OBČINI KOPER ZA LETO 2018

(v nadaljevanju: razpis)

 

 

 

 1. CILJI JAVNEGA RAZPISA

Cilji razpisa so:

–          spodbujanje ustvarjalnosti;

–          podpiranje izvajanja kakovostnih programov, ki so pomembni za splošni razvoj Mestne občine Koper (v nadaljevanju: MOK);

–          povečanje raznolikosti dogodkov in dostopnosti raznih vsebin.

 1. RAZPISNA PODROČJA IN SPLOŠNI POGOJI PRIJAVE

MOK bo sofinancirala:

 1. programe veteranskih organizacij;
 2. programe drugih društev in združenj, ki niso predmet drugih razpisov Mestne občine Koper.

Za sofinanciranje programov se lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje razpisa:

–          se lahko prijavijo s svojimi programi:

 • društva
 • zveze društev
 • zavodi (za programe, ki niso del njihove redne dejavnosti)
 • drugi subjekti,

–          prijavitelji morajo biti registrirani za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju javnega razpisa (dokazilo: kopija veljavnega statuta – priložijo samo društva, ki se na javni razpis prijavljajo prvič oz. delujejo že dalj časa in so imeli določene spremembe);

–          imajo svoj sedež na območju MOK najmanj dve (2) leti, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka nazaj. Izjemoma najmanj eno (1) leto za tiste prijavitelje, ki so v zadnjem dvoletnem obdobju dosegli izjemne in vidne, dokazljive uspehe na svojem področju delovanja (priznanja na nivoju države in/ali EU);

–          nosilci programa imajo večletne (vsaj dvoletne) izkušnje in reference na področju, ki ga prijavljajo;

–          bodo prijavljene programe izvedli v letu 2018 na območju MOK;

–          prijavljeni program mora omogočati vključevanje članov oziroma uporabnikov in Mestne občine Koper;

–          bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o najmanj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prireditve na območju MOK na poziv sofinancerja;

–          bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je program sofinanciran s strani MOK.

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije.

Prijavitelj se s svojim programom za leto 2018 lahko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2018 in sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva osnovni oz. večji del programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje prireditev v MOK za leto 2018 in za prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih programov v MOK za leto 2018.

V kolikor prijavitelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj navedenih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz nadaljnjih postopkov ter s sklepom zavržene.

 1. MERILA IN KRITERJI ZA DODELITEV SREDSTEV

 

Za kvalitetno presojo prispelih prijav na razpis bodo upoštevani naslednji kriterijev:

 • kakovost, inovativnost in zasnova programa:
  • za izvedbo programa obstaja izdelan časovni načrt z lokacijo
  • dostopnost programa
  • obrazložitev in utemeljitev programa;
  • reference prijavitelja oz. prepoznavnost preteklih programov prijavitelja v slovenskem prostoru;
  • realno prikazana finančna konstrukcija programa;
  • čas delovanja prijavitelja (število let delovanja prijavitelja);
  • število sodelujočih, ki so aktivno vključeni v pripravo programa.

Posameznemu prijavitelju bodo ob upoštevanju zgoraj navedenih kriterijev, dodeljena določena sredstva.

MOK bo posamezne programe sofinancirala največ do višine pričakovanih sredstev in glede na razpoložljiva proračunska sredstva.

Iz obravnave bodo izločene tudi prijave, pri katerih se bo v postopku pregleda in ocenjevanja ugotovilo, da je prijavitelj navajal netočne podatke. Prijava bo izločena takoj, ko bo to ugotovljeno.

 1. VIŠINA SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV

Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in drugih društev in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Mestne občini Koper v letu 2018 je opredeljena s proračunom za leto 2018, in sicer največ do 26.300,00 €, na naslednjih področjih v zneskih:

–          programi veteranskih organizacij                                                            10.450,00 €

–          programi drugih društev in združenj                                          15.850,00 €.

MOK si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev za posamezno področje.

MOK v okviru tega razpisa ne bo sofinancirala tistih programov, ki po vsebini sodijo na druga področja objavljenih razpisov. Prav tako ne bodo sofinancirani programi, katerih finančna konstrukcija ne bo odražala realnih možnosti koriščenja razpisanih sredstev.

 1. ROK IZVEDBE

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2018 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

 1. DOKUMENTI POTREBNI ZA VELJAVNOST PRIJAVE

Za pravilnost prijave programa mora prijavitelj predložiti izpolnjeno dokumentacijo:

–          izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-1Podatki o prijavitelju programa

–          izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-2 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisa in pravilnih podatkih

–          izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-3 – Prijava programa

 

Prijavitelj k vlogi ne potrebuje priložiti obrazcev številka 4, 5 in 6.

Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vsi zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe (zakonitega zastopnika) prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami.

V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec OBR-3. Ostale obrazce (OBR-1 in OBR-2) pa izpolne samo enkrat. Vse izpolnjene obrazce naj prijavitelj dostavi v eni kuverti.

Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa in sicer s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.

Prijavitelji naj bodo posebej pozorni na dokazila o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za pravilno.

Vsi fotokopirani dokumenti morajo biti opremljeni na način: »kopija je enaka originalu, jamči:« sledi podpis odgovorne osebe oz. zakonitega zastopnika, žig ter datum.

Spodaj navedeni dokumenti so obvezna sestavina prijave na razpis:

 1. akt o ustanovitvi oz. statut društva – priložijo samo društva, ki se na javni razpis

prijavljajo prvič oz. delujejo že dalj časa in so imeli spremembe od zadnje prijave na razpis.

      Dokazilo: Akt o ustanovitvi pravne osebe oz. statut društva.

Prijavitelj programa mora v obrazcu OBR-3 Prijava programa obvezno navesti terminski plan, t.j. časovni potek programa z navedbo planiranih aktivnosti. V primeru odobritve programa je prijavitelj morebitna odstopanja od načrtovanega plana in obrazložitve zanje dolžan pisno sporočiti na naslov Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov ingrid.kozlovic@koper.si.

Kakršnekoli druge spremembe v zvezi z izvajanjem sofinanciranja programa oz. projekta lahko prijavitelj javi pisno na zgornji naslov ali na zgoraj navedeno elektronsko pošto.

Prijavitelj mora v skladu s podpisano pogodbo posredovati na zgoraj naveden naslov vmesno poročilo. Če v pogodbi ni drugače določeno, mora biti vmesno poročilo posredovano najkasneje do 23.11.2018. Obvezno pa mora prijavitelj ob končnem poročilu priložiti dodatna gradiva (letake, časopisne članke, nosilce podatkov, razne materiale, ipd.) kot dokazilo o realiziranem programu. Navedena gradiva so obvezna priloga končnega poročila. Rok za oddajo končnega poročila o sofinanciranju programa za leto 2018 je 28.2.2019.

Vmesno in končno poročilo lahko prijavitelj odda tudi po elektronski pošti (skenirano z žigom in podpisom odgovorne osebe) na naslov ingrid.kozlovic@koper.si.

V kolikor se ob odpiranju prijave ugotovi, da je nepopolna, bo komisija prijavitelje v roku 5 dni od odprtja pozvala, da prijave v roku 8 dni dopolnijo. Če prijavitelj v navedenem roku pomanjkljivosti ne odpravi bo taka vloga zavržena.

 1. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE

Prijavitelji morajo oddati svojo prijavo v zaprti ovojnici, z izpolnjenim ter nalepljenim obrazcem za ovojnico (OBR-7).

Prijavitelji morajo prijavo oddati v pravilno opremljeni ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do petka, 2. februarja 2018 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.

Prijavitelj lahko do zaključka roka za oddajo prijave na razpis razpisno dokumentacijo umakne, spremeni ali dopolni na enak način kot velja za pošiljanje prijave.

Nepopolne in nepravočasne prijave in dopolnitve ne bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.

 1. OBRAVNAVA PRIJAV IN IZID RAZPISA

Prijavljen program lahko komisija prerazporedi na drug razpis glede na vsebino prijave in razpisana sredstva.

O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo razpisa.

Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.

 1. DVIG RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Pojasnila o vsebini dokumentacije prijave smejo prijavitelji zahtevati izključno v pisni obliki od Urada za družbene dejavnosti in razvoj MOK in sicer do pet dni pred potekom roka za predložitev prijav.

Informacije kot so npr. kraj oddaje prijave in podobno v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper, telefon 05/66-46-238 ali 05/66-46-239.

                                                                                                               Župan

                                                                                                          Boris Popovič

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper v letu 2018

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in sklepa Župana št.: 671-1/2018 z dne 4.1.2018 Mestna občina Koper objavlja

 

   Javni razpis za sofinanciranje športnih programov

v Mestni občini Koper v letu 2018

 

                                                                             

Predmet razpisa je sofinanciranje programov na področju športa v Mestni občini Koper za leto 2018.

 

1. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih programov:

–          športna društva in klubi;

–          zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja oz. športne panoge s sedežem v Mestni občini Koper;

–          zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu;

–          ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne;

–          vrtci, osnovne šole, srednje šole ter višje in visoke strokovne šole;

–          univerza;

–          študentske organizacije.

Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

–          da imajo sedež v Mestni občini Koper;

–          da je od njihove registracije preteklo vsaj  eno leto, v katerem so izvajali ustrezno dejavnost v športu;

–          da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti;

–          da imajo za določene športne panoge zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo najmanj 36 tednov v letu, kar pa ne velja za programe interesnega športa otrok in mladine: naučimo se plavati, Zlati sonček, Krpan in šolska tekmovanja;

–          da imajo društva urejeno evidenco članstva ostali izvajalci pa urejeno evidenco o udeležencih v posameznem programu.

 

2.  V letu 2018 bomo sofinancirali naslednje vsebine športnih programov:

1. Športna vzgoja otrok in mladine;

2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;

3. Športna dejavnost študentov;

4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport;

5. Športna rekreacija;

6.  Kakovostni šport;

7. Vrhunski šport;

8. Šport invalidov;

9. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov;

10. Informatika, založništvo, promocijska dejavnost ter znanstveno raziskovalna dejavnost;

3. Pogoji sofinanciranja:

Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi Pogojev, meril in normativov za vrednotenje športnih programov v Mestni občini Koper,  upoštevaje razpoložljiva proračunska sredstva.

Prednost pri izbiri pod enakimi pogoji bodo imela športna društva in njihova združenja.

4. Vrednost razpisnih sredstev za sofinanciranje športnih programov (točka 2. tega razpisa) je opredeljena v proračunu Mestne občine Koper za leto 2018.

5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena za delovanje v letu 2018, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

6. Vsebina prijave: prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

 

8.  Rok predložitve prijav in način predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do petka, 2. februarja 2018 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper v času uradnih ur.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj-prijava«, »Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2018, št.:671-1/2018«.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja.

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno predložene. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane.

9. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v 45. dneh po zaključku razpisa.

 

10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si, ter na tajništvu Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper (tel.: 05/6646-239).

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v Javnem zavodu za šport Mestne občine Koper pri g. Aleš Šepec (tel.: 05/6146-019, e-mail: ales.sepec@zavodzasport-kp.si ) ter na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper (tel.: 05/6646-239).

                                                                                                                      Mestna občina Koper  

                                                                                                                     Župan

                                                                                                                     Boris Popovič

Javni razpis za sofinanciranje promocije športnih društev in klubov Mestne občine Koper v letu 2017

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju promocije športnih društev in klubov Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 20/13) in Sklepa župana št. 671-3/2017 z dne 20.3.2017 Mestna občina Koper objavlja

                                                             JAVNI RAZPIS

        ZA SOFINANCIRANJE PROMOCIJE ŠPORTNIH DRUŠTEV IN KLUBOV 

                                      MESTNE OBČINE KOPER V LETU 2017

 

Predmet razpisa je sofinanciranje promocije društev in klubov na področju športa v Mestni občini Koper za leto 2017.

 

 1. 1.      Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih programov:

–          registrirana športna društva in klubi,

–          zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja oz. športne panoge s sedežem v Mestni občini Koper,

–          ki so bili izbrani za sofinanciranje športnih programov v MOK za leto preteklo leto.

 1. 2.      Kot pogoj za izbor za sofinanciranje morajo prijavitelji zbrati najmanj 70 točk skladno s spodnjimi kriteriji:
KRITERIJI

točke

1. finančno ovrednotena izvedba programa, ki izhaja iz finančnega načrta izvedbe (pri čemer se za finančni načrt šteje zaključno finančno poročilo za preteklo leto v skladu z veljavnimi predpisi v RS)

–          Od 100.000€ do 499.000€

–          od 500.000 do 1.000.000€

–          nad 1.000.000€

 (prijavitelj prejme 20 ali 30 ali 50 točk)

do 50

20

30

50

2. tradicija (leta neprekinjenega delovanja in tekmovanja prijavitelja)

–          od 5 do 10 let

–          nad 10 let

 (prijavitelj prejme 10 ali 20 točk)

do 20

10

20 

3. medijska odmevnost (povprečno število obiskovalce na tekmah enega izmed ligaških oziroma drugih tekmovanj na letni ravni)

–          od 50 do 150

–          nad 150 do 500

–          nad 500

 (prijavitelj prejme 10 ali 20 ali 30 točk)

do 30

10

20

30

SKUPAJ

100

 1. MERILA JAVNEGA RAZPISA ZA DOLOČITEV VIŠINE SOFINANCIRANJA

Za določitev višine sofinanciranja bodo uporabljena spodaj navedena merila. Pri tem izrecno opozarjamo, da je možno pri merilih dobiti samo opredeljeno število točk za posamezno pod merilo in ne sorazmerno manj (v kolikor prijavitelj izpolnjuje navedeno merilo dobi število točk v celoti oz. seštevek upravičenih točk, v kolikor ga ne, pa 0 točk).

 

MERILA

točke

1. množičnost na lokalni ravni (število registriranih tekmoval/k/cev športne panoge prijavitelja v MOK, ločeno M/Ž)

–          od 1 do 99

–          od 100 do 299

–          300 in več

 (prijavitelj prejme 10 ali 20 ali 40 točk)

do 40

10

20

40

2. razširjenost športne panoge na lokalni ravni (število klubov  oziroma društev športne panoge prijavitelja v MOK ločeno M/Ž) 

–          od 1 do 3

–          4 in več

 (prijavitelj prejme 30 ali 10 točk)

do 30

10

30

3. razširjenost športne panoge na mednarodni ravni (število vključenih držav v mednarodne panožne zveze) 

–          od 1 do 49

–          od 50 do 99

–          100 in več

 (prijavitelj prejme 30 ali 20 ali 10 točk)

do 30

10

20

30

SKUPAJ

100

Na podlagi vrednotenja po merilih javnega razpisa (zgornja tabela) se prijavitelju izračuna skupno število točk. Vrednost točke se izračuna tako, da se razpoložljiva proračunska sredstva delijo z vsoto točk, ki so jih prejeli vsi prijavitelji, ki so bili izbrani za sofinanciranje promocije športnih društev in klubov.

Višina sofinanciranja se določi na podlagi zmnožka števila točk in vrednosti točke.

 1. 4.      Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje športnih programov iz druge točke za leto 2017 je največ do 350.000 EUR.

 

 1. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena za leto 2017 skladno s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
 1. Vsebina prijave: prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v določenem roku ne dopolni, se zavržejo.

 

 1. Rok predložitve prijav in način predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do srede, 19. aprila 2017 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper v času uradnih ur.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj-prijava«, »Javni razpis za sofinanciranje promocije športnih društev in klubov  Mestne občine Koper za leto 2017, št.:671-3/2017«.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja.

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno predložene. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.

 1. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni predvidoma v 45. dneh po zaključku razpisa.

 

 1. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom zainteresirani  lahko dobijo na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper (tel.: 05/6646-239).

Mestna občina Koper  

                                                                                                                              Župan

Boris Popovič 

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper v letu 2017

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in sklepa Župana št.: 671-1/2017 z dne 25.1.2017 Mestna občina Koper objavlja

                                                             JAVNI RAZPIS

                                           za sofinanciranje športnih programov

                                               v Mestni občini Koper v letu 2017

 

 Predmet razpisa je sofinanciranje programov na področju športa v Mestni občini Koper za leto 2017.

 

 1. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih programov:

–          športna društva in klubi;

–          zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja oz. športne panoge s sedežem v Mestni občini Koper;

–          zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu;

–          ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne;

–          vrtci, osnovne šole, srednje šole ter višje in visoke strokovne šole;

–          univerza;

–          študentske organizacije.

Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

–          da imajo sedež v Mestni občini Koper;

–          da je od njihove registracije preteklo vsaj  eno leto, v katerem so izvajali ustrezno dejavnost v športu;

–          da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti;

–          da imajo za določene športne panoge zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo najmanj 36 tednov v letu, kar pa ne velja za programe interesnega športa otrok in mladine: naučimo se plavati, Zlati sonček, Krpan in šolska tekmovanja;

–          da imajo društva urejeno evidenco članstva ostali izvajalci pa urejeno evidenco o udeležencih v posameznem programu.

  

2.  V letu 2017 bomo sofinancirali naslednje vsebine športnih programov:

1. Športna vzgoja otrok in mladine;

2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;

3. Športna dejavnost študentov;

4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport;

5. Športna rekreacija;

6.  Kakovostni šport;

7. Vrhunski šport;

8. Šport invalidov;

9. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov;

10. Informatika, založništvo, promocijska dejavnost ter znanstveno raziskovalna dejavnost;

3. Pogoji sofinanciranja:

Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi Pogojev, meril in normativov za vrednotenje športnih programov v Mestni občini Koper,  upoštevaje razpoložljiva proračunska sredstva.

Prednost pri izbiri pod enakimi pogoji bodo imela športna društva in njihova združenja.

4. Vrednost razpisnih sredstev za sofinanciranje športnih programov (točka 2. tega razpisa) je opredeljena v proračunu Mestne občine Koper za leto 2017.

5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2017, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

6. Vsebina prijave: prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

8.  Rok predložitve prijav in način predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 6. marca 2017 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper v času uradnih ur.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj-prijava«, »Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2017, št.:671-1/2017«.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja.

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno predložene. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane.

9. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v 45. dneh po zaključku razpisa.

10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si ali pa si jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper ter od ponedeljka do petka med 8.00 in 12.00 uro v sprejemni pisarni Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper (dvorana Bonifika), Cesta Zore Perello Godina 3, Koper.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v Javnem zavodu za šport Mestne občine Koper pri g. Aleš Šepec (tel.: 05/6146-019, e-mail: ales.sepec@zavodzasport-kp.si ) ter na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper (tel.: 05/6646-239).

Mestna občina Koper  

                                                                                                                          Župan

Boris Popovič 

Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper v letu 2015

1. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih programov:

–          športna društva in klubi;

–          zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja oz. športne panoge s sedežem v Mestni občini Koper;

–          zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu;

–          ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne;

–          vrtci, osnovne šole, srednje šole ter višje in visoke strokovne šole;

–          univerza;

–          študentske organizacije.

Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

–          da imajo sedež v Mestni občini Koper;

–          da je od njihove registracije preteklo vsaj  eno leto, v katerem so izvajali ustrezno dejavnost v športu;

–          da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti;

–          da imajo za določene športne panoge zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo najmanj 36 tednov v letu, kar pa ne velja za programe interesnega športa otrok in mladine: naučimo se plavati, Zlati sonček, Krpan in šolska tekmovanja;

–          da imajo društva urejeno evidenco članstva ostali izvajalci pa urejeno evidenco o udeležencih v posameznem programu.

 

2.  V letu 2015 bomo sofinancirali naslednje vsebine športnih programov:

1. Športna vzgoja otrok in mladine;

2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;

3. Športna dejavnost študentov;

4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport;

5. Športna rekreacija;

6.  Kakovostni šport;

7. Vrhunski šport;

8. Šport invalidov;

9. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov;

10. Informatika, založništvo, promocijska dejavnost ter znanstveno raziskovalna dejavnost;

(GLEJ POPRAVEK)

3. Sofinanciranje investicijskih nalog:

 

–          sofinancirali bomo investicijsko vzdrževalna dela na javnih športnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Koper, stroške funkcionalnega obratovanja ter nabava in obnova opreme, kjer se izvaja nacionalni program športa;

–          izdelana mora biti natančna finančna konstrukcija, iz katere je razviden lasten vložek finančnih sredstev;

–          predložena mora biti ustrezna dokumentacija;

–          pridobljeno mora biti upravno dovoljenje za poseg v prostor.

4. Pogoji sofinanciranja:

Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi Pogojev, meril in normativov za vrednotenje športnih programov v Mestni občini Koper,  upoštevaje razpoložljiva proračunska sredstva.

Prednost pri izbiri pod enakimi pogoji bodo imela športna društva in njihova združenja.

5. Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje športnih programov (točka 2.) in programov investicijskih nalog na področju športa (točka 3.) za leto 2015 je višina proračunskih sredstev v letu 2014. Dokončna višina sredstev za sofinanciranje športnih programov bo opredeljena s proračunom za leto 2015 oziroma z ustreznimi sklepi o začasnem financiranju.

6. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2015, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

7. Vsebina prijave: prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

 

8.  Rok predložitve prijav in način predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do petka, 15. maja 2015 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper v času uradnih ur.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj-prijava«, »Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2015, št.:671-2/2015«.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja.

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno predložene. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.

9. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v 45. dneh po zaključku razpisa.

 

 

10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si ali pa si jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper ter od ponedeljka do petka med 8.00 in 12.00 uro v sprejemni pisarni Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper (dvorana Bonifika), Cesta Zore Perello Godina 3, Koper.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v Javnem zavodu za šport Mestne občine Koper pri g. Aleš Šepec (tel.: 05/6146-019, e-mail: ales.sepec@zavodzasport-kp.si ) ter na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper (tel.: 05/6646-239).

                                                                                                                  Mestna občina Koper  

                                                                                                                      Župan

                                                                                                                Boris Popovič 

 

POPRAVEK

besedila javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper v letu 2015 

I.

Besedila javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper v letu 2015 se popravi tako, da se:

»črta se 3. točko objavljenega besedila  Sofinanciranje investicijskih nalog«

Koper, 24. April 2015

 

Mestna občina Koper
Župan

 

Boris Popovič

 

Razpisna dokumentacija:

 

Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper v letu 2014

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in sklepa Župana št.: 671-1/2014 z dne 8.1.2014 Mestna občina Koper objavlja

                                                             JAVNI RAZPIS

                                           za sofinanciranje športnih programov

                                               v Mestni občini Koper v letu 2014

 

 

 

Predmet razpisa je sofinanciranje programov na področju športa v Mestni občini Koper za leto 2014.

 

 

1. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih programov:

–          športna društva in klubi;

–          zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja oz. športne panoge s sedežem v Mestni občini Koper;

–          zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu;

–          ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne;

–          vrtci, osnovne šole, srednje šole ter višje in visoke strokovne šole;

–          univerza;

–          študentske organizacije.

Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

–          da imajo sedež v Mestni občini Koper;

–          da je od njihove registracije preteklo vsaj  eno leto, v katerem so izvajali ustrezno dejavnost v športu;

–          da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti;

–          da imajo za določene športne panoge zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo najmanj 36 tednov v letu, kar pa ne velja za programe interesnega športa otrok in mladine: naučimo se plavati, Zlati sonček, Krpan in šolska tekmovanja;

–          da imajo društva urejeno evidenco članstva ostali izvajalci pa urejeno evidenco o udeležencih v posameznem programu.

 

 

2.  V letu 2014 bomo sofinancirali naslednje vsebine športnih programov:

1. Športna vzgoja otrok in mladine;

2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;

3. Športna dejavnost študentov;

4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport;

5. Športna rekreacija;

6.  Kakovostni šport;

7. Vrhunski šport;

8. Šport invalidov;

9. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov;

10. Informatika, založništvo, promocijska dejavnost ter znanstveno raziskovalna dejavnost;

3. Pogoji sofinanciranja:

Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi Pogojev, meril in normativov za vrednotenje športnih programov v Mestni občini Koper,  upoštevaje razpoložljiva proračunska sredstva.

Prednost pri izbiri pod enakimi pogoji bodo imela športna društva in njihova združenja.

4.  Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje športnih programov iz druge točke za leto 2014 je največ do 766.400 EUR.

 

5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2014, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

6. Vsebina prijave: prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

 

7.  Rok predložitve prijav in način predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 10. februarja 2014 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper v času uradnih ur.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj-prijava«, »Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2014, št.:671-1/2014«.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja.

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno predložene. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.

8. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni predvidoma v 45. dneh po zaključku razpisa.

 

 

9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si ali pa si jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper ter od ponedeljka do petka med 8.00 in 12.00 uro v sprejemni pisarni Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper (dvorana Bonifika), Cesta Zore Perello Godina 3, Koper.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v Javnem zavodu za šport Mestne občine Koper pri g. Aleš Šepec (tel.: 05/6146-019, e-mail: ales.sepec@zavodzasport-kp.si) ter na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper (tel.: 05/6646-239).

                                                                                                                  Mestna občina Koper  

                                                                                                                      Župan

                                                                                                                Boris Popovič 

Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper v letu 2013

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in sklepa Župana št.: 671-1/2013 z dne 11.1.2013 Mestna občina Koper objavlja

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper v letu 2013

 

Predmet razpisa je sofinanciranje programov na področju športa v Mestni občini Koper za leto 2013.

 

1. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih programov:

–          športna društva in klubi;

–          zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja oz. športne panoge s sedežem v Mestni občini Koper;

–          zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu;

–          ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne;

–          vrtci, osnovne šole, srednje šole ter višje in visoke strokovne šole;

–          univerza;

–          študentske organizacije.

Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

–          da imajo sedež v Mestni občini Koper;

–          da je od njihove registracije preteklo vsaj  eno leto, v katerem so izvajali ustrezno dejavnost v športu;

–          da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti;

–          da imajo za določene športne panoge zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo najmanj 36 tednov v letu, kar pa ne velja za programe interesnega športa otrok in mladine: naučimo se plavati, Zlati sonček, Krpan in šolska tekmovanja;

–          da imajo društva urejeno evidenco članstva ostali izvajalci pa urejeno evidenco o udeležencih v posameznem programu.

 

2.  V letu 2013 bomo sofinancirali naslednje vsebine športnih programov:

1. Športna vzgoja otrok in mladine;

2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;

3. Športna dejavnost študentov;

4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport;

5. Športna rekreacija;

6.  Kakovostni šport;

7. Vrhunski šport;

8. Šport invalidov;

9. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov;

10. Informatika, založništvo, promocijska dejavnost ter znanstveno raziskovalna dejavnost;

3. Pogoji sofinanciranja:

Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi Pogojev, meril in normativov za vrednotenje športnih programov v Mestni občini Koper,  upoštevaje razpoložljiva proračunska sredstva.

Prednost pri izbiri pod enakimi pogoji bodo imela športna društva in njihova združenja.

4.  Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje športnih programov iz druge točke za leto 2013 je največ do 716.400 EUR.

5.
Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2013, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

6. Vsebina prijave: prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

7.  Rok predložitve prijav in način predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 18. februarja 2013 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper v času uradnih ur.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj-prijava«, »Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2013, št.:671-1/2013«.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja.

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno predložene. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.

8. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni predvidoma v 45. dneh po zaključku razpisa.

9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si ali pa si jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper ter od ponedeljka do petka med 8.00 in 12.00 uro v sprejemni pisarni Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper (dvorana Bonifika), Cesta Zore Perello Godina 3, Koper.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v Javnem zavodu za šport Mestne občine Koper pri g. Aleš Šepec (tel.: 05/6146-019, e-mail: ales.sepec@zavodzasport-kp.si) ter na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper (tel.: 05/6646-239).

Mestna občina Koper

 

Župan

 

Boris Popovič