Javni natečaj za oblikovanje predloga grafičnega znaka (logotipa) Love Istria

I. BESEDILO JAVNEGA NATEČAJA

JAVNI NATEČAJ ZA OBLIKOVANJE PREDLOGA GRAFIČNEGA ZNAKA (logotipa) LOVE ISTRIA

 

Občina Ankaran (v nadaljevanju: naročnik), Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran, v sodelovanju s Turistično organizacijo Mestne občine Koper, Turističnim združenjem Portorož in Turističnim združenjem Izola razpisuje javni natečaj za oblikovanje predloga grafičnega znaka (logotipa), ki bo osnova za oblikovanje celostne grafične podobe (v nadaljevanju: CGP) turistične destinacije in blagovne znamke Love Istria (v nadaljevanju: destinacija). Slednja bo predstavljala turizem v slovenski Istri in bo veljala za uradni znak (logotip) blagovne znamke Love Istria.

 

 1. PREDMET NATEČAJA

 

Vsebina natečaja je izbor predloga grafičnega znaka (logotipa), ki bodo osnova za oblikovanje CGP destinacije.

 

 1. POGOJI SODELOVANJA NA NATEČAJU

 

Na natečaju lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki (s.p.) in samozaposleni v kulturi, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega natečaja, ter imajo vsaj dve dokazili (referenci) o izkušnjah pri sodelovanju na vsebinsko sorodnih projektih. S prijavo na natečaj prijavitelji sprejemajo pogoje sodelovanja na natečaju. Na natečaju ne smejo sodelovati člani ocenjevalne komisije, njihovi ožji družinski člani, zaposleni na Občini Ankaran, Mestni občini Koper, Turističnem združenju Portorož, Turističnem združenju Izola in njihovi ožji družinski člani.

 

Vsak prijavitelj lahko na natečaju sodeluje z več predlogi logotipa, vendar z ne več kot tremi (3).

 

Popoln predlog grafičnega znaka mora vsebovati naslednje elemente:

 1. grafični znak (brez napisa),
 2. naziv blagovne znamke,
 3. aplikacijo predloga grafičnega znaka (logotipa) na različne promocijske materiale (seznam je v brifu za oblikovalce).

 

Prijavitelj za vsak prijavljen predlog grafičnega znaka (logotipa) pri predlogih aplikacije na promocijske materiale prikaže uporabo različnih kombinacij naštetih elementov (samo znak – znak in naziv destinacije).

 

Pri izdelavi in oblikovanju predloga grafičnega znaka (logotipa) je potrebno upoštevati:

 • geografske, naravne, kulturne in zgodovinske značilnosti destinacije slovenska Istra,
 • celovitost in povezljivost z drugimi logotipi destinacij (npr. logotipom Izole, Portorož-Pirana, Ankarana in Kopra, logotipom I feel Slovenia, itd.),
 • možnost uporabe na različnih komunikacijskih, promocijskih in označevalnih sredstvih

 

 

 1. MERILA NATEČAJA

 

Strokovna ocenjevalna komisija bo prispele predloge vrednotila po naslednjih merilih:

 • lahka prepoznavnost in nezamenljivost predloga grafičnega znaka (logotipa),
 • jasnost, razumljivost in uporabnost (možnost aplikacij na različne materiale in vsebine),
 • izvirnost in razlikovalnost od primerljivih logotipov drugih turističnih destinacij,
 • skladnost idejnega predloga z vsebinskimi izhodišči,
 • celovitost in povezljivost z drugimi znamkami,
 • ponujena cena za izdelavo CGP-ja (na podlagi III. sklopa natečaja).

 

 1. STROKOVNA OCENJEVALNA KOMISIJA

 

Strokovna ocenjevalna komisija je sestavljena iz 9 (devetih) članov, in sicer:

 • 2 predstavnika destinacije Koper;
 • 2 predstavnika destinacije Ankaran;
 • 2 predstavnika destinacije Portorož-Piran;
 • 2 predstavnika destinacije Izola;
 • 1 predstavnik Slovenske turistične organizacije (STO).

 

Strokovna ocenjevalna komisija bo pri ocenjevanju upoštevala vse pravočasno prispele predloge grafičnega znaka (logotipa), ki ustrezajo predmetu in pogojem natečaja. Administrativne in ostale postopke, vezane na sprejem prijav vodi koordinator javnega natečaja.

 

 1. NAGRADA IN AVTORSKE PRAVICE

 

Strokovna ocenjevalna komisija bo na podlagi meril natečaja izmed vseh prejetih predlogov grafičnega znaka (logotipa) izbrala 3 (tri) najboljše.

 

Občina Ankaran bo tri najbolje ocenjene predloge grafičnega znaka (logotipa) nagradila z denarno nagrado v obliki naročila storitve, v višini 600,00 EUR za najboljši logotip po oceni strokovne ocenjevalne komisije in 400,00 EUR za ostala dva predloga. V znesek je vključen DDV.

 

Prijavitelj soglaša, da bo v primeru izbora (da bo njegov predlog logotipa najbolje ocenjen) izdelal priročnik CGP za prijavljeni logotip v roku 14 (štirinajst) dni od obvestila o izboru. Natančno vsebino priročnika bo naročnik uskladil z izbranim prijaviteljem, osnutek vsebine priročnika je v prilogi. Izdelavo CGP bo naročnik izbranemu prijavitelju dodatno poravnal v skladu s ponudbo, ki jo prijavitelj priloži prijavi na natečaj, vendar največ v znesku 4.000,00 EUR (z ddv).

 

Naročnik lahko po pregledu in vrednotenju prispelih predlogov grafičnega znaka (logotipa) prijavitelje pozove k dopolnitvi posameznih predlogov grafičnega znaka (logotipa) oz. lahko prijavitelje povabi, da svoj predlog predstavijo komisiji.

 

Naročnik si pridržuje pravico, da ne podeli vseh nagrad, če prispeli predlogi ne bodo izpolnjevali pričakovanj in meril natečaja. Nagrada in izbira najboljšega predloga grafičnega znaka (logotipa) se lahko izključujeta. S podelitvijo nagrade in plačilom storitve naročnik odkupi materialne avtorske pravice najbolje ocenjenega logotipa.

Avtorju ostanejo moralne avtorske pravice.

 

Sodelujoči na natečaju dovoljujejo naročniku neodplačno, časovno in krajevno neomejeno javno objavo prijavljenih logotipov za namene promocije aktivnosti, ki je predmet tega natečaja. Sodelujoči z oddano prijavo soglašajo, da v primeru izbora za najbolje ocenjen logotip prenesejo na naročnika vsebinsko, prostorsko in časovno neomejene materialne avtorske pravice prijavljenega logotipa (v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah). Naročnik lahko avtorsko delo in posamezne elemente avtorskega dela uporablja izključno in neomejeno za vse svoje poslovne in druge potrebe.

Naročnik lahko avtorsko delo ali njegov del spremeni (predela ali priredi), brez kakršnekoli obveznosti do avtorja in lahko tako spremenjeno delo neomejeno uporablja. Kot predelava ali sprememba avtorskega dela (posameznih elementov ali celote) se štejejo spremembe v obliki dodajanja novih ali spremenjenih oznak, dodajanja znamk in znakov, uporabo posameznih elementov v drugih komunikacijskih produktih in orodjih in vse druge možne kombinacije (sprememba barv, tipografije itd.). Moralne avtorske pravice na avtorskem delu so in ostanejo izključno avtorjeve.

Naročnik lahko pridobljene pravice prosto in samostojno prenaša na tretje osebe in neomejeno dovoli uporabo logotipa tretjim osebam.

 

 1. ROK IN NAČIN ODDAJE PRIJAV

 

Zadnji rok za oddajo prijav (predlogov) je 10. december 2019 (do 12. ure).

 

Zainteresirani za sodelovanje lahko svoje predloge grafičnega znaka (logotipa) z obrazložitvijo posredujejo po elektronski pošti na elektronski naslov info@visitankaran.si z zadevo »LOGOTIP DESTINACIJE LOVE ISTRIA«.

 

Elektronskemu sporočilu je potrebno dodati naslednje priloge (kot priponke):

 • predloge grafičnega znaka (logotipa) z vsemi zahtevanimi aplikacijami iz 2. točke natečaja in brifa za oblikovalce,
 • obrazložitev (opis) predloga grafičnega znaka (logotipa),
 • izpolnjeno prijavnico,
 • podpisano izjavo o avtorstvu,
 • ponudbo za izdelavo CGP.

 

V primeru, da prijavitelj na natečaj prijavlja več logotipov, mora podati obrazložitev za vsak logotip posebej.

 

Vsak predlog grafičnega znaka (logotipa) mora biti poimenovan na naslednji način:

naziv prijavitelja_zaporedna številka predloga (primer: ABC_01.pdf).

 

Predlog grafičnega znaka (logotipa) mora vsebovati prijavljen predlog logotipa v elektronski obliki kot .pdf datoteka, ki mora zajemati za vsak posredovani predlog grafičnega znaka (logotipa) najmanj naslednje vsebine:

 • vektorski logotip;
 • barvno in črno-belo različico logotipa;
 • izbor tipografije;
 • izbor barvne sheme (CMYK protokol);
 • zahtevane aplikacije iz 2. točke natečaja in brifa za oblikovalce.

 

Vsak prijavljeni predlog mora biti celosten in mora vsebovati vse zgoraj zahtevane elemente ter vse zahtevane priloge.

 

Prijave bodo veljavne, v kolikor bodo pravilno označene, opremljene in pravočasno oddane.

 

 1. OBJAVA REZULTATOV IN OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA NATEČAJA

 

Prijave bodo do odločitve strokovne ocenjevalne komisije shranjene pri koordinatorju javnega natečaja. Po odločitvi strokovne komisije bo Občina Ankaran obvestila o izbiri vse prijavitelje po elektronski pošti, in sicer najkasneje v roku 5 dni od odločitve o izboru.

Ocenjevanje prispelih predlogov grafičnega znaka (logotipa) bo izvedeno predvidoma decembra 2019 in ne bo javno.

 

Naročnik si pridržuje pravico, da ne izplača nagrad, če naknadno ugotovi, da prijavitelj ne izpolnjuje vseh pogojev natečaja oziroma je pri prijavi posredoval neresnične podatke.

 

 1. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 

S sodelovanjem na natečaju prijavitelj soglaša, da naročnik hrani in obdeluje vse njegove podatke za namene izvedbe natečaja in v obsegu, ki je nujen glede na namen izvedbe.

 

 1. PODATKI O DOKUMENTACIJI IN DODATNE INFORMACIJE

 

Dokumentacija natečaja je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletnih straneh MOK, www.koper.si, spletni strani Občine Ankaran, www.obcina-ankaran.si, TZ Portorož, www.portoroz.si, in TZ Izola, www.visitizola.com.

Dodatna pojasnila in informacije dobite na elektronskem naslovu info@visitankaran.si ali na telefonski številki 05/665-30-32.

 

 

II. BRIF ZA OBLIKOVALCE

 

Naloga: Grafično oblikovanje logotipa turistične destinacije Love Istria.

Grafična upodobitev: Grafična rešitev logotipa, ki bo osnova za oblikovanje celostne grafične podobe turistične destinacije Love Istria.

Naziv destinacije: Love Istria

Želena zaznavnost (vtis):    

višja kakovost

butičnost

avtentičnost

raznovrstnost

 

Vrste doživetij:        

avtentično

sproščujoče

gurmansko

aktivno

družinsko

poslovno

 

Želeni gostje:

Vsi, ki hrepenijo po preživljanju prostega časa vse leto na Mediteranu skozi raznolika doživetja.

 

Vrednote destinacije:          

pristnost

šarm

aktivnost (biti aktiven)

 

Ikone destinacije (simboli):            

sonce, morje in beneška arhitektura

oljke in trte

klif, solni kristal

                       

Osebnost destinacije:

Aktivna in družabna ženska, ki uživa v lepotah narave, kulinariki in zgodbah iz preteklosti.

 

Obljuba destinacije:            

(SLO) Love Istria. Začuti jo po naše.

(ENG) Love Istria. Like we do.

 

Barve: 

naj izhajajo iz simbolov (morje + zaledje)

 

Umestitev:

digitalni in tiskani mediji, dokumenti, promocijski izdelki, označevalno-informacijskih tablah, vozni park, spominki …

 

Aplikacije za razpis:

spletna stran

tiskana brošura

info tabla

FB in Instagram

promocijska majica;

vizitka;

označitev produktov (npr. gastronomija, šport, kultura itd.).

 

 

 III. VSEBINA PRIROČNIKA CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE

 

Izbrani prijavitelj pripravi priročnik celostne grafične podobe v roku 14 dni od obvestila o izboru. Priročnik mora vsebovati najmanj aplikacije navedene v spodnjem popisu. Natančno vsebino priročnika bo naročnik uskladil z izbranim prijaviteljem.

VIZUALNE KONSTANTE

 1. Znak / simbol / logotip
  • Zgradba
   • znak
   • znak + naziv destinacije
   • znak + naziv destinacije + slogan
   • uporaba različnih kombinacij
  • Pozitiv, negativ ter njuna uporaba
 2. Razmerja med elementi
  • Razmerja med posameznimi elementi (znak, naziv destinacije, slogan)
  • Primeri pravilne in napačne uporabe
 3. Črkovni sistem (tipografija)
  • primarna in sekundarna tipografija
 4. Barvni sistem
  • Barve znaka, naziva destinacije, slogana
  • Primeri barv

 

TISKOVINE

 1. Poslovne tiskovine
  • Dopis
  • Vizitka
  • Pisemska ovojnica (različne dimenzije)
  • Podpis v elektronski pošti
  • PPT predstavitev
 2. Promocijska darila
  • Mapa
  • Vrečka
  • Namizna zastavica
  • Majica
  • Srajca
  • Kapa
  • Dežnik
  • Beležka
  • Pisalo
  • Magnet
  • Šalica
  • Steklenička za vodo
  • USB ključek
  • Razglednica

 

 1. Komunikacijska gradiva in promocija
  • Označevalna tabla (npr. za vstop v TIC in druge znamenitosti)
  • Plakat (različne dimenzije, npr. jumbo, supreme, B1)
  • Destinacijski katalog
  • Zemljevid
  • Letak
  • Telop
  • Oglas v tiskanih medijih (različne dimenzije)
  • Naslovnice profilov destinacije na družbenih omrežjih (Visit Koper): Facebook, Instagram, YouTube, Twitter itd.
  • Naslovnica elektronskih novic
  • Spletna stran
  • Označitev video spotov
  • Označitev fotografij (watermark)
  • Označitev produktov (npr. gastronomija, šport, prireditve, kultura itd.)

 

SOPOJAVNOST Z DRUGIMI ZNAMKAMI

 1. Različni primeri pojavnosti
  • Samostojna pojavnost
  • Pojavnost skupaj z logotipom I feel Slovenia

Pojavnost skupaj z logotipi bližnjih destinacij (Ankaran, Izola, Koper, Piran-Portorož)

Javni razpis za peko in prodajo kostanja na območju Mestne občine Koper

Številka: 322-264/2019

 

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št.40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št.90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) ter 77. člena Odloka o občinskih cestah in javnih površinah (Uradni list RS, št. 8/14 in 22/16) ter Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) izdajam naslednji

 

JAVNI RAZPIS

ZA ODDAJO JAVNIH POVRŠIN ZA PEKO IN PRODAJO KOSTANJA NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KOPER

 

 

1. IME IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, matična številka 5874424000, ID številka za DDV: SI 40016803.

 

Za izvedbo predmetnega javnega razpisa je bila s sklepom župana Mestne občine Koper št. 322-264/2019 z dne 25. 9. 2019 imenovana komisija.

 

2. PREDMET ODDAJE

 

Predmet oddaje v uporabo za potrebe peke in prodaje kostanja za obdobje od 30. 10. 2019 do 5. 1. 2020 so naslednje javne površine v lasti Mestne občine Koper, in sicer:

 

 1. na Semedelski cesti (do 6 m2),
 2. na Titovem trgu (do 6 m2),
 3. na Pristaniški ulici ob parkirišču za taksi službo (6 m2).

 

ZA UPORABO JAVNE POVRŠINE POD ŠT. 1 DO 3 JE POTREBNO PLAČATI OBČINSKO TAKSO V VIŠINI 70,50 EUR (od 30. 10. 2019 do 5. 1. 2020).

 

MINIMALNA UPORABNINA ZA OBDOBJE OD 30. 10. 2019 DO 5. 1. 2020 ZNAŠA 300,00 EUR BREZ DDV, OZIROMA 366,00 EUR Z DDV;

 

Pravica do uporabe posamezne javne površine za peko in prodajo kostanja se pridobi z dokončnostjo dovoljenja, ki ga izda Urad za gospodarske javne službe in promet Mestne občine Koper in podpisom najemne pogodbe.

 

Natančne mikrolokacije za razpisane lokacije so razvidne iz načrta v Prilogi 2.

 

Izbrani ponudnik lahko postavi svojo hiško oz. drugo primerno konstrukcijo, ki ne sme presegati maksimalne tlorisne površine 2m x 2m. Hiške oz. postavljene konstrukcije morajo biti urejene, pod njimi in pod kuriščem mora biti nameščena ustrezna zaščita tlakov.

 

Mestna občina Koper zagotavlja izbranemu ponudniku:

 • del javne površine (do 6 m2) na posamezni lokaciji,
 • 1x vtičnico (220V) za priklop davčne blagajne.

 

Priključek za vodo in uporaba le-te nista predvideni v nobenem primeru.

 

Dodatna oprema (npr. senčnik) in dodatni animacijski program so v domeni posameznega ponudnika in ne MOK. Za kakršnokoli spremembo ali postavitev dodatne opreme na javni površini (ki ni razvidna iz priloženih fotografij) mora ponudnik predhodno pridobiti dovoljenje MOK ter poravnati predpisano upravno in občinsko takso. Brez pridobitve predpisanih dovoljenj ponudnik ne sme koristiti dodatne javne površine.

 

Postavitev miz in stolov ter podobnih večjih predmetov na dodeljeni javni površini NI predvidena in posledično nedovoljena.

 

MOK lahko naroči izbranemu ponudniku odstranitev vseh postavljenih konstrukcij in opreme na dodeljeni javni površini in prijavitelj mora to nemudoma storiti. Če tega ne stori, bo MOK naročila odstranitev na stroške ponudnika. Nedovoljena postavitev dodatnih predmetov na javni površini je lahko razlog za prekinitev pogodbe.

 

V primeru, da postavljena hiška ali konstrukcija oz. druga oprema ponudnika ovira izvedbo posameznih prireditev na dodeljeni javni površini, mora ponudnik svojo hiško ali konstrukcijo oz. opremo za čas prireditev na lastne stroške odstraniti.

 

MOK si pridržuje pravico, da ponudniku spremeni lokacijo, kadarkoli v času trajanja pogodbe. V tem primeru ponudnik ni upravičen do vračila že plačane uporabnine.

 

3. POGOJI ODDAJE

 

3.1 Dokončnost dovoljenja

Z dokončnostjo dovoljenja ter sklenitvijo najemne pogodbe izbrani ponudnik razpisa na posamezni lokaciji lahko prične z uporabo javne površine za čas do 5. 1. 2020, z možnostjo skrajšanja obdobja, skladno s ponudbo kostanja na trgu. V primeru skrajšanja uporabnega obdobja se višina uporabnine ne spreminja.

 

Občinska taksa se plačuje za obdobje od 30. 10 .2019 do 5. 1. 2020, ki jo mora izbrani ponudnik plačati pred prevzemom dovoljenja na račun, ki ga MOK navedene v dovoljenju.

 

3.2 Urnik obratovanja  

Predpisan in obvezen urnik obratovanja:

 • od ponedeljka do četrtka, najmanj od 15:00 do 20:00;
 • petek, sobota, nedelja in prazniki, najmanj od 10:00 do 20:00.

 

V kolikor ponudnik krši pogodbo o uporabi ali če odgovorna oseba MOK ugotovi, da ponudnik ne obratuje več kot 3-krat v obdobju določenem v prejšnjem odstavku in da o razlogih za to ni obvestil odgovorne osebe MOK, se ponudniku pogodba prekine. Ponudnik mora nemudoma izprazniti dodeljeno javno površino. V tem primeru ponudnik ni upravičen do vračila varščine, niti uporabnine. Prosto javno površino se lahko dodeli naslednjemu ponudniku iz prednostnega seznama prispelih prijav, pri čemer se mu zaračuna sorazmerni del uporabnine za obdobje uporabe prodajnega mesta in 100% vrednost varščine.

 

4. POGOJI ZA UDELEŽBO V POSTOPKU JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

 

4.1 Pogoj za prijavo na razpis:

Ponudnik mora imeti na dan prijave na razpis poravnane vse terjatve do MOK.

 

4.2 Omejitve:

Ponudnik lahko kandidira za več lokacij.

 

Ponudnik mora izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti iz razpisa.

 

Ponudnik mora na predpisanem obrazcu predložiti izjavo, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti iz razpisa.

 

4.3 Varščina:

 • Zainteresirani ponudniki morajo do izteka roka za oddajo ponudb vplačati varščino, ki znaša 150,00 EUR (varščina je davka prosta), na podračun Mestne občine Koper številka 01250-0100005794, z navedbo »Plačilo varščine – javni razpis kostanj in navedbo imena in priimka oziroma naziva ponudnika«, z obvezno navedbo modela 00 in sklicne številke 2010602.
 • Izbranim ponudnikom se vplačana varščina šteje kot garancija za dobro izvedbo prijavljenih storitev. Varščina se jim vrne na TRR najkasneje 30. dan po izpolnjenih obveznosti iz pogodbe.
 • Če izbrani ponudnik ne bi sklenil pogodbe v roku, ki mu ga določi odgovorna oseba MOK, le-ta ni upravičen do vračila varščine. Lokacijo v uporabo za potrebe peke in prodaje kostanja se ponudi naslednjemu ponudniku iz seznama prispelih prijav.
 • Ponudnikom, ki niso uspeli v postopku javnega zbiranja ponudb, se varščina vrne brez obresti v roku 30 dni po podpisu pogodbe z zadnjim izbranim ponudnikom.

 

4.4 Zavezujoča ponudba, ki jo ponudnik predloži na predpisanem obrazcu mora vsebovati:

 

 • podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oz. sedež, matično številko, davčno številko oz. ID številko za DDV, številko transakcijskega računa, telefonsko številko, kontaktno osebo in njen elektronski naslov, naziv in naslov banke ter številko transakcijskega računa za vračilo varščine),
 • izjavo o sprejemanju vseh pogojev javnega zbiranja ponudb.

 

5. DOKUMENTACIJA, KI JO MORAJO PONUDNIKI PRILOŽITI K VLOGI

 

 1. izpolnjen prijavni obrazec, ki vključuje podatke o ponudniku, izjavo o sprejemanju vseh pogojev javnega zbiranja ponudb ter podatke o izpolnjevanju prednostnih kategorij,
 2. fotokopijo dovoljenja za opravljanje dejavnosti (če ga zakon predvideva),
 3. slikovno gradivo prodajne hiške ali konstrukcije in opreme,
 4. potrdilo oziroma dokazilo o plačani varščini;
 5. izpolnjen in podpisan osnutek pogodbe

 

6. KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE PONUDB

 

Izbor ponudnika na posamezni lokaciji za peko in prodajo kostanja se bo vršil na podlagi točkovnega vrednotenja, ki je določen s tem razpisom.

 

KATEGORIJE ŠTEVILO TOČK
Višina ponujene uporabnine (število točk se bo izračunalo po formuli):

 

Št. točk = (ponujena uporabnina / najvišja ponujena uporabnina) x 30

 

do 30
Reference (prijavitelj je s prijavljeno pravno osebo oz. z drugo pravno osebo že imel prodajno mesto v MOK in je obratoval vse predpisane dni in po predpisanem urniku ali je že sodeloval na eni izmed prireditev v organizaciji MOK in se je držal pogojev sodelovanja na prireditvi).

–          Ponudnik, ki predloži eno referenčno potrdilo prejme 5 točk;

–          Ponudnik, ki predloži dve referenčni potrdili prejeme 10 točk.

 

0 do 10
Kaznovanost:

Ponudniku v zadnjih dveh (2) letih ni bil izrečen pravnomočen inšpekcijski ukrep na podlagi predpisa MOK

10
–          Maksimalno število točk: 50

 

Za posamezno lokacijo bo izbran tisti ponudnik, ki bo na razpisu dosegel najvišje število točk.

 

Če eden ali več prijavljenih ponudnikov za posamezno lokacijo doseže enako število točk, se prednost določi ob upoštevanju naslednjega vrstnega reda:

 1. ponujena uporabnina,
 2. reference,
 3. kaznovanost.

 

V primeru, da eden ali več ponudnikov za posamezno lokacijo doseže enako število točk v skupnem seštevku in po posameznih kategorijah v vrstnem redu iz prejšnjega odstavka, bo MOK izbrala ponudnika z žrebanjem, na katerega bodo vabljeni vsi ponudniki z enakim številom točk v skupnem seštevku in po posameznih kategorijah.

 

7. PRIJAVA NA RAZPIS

 

Ponudniki, ki željo sodelovati na javnem razpisu za uporabo javne površine za peko in prodajo kostanja za posamezno lokacijo za obdobje 30. 10. 2019 do 5. 1. 2020, lahko na spletni strani Mestne občine Koper (www.koper.si), pridobijo dokumentacijo.

 

Ponudniki morajo oddati vlogo v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za oddajo javne površine za peko in prodajo kostanja«

 

Zainteresirani ponudniki se na javni razpis lahko prijavijo najkasneje do 14. 10. 2019, in sicer tako, da vložijo izpolnjen obrazec vloge s prilogami v glavno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali pa jo s priporočeno pošiljko pošljejo na prej navedeni naslov (upošteva se priporočena pošiljka z datumom oddaje na pošto 14. 10. 2019 do 23. 59 ure). Obravnavane bodo samo vloge za prijavo na javni razpis, ki bodo oddane pravočasno in na predpisanem obrazcu.

 

8. JAVNO ODPIRANJE PONUDB

 

Javno odpiranje ponudb bo 17. 10. 2019, ob 10. uri, na naslovu Mestne občina Koper, Turistična organizacija Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.

 

Prispele vloge bo obravnavala Komisija za izvedbo javnega razpisa oddajo javnih površin za peko in prodajo kostanja na območju Mestne občine Koper.

 

 

9. PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE JAVNE POVRŠINE PEKO IN PRODAJO KOSTANJA NA VEČ LOKACIJAH V KOPRU

 

Ponudniki bodo o izbranem najugodnejšem ponudniku obveščeni najkasneje v roku 30 dni po poteku roka za oddajo ponudb.

Na podlagi sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika bo dolžan izbrani ponudnik v roku 15 dni od dneva poziva skleniti najemno pogodbo za najem javne površine, sicer se bo štelo, da je od ponudbe odstopil v nasprotju s pogoji Javnega razpisa, z vsemi posledicami v skladu z Javnim razpisom.

Po sklenitvi najemne pogodbe je najemnik dolžan pridobiti še dovoljenje za uporabo javne površine, ki ga izda Urad za gospodarske javne službe in promet Mestne občine Koper. Z dokončnostjo dovoljenja lahko prične izbrani ponudnik uporabljati posamezno javno površino za peko in prodajo kostanja.

 

10. DODATNE INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU

 

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo pri Magdaleni Škrlj Bura na telefon: 05/6646-216 ali na e-naslovu: turizem@koper.si

 

MESTNA OBČINA KOPER
Župan
Aleš Bržan

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO V NAJEM NEPREMIČNINE NA KOPALIŠČU V ŽUSTERNI

Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, Koper na podlagi 52. in 62. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja:

 

 

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM

 

 

Del parc. št. 6530 k.o. Semedela (ID znak parcela 2606 6530) na plaži v Žusterni, na naslovu Koper, Istrska cesta št. 70. Nepremičnina se nahaja na območju Žusterne. Celotna nepremičnina meri 8.187 m2, oddaja pa se del zemljišča v izmeri 252 m2, ki je razviden iz priložene skice, in sicer za namen postavitve začasnega objekta za opravljanje sezonske gostinske dejavnosti, v času od 1.6.2019 do 30.9.2019.

Najnižja ponudbena izhodiščna najemnina za del parc. št. 6530 k.o. Semedela – zemljišče v izmeri 252 m2 za navedeno obdobje znaša 9.800,00 EUR.

 

Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe v zaprti ovojnici oddati priporočeno po pošti ali osebno  na naslov: Javni zavod za šport, Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper, najpozneje do 09.05.2019.

 

Zainteresirani ponudniki lahko prošnje za dodatna pojasnila v zvezi z Javnim razpisom pošljejo po elektronski pošti na naslov: info@sportkoper.si, s pripisom »najem dela nepremičnine v Žusterni«, do najkasneje (vključno) tretjega dne pred dnevom poteka roka za oddajo ponudb. Na vprašanja, ki bi prispela po izteku tega roka, organizator ni dolžan odgovoriti.

 

 

Javni zavod za šport Mestne občine Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedel razloge.

 

 

 

                                                           JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT MESTNE OBČINE KOPER

Javni natečaj za delovnego mesto VIŠJI SVETOVALEC – ZA TURIZEM v Turistični organizaciji Koper

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-upb3, 65/08, 69/08 -ZTFI-A, 69/08 – ZZavr-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZJU), Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

 

 

objavlja javni natečaj za zasedbo enega prostega uradniškega delovnega mesta

VIŠJI SVETOVALEC – ZA TURIZEM

v Turistični organizaciji Koper (m/ž)

 

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

 

Delovno mesto Višji svetovalec – za turizem v Turistični organizaciji Koper je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu Višji svetovalec I (IV. stopnja), Višji svetovalec II (V. stopnja) in Višji svetovalec III (VI. stopnja). Izbrani kandidat bo delo opravljal v nazivu Višji svetovalec III.

Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • znanje uradnega jezika (visoka raven aktivnega znanja slovenščine in višja raven znanja jezika

narodne skupnosti – italijanščine),

 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • opravljen izpit iz upravnega postopka,
 • uporabniško znanje za delo z računalnikom (urejevalnik besedil, delo s preglednicami),
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni

dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Zaželena druge zahteve oz. znanja: komunikativnost, organizacijske sposobnosti, izkušnje s področja projektnega dela, licenca za lokalnega turističnega vodnika, znanje angleškega ali drugega svetovnega tujega jezika.

Kot pogoj 4 let delovnih izkušenj se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe (tarifni razred VII/1), ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec (status javnega uslužbenca) pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo v skladu z določili 54. člena Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03 s spremembami).

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti navedeno usposabljanje, na katero ga bo napotil župan, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo tudi, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V primeru, da kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga bo moral v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopkom (Uradni list RS, št. 24/06-upb s spremembami), opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

 

Delovno področje:

 • priprava gradiv, javnih razpisov, namer, pozivov, javnih naročil za objavo ter vodenje predmetnih postopkov,
 • zbiranje in analiziranje pravnih virov in drugih podatkov za pripravo predpisov in splošnih aktov s področja turizma,
 • analiziranje, pridobivanje in vodenje projektov s področja turizma in sodelovanje v projektnih skupinah,
 • priprava in sodelovanje pri pripravi promocijskih gradiv TOK in izvajanju promocije turizma MOK,
 • sodelovanje z zunanjimi sodelavci in poslovnimi partnerji,
 • sodelovanje pri pripravi letnih načrtov dela in poročil za področje TOK-a ter pomoč pri izvrševanje dela v skladu s sprejetim vsebinskim in finančnim načrtom dela,
 • organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanje z drugimi organi,
 • sodelovanje in samostojno oblikovanje sistemskih rešitev, razvojnih programov in drugih gradiv,
 • samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv iz področja turizma,
 • sodelovanje na prireditvah in projektih s področja TOK-a,
 • vodenje upravnih postopkov na I. stopnji s področja TOK,
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog s področja turizma,
 • organiziranje, vodenje, vzdrževanje in nadzor nad delom povezanim z objekti ter opremo, ki jo ima v upravljanju TOK,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu vodje TOK oz. nadrejenega.

Prijava na javni natečaj mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, pridobljen strokovni naslov ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja zahtevanih 4 let delovnih izkušenj (z navedbo datuma začetka in konca opravljanja dela, opis dela ter stopnja zahtevnosti delovnega mesta oz. dela),
 3. izjavo o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv oziroma izjavo o opravljenem drugem ustreznem izpitu (v kolikor ga kandidat ima),
 4. izjavo o izpolnjevanju pogoja opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka oziroma

izjavo o opravljenem drugem ustreznem izpitu (v kolikor ga kandidat ima);

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja visoke ravni aktivnega znanja slovenščine,
 2. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede višje ravni znanja jezika italijanske narodne skupnosti, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno,
 3. izjavo o izpolnjevanju pogoja uporabniškega znanja za delo z računalnikom,
 4. izjavo kandidata, da:

–  je državljan Republike Slovenije,

–  ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni

dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

–  zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se

preganja po uradni dolžnosti,

 1. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Koper pridobitev podatkov iz 8. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil, ter navedene zaželene druge zahteve oz. znanja iz razpisa. Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov in druge delovne sposobnosti, presojala na podlagi priloženih dokazil ter na podlagi razgovora s kandidati. Delovne izkušnje in izobrazba se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela, smer in stopnja izobrazbe. Za preverjanje izpolnjevanja pogojev znanja uradnega jezika se upoštevajo področni predpisi in interni akti.

Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom z razveznim oziroma odložnim pogojem, da izbrani kandidat uspešno opravi poskusno delo v trajanju treh mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, v drugih uradnih prostorih ter na terenu.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Prijava na javni natečaj za delovno mesto: Višji svetovalec – za turizem« in sicer v roku 8 dni od dneva objave na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se za dan, ko je Mestna občina Koper prejela prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@koper.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Informacije o izvedbi javnega natečaja dajeta Katja Turk in Bogdana Novak, zaposleni v kadrovski službi Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-209. Kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, se ne uvrstijo v izbirni postopek, o čemer se vsakemu kandidatu izda sklep. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

 

Številka: 110-15/2019

Datum objave na spletni strani Mestne občine Koper (www.koper.si): 17.04.2019

 

 

 

                                                                                                    Ž U P A N

                                                                                                    Aleš Bržan

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR ORGANIZATORJA IN SOFINANCIRANJE PRIREDITEV »RUMENO-MODRE NOČI 2019« IN »S KOPROM V NOVO LETO 2020 IN 2021«

 

Številka: 322-170/2019

Datum: 5. 4. 2019

 

 

Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2019 ter 219. člena v zvezi z drugim odstavkom 1. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) Mestna občina Koper, s sedežem na naslovu Verdijeva ulica 10, Koper (v nadaljnjem besedilu: MOK), objavlja:

JAVNI RAZPIS

ZA IZBOR ORGANIZATORJA IN SOFINANCIRANJE PRIREDITEV »RUMENO-MODRE NOČI 2019« IN »S KOPROM V NOVO LETO 2020 IN 2021«

 

 

I.         PREDMET JAVNEGA RAZPISA

 

Predmet javnega razpisa je izbor organizatorja in sofinanciranje prireditve »Rumeno-modre noči 2019« (sklop A) in »S Koprom v novo leto 2020 in 2021« (sklop B).

 

II.       POGOJI ZA KANDIDARANJE NA JAVNEM RAZPISU

 

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali samostojni podjetniki (s.p.), ki so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, ter imajo za to predpisana dovoljenja ter vsaj dve dokazili (referenci) o izkušnjah pri organizaciji vsebinsko in obsežno podobnih prireditev, ki so predmet razpisa. Do sredstev, ki so predmet javnega razpisa niso upravičene krajevne skupnosti, fizične osebe in javna podjetja.

 

Pogoji za prijavo na javni razpis za posamezen sklop:

 

A)    Izbor organizatorja in sofinanciranje prireditve »Rumeno-modre noči 2019«

Predlagani program prijavitelja mora zajemati najmanj naslednje vsebine in lokacije po predpisanem terminu in urniku:

a) DATUM IN URA: program prireditve mora trajati najmanj šest dni, in sicer od 26. do 28. julija 2019 (Rumene noči – poudarek na glasbeno-zabavnem programu) in od 2. do 4. avgusta 2019 (Modre noči – poudarek na pestrem kulturnem programu). Program se izvaja najmanj med 9. in 11. uro (otroški program) in med 19. in 2. uro naslednjega dne (ostali program).

b) PRIZORIŠČE (najmanj naslednje lokacije): Taverna, trg pri Upravi za pomorstvo, Ukmarjev trg (Rumene noči) oz. Titov trg (Modre noči), Pristaniška ulica z Mandračem.

c) ZAPORE JAVNE POVRŠINE in PROMETA: v času prireditve je treba zagotoviti začasno zaporo prometa na Pristaniški ulici oz. na vseh vplivnih območjih prireditve in o tem pravočasno in učinkovito obvestiti vse občane mestnega jedra Kopra.

d) VSEBINE PROGRAMA:

 

Rumene noči (poudarek na zabavnem glasbenem programu in koncertih z znanimi glasbenimi izvajalci v širšem slovenskem in tujem prostoru) – od 26. do 28. julija 2019:

 • koncert znanih slovenskih izvajalcev oz. skupin,
 • koncert znanih tujih izvajalcev oz. skupin,
 • koncert istrske glasbene zasedbe oz. izvajalca,
 • koncert narodno-zabavne glasbe,
 • koncert instrumentalne glasbe z gosti oz. slovenski evergreen izvajalci ali skupine,
 • koncert neuveljavljenih glasbenih skupin,
 • alter scena in ambientalna glasba,
 • nastopi DJ,
 • otroški program: otroške predstave, otroške animacije, kreativne delavnice, dežela igral (otroški park z napihljivimi igrali in družabnimi igrami), rajanje z literarnimi junaki itd.,
 • raznolika ponudba na stojnicah;
 • gostinska ponudba, ki promovira značilnosti istrske gastronomije,
 • kulturni program kot opredeljeno pod vsebino Modre noči.

 

Modre noči (poudarek na pestrem kulturnem in otroškem programu) – od 2. do 4. avgusta 2019

 • glasbeni tematski večeri – koncerti (blues, jazz, romska glasba, folk, šansoni itd.),
 • gledališke predstave in/ali stand up predstave,
 • koncert priznanih pevskih zborov,
 • koncert opernih arij,
 • folklorni nastopi,
 • sodobna umetnost (intermedijske vsebine): koncerti / razstave / plesna predstava / igre luči / projekcije / avdiovizualni performance,
 • kino na prostem (npr. predvajanje slovenskih otroških in mladinskih filmov),
 • otroški program: otroške predstave, otroške animacije, kreativne delavnice, dežela igral (otroški park z napihljivimi igrali in družabnimi igrami), rajanje z literarnimi junaki itd.,
 • raznolika ponudba na stojnicah;
 • gostinska ponudba, ki promovira značilnosti istrske gastronomije.

 

B)    Izbor organizatorja in sofinanciranje prireditve »S Koprom v novo leto 2020 in 2021«:

Predlagani program prijavitelja mora zajemati najmanj naslednje vsebine in lokacije po predpisanem terminu in urniku:

a) DATUM in URA: program prireditve mora trajati najmanj dva dni, in sicer 30. decembra (predvidoma med 17. in 22. uro) in 31. decembra (predvidoma med 20. in 2. uro naslednjega dne) 2019 in 2020;

b) LOKACIJA: prizorišče prireditve vključuje najmanj Taverno in Carpacciev trg. V primeru slabega vremena se lahko celoten program izvede v Taverni;

c) ZAPORE JAVNE POVRŠINE IN PROMETA: v času prireditve je treba zagotoviti začasno zaporo prometa na Pristaniški ulici, vsaj med 22. in 2. uro naslednjega dne;

d) VSEBINE PROGRAMA:

 • december: izvedba »Silvestrovanja za otoke« z otroško predstavo oz. animacijo, prihodom dedka Mraza in nastopom znane glasbene skupine oz. izvajalca, ki je zanimiv za otroško oz. mladostniško publiko;
 • december: izvedba zabavno-glasbenega programa z najmanj eno znano in dvema manj znanima glasbenima zasedbama/skupinama, povezovalca/animatorja programa (ki povezuje prireditev od njenega začetka do konca, ki izvede skupaj z obiskovalci odštevanje sekund do novega leta v živo, digitalno odštevanje – projekcija), prenos glasbenega programa preko zvočnikov na Pristaniški ulici in Semedelski cesti;
 • programa vključujeta pestro in raznoliko gostinsko ponudbo, ki je razporejena na več lokacijah na prizorišču ter promovira značilnosti istrske gastronomije.

 

Dodatni predlogi, ki jih prijavitelj lahko vključi v predlagan program prireditve, vendar zanj niso zavezujoči:

 • izvedba tombole (npr. trg pri Upravi za pomorstvo),
 • organizacija turnirja v briškoli, trešetu ali mori oz. organizacijo istrskih iger.

 

Splošne usmeritve za A in B sklop

 

Končni program prireditve in načrt promocije ter oglaševanja bo za prireditev potrdila odgovorna oseba MOK. Zaželeno je, da prijavitelj predlaga dodatni spremljevalni program in inovativne oblike promocije ter oglaševanja, kar pa mora pred dejansko izvedbo potrditi MOK.

 

Po zaključku prireditve mora izbrani prijavitelj pripraviti končno vsebinsko in finančno poročilo z vsemi zahtevanimi dokazili. Vsebinsko poročilo mora zajemati najmanj podatke o izvedenem programu prireditve, številu obiskovalcev prireditve, številu ponudnikov na posamezni prireditvi in seznamom le-teh itd. Finančno poročilo pa mora zajemati celotne stroške prireditve in višino prihodkov po nosilcu prihodka (uporabnina za stojnico, pokroviteljska sredstva, prihodek iz naslova gostinske ponudbe itd.).

 

Dokazila o izvedbi prireditve morajo zajemati najmanj naslednje vsebine:

 • izvode izdelanih promocijskih materialov prireditve,
 • slikovno in video gradivo v elektronski obliki z dovoljenjem, da MOK oddane vsebine neomejeno uporablja za svoje promocijske namene;
 • kopije računov za kritje upravičenih stroškov prireditve najmanj v višini dodeljenih sredstev iz javnega razpisa.

 

 

III.         VSEBINA PRIJAVE

 

Prijava mora vsebovati:

 • v celoti izpolnjen prijavni obrazec z vsemi zahtevanimi dokazili in prilogami,
 • načrt promocije in oglaševanja prireditve,
 • podroben opis vsebine programa, (točne nazive izvajalcev, ure izvedbe programa, lokacije prireditve itd.),
 • predvideni finančni načrt prireditve,
 • dokazila (podpisane izjave, dogovore, potrditve, pogodbe itd.) o izvedbi programa s strani izvajalcev, navedenih v prijavljenem programu prireditve.

 

V primeru prijave na oba sklopa javnega razpisa, mora biti prijava oddana za vsak sklop posebej.

 

IV.         MERILA ZA OCENJEVANJE

 

Za ocenjevanje posameznih prijav bodo uporabljena naslednja merila:

Št. NAZIV MERILA: Možne točke
1. Usklajenost in kakovost vsebine prijave s predmetom razpisa:

–      prijava je usklajena: jasen in realno izvedljiv načrt predlaganih aktivnosti;

–      načrt promocije in oglaševanja je ustrezen.

(točke se seštevajo)

do 20

10 in

10

2. Predlagan program prireditve:

program prijavitelja vključuje bistveno več programa/vsebin kot je slednje predpisano v javnemu razpisu, program je inovativen in predstavlja dodano vrednost prireditvi, program je raznolik in dopolnjuje vsebino prireditve, ki je predmet javnega razpisa itd.

(ocena tega merila je podana na podlagi mnenja komisije, in sicer tako, da se največ točk dodeli prijaviteljem, ki po mnenju komisije ponudijo najboljši program (30 točk), drugi najboljši program prejme 26 točk in tako naprej se naslednjim prijaviteljem dodeli sorazmerno manj točk; komisija lahko dodeli tudi enako število točk dvema prijaviteljema, če meni, da  sta vsebina in kakovost programa pri obeh primerljivi)

do 30

 

3. Preglednost, ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije:

–      pregledna konstrukcija prihodkov in odhodkov (v finančno konstrukcijo so vključeni vsi prihodki in stroški, razviden je namen odhodkov, ki so v skladu z načrtovanimi vsebinami prijave);

–      zagotovljenost drugih realnih virov sofinanciranja prireditev (pokrovitelji, trženje storitev, lastna sredstva itd.), ki so predmet javnega razpisa in niso že opredeljeni v razpisni dokumentaciji

(točke se prijavitelju seštevajo)

do 20

10

 

in

 

10

4. Izvedba prijavljenega programa prireditve vključuje zelene rešitve in ravnanje po trajnostnih načelih (npr. uporaba ekoloških embalaž, ločenega zbiranja odpadkov itd.)

(prijavitelj prejme 10 ali 0 točk)

10
5. Dosedanje delo in reference prijavitelja:

–      kakovostno in redno delo na področjih, ki so predmet javnega razpisa ter kakovost doslej izvedenih prireditev (ustrezna promocija, odmevnost v javnih medijih, št. obiskovalcev …);

–      prijavitelj je organiziral najmanj 2 primerljivi prireditvi, ki so predmet javnega razpisa.

 (točke se prijavitelju seštevajo)

do 10

5

in

 

5

 

6. Pričakovani delež sofinanciranja s strani MOK:

–      prijavitelj, ki zaprosi najnižji znesek za sofinanciranje prireditev;

–      prijavitelj, ki zaprosi za drugi najnižji znesek za sofinanciranje prireditev;

–      prijavitelj, ki zaprosi za tretji najnižji znesek za sofinanciranje prireditev;

–      prijavitelj, ki zaprosi za četrti najnižji znesek za sofinanciranje prireditev;

–      vsi ostali prijavitelji.

(prijavitelj prejme 20 ali 15 ali 10 ali 5 ali 0 točk)

do 20

20 ali

15 ali

10 ali

5 ali

0

 

SKUPAJ 110

 

 

Pri merilih pod točko 1., 3., 4., 5. in 6. je možno dobiti samo opredeljeno število točk za posamezno podmerilo in ne sorazmerno manj (v primeru, da prijavitelj izpolnjuje navedeno merilo, dobi število točk v celoti oz. seštevek upravičenih točk, v nasprotnem primeru pa 0 točk). V okviru razpisanih meril bo točke dodelila strokovna komisija.

 

Za organizacijo prireditve bo izbran tisti prijavitelj, ki bo dosegel najvišje število točk. Maksimalno skupno število točk, ki jih lahko prijavitelj doseže, je 110. Za določitev višine sofinanciranja prireditev, se upošteva višino zneska sofinanciranja, ki ga je predvidel izbrani prijavitelj v prijavnem obrazcu.

 

V.         OBVEZNOSTI PRIJAVITELJA

 

Organizator/izvajalec mora pri organizaciji posamične prireditve:

 • v svojem imenu in na svoj račun pridobiti vsa dovoljenja za izvedbo prireditve in izvesti prijavo prireditve na Upravni enoti Koper,
 • skleniti zavarovanje odgovornosti za izvedbo prireditve,
 • poskrbeti za rezervacijo in pridobitev dovoljenj za uporabo javnih površin oz. objektov za izvedbo prireditve in krije vse stroške, ki nastanejo z uporabo le-teh,
 • poskrbeti za varovanje na prireditvi, zaporo javnih površin in prometa in vseh aktivnosti vključno z zagotovitvijo zapornic/ograj, ki so potrebne za zagotovitev varnosti obiskovalcev in ponudnikov na prireditvi,
 • poskrbeti za postavitev dodatnih košev za smeti in njihovo praznjenje v času prireditve, za pospravljanje in čiščenje uporabljenih prostorov in drugih površin,
 • zagotoviti nujno medicinsko pomoč in reševalce iz vode,
 • zagotoviti priključitev elektrike in vode, električne priključke, tokovino, internet ipd.,
 • zagotoviti najem, postavitev in demontažo šotorov in druge prireditvene opreme,
 • zagotoviti spremljajočo gostinsko ponudbo na prireditvi, poudarek je na istrski gastronomiji,
 • izvesti oglaševanje in promocijo prireditve po predhodnem dogovoru z MOK,
 • usklajevati z MOK aktivnosti PR za prireditev,
 • oblikovati in izdelati ves promocijski materiali za prireditev,
 • pridobivati pokrovitelje prireditve in zanje izvaja dogovorjene aktivnosti,
 • izstavljati račune za uporabo stojnic, pokroviteljem, gostinskim ponudnikom in ostalim sodelujočim na prireditvi,
 • organizirati in izvesti program prireditve v celoti (dogovori z izvajalci, tehnično in prireditveno opremo za izvedbo programa itd.),
 • koordinirati in kriti nekatere stroške izvedbe »light showa« (MOK krije stroške izvedbe aktivnosti, če se MOK za slednje odloči, stroške organizacije aktivnosti krije izbrani prijavitelj),
 • zagotoviti zadostno število kadrov za uspešno izvedbo prireditve,
 • kriti vse stroške izvedbe prireditve razen tistih, ki so v razpisni dokumentaciji opredeljeni, da jih krije MOK,
 • poskrbeti za logistiko izvedbe prireditve (postavitev stojnic, postavitev odra, postavitev animacijskih točk, prevzem/postavitev zapornic v času prireditve, kadrovsko pomoč za delo na prireditvi, razdelitev nalog in zadolžitev, ureditev prizorišč itd.),
 • poravnati vse stroške zunanjim izvajalcem prireditve,
 • sproti obveščati MOK o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvedbo prireditve in izvršitev pogodbenih obveznosti,
 • izvesti vse ostale aktivnosti, ki so potrebne za uspešno izvedbo prireditve,
 • opraviti druge zadolžitve po navodilu MOK.

 

 

VI. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV IN ROK PORABE

 

Višina sredstev za sofinanciranje prireditve:

 • »Rumeno-modre noči 2019« znaša do največ 45.000,00 EUR za prireditev
 • »S Koprom v novo leto 2020 in 2021« pa znaša do največ 20.000,00 EUR (največ 10.000,00 EUR za posamezno leto).

 

Za kritje stroškov oglaševanja in promocije posamezne prireditve mora prijavitelj nameniti najmanj 20 % (z besedo: dvajset odstotkov) vseh dodeljenih sredstev iz naslova tega javnega razpisa.

 

MOK bo izbranemu organizatorju (prijavitelju) posamezne prireditve zagotovila tudi kritje stroškov čiščenja prizorišč po prireditvi.

Pri izplačilu sredstev vezanih na promocijo prireditve se bo upoštevalo realne tržne vrednosti za razpisane storitve. Računi, ki ne bodo odražali dejanskega stanja na trgu (če storitve, ki so predmet računa ne bodo dokazljive), ne bodo upoštevani pri seštevku prejetih računov za izplačilo dodeljenih sredstev in bodo obravnavani kot neupravičeni.

 

Dodeljena sredstva bodo prijaviteljem nakazana po izvedbi prireditve, podpisani pogodbi in po predložitvi popolnega končnega poročila z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili. Sredstva bodo posameznemu prijavitelju nakazana v višini priloženih kopij računov upravičenih stroškov, največ do višine s pogodbo dodeljenih sredstev.

 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena:

 • za prireditev »Rumeno-modre noči 2019« v letu 2019,
 • za prireditev »S Koprom v novo leto 2020« do 31. 1. 2020,
 • za prireditev »S Koprom v novo leto 2021« do 31. 1. 2021,

vse v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

 

Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.

 

 

VII. OPREDELITEV UPRAVIČENIH STROŠKOV

 

MOK bo prijavitelju sofinancirala naslednje stroške:

 • najem tehnične (osvetlitev, ozvočenje, projektor itd.) in druge prireditvene opreme (prireditveni šotori, odri, stojnice, stoli, ograje, prenosne sanitarije itd.);
 • stroške najema električnih omaric, tokovine in vseh aktivnostih vezanih na zagotavljanje električnih priključkov za potrebe izvedbe prireditev;
 • nadomestilo za uporabo lokacij/prostorov za izvedbo prireditve (uporaba javne površine, najem dvoran, prostorov itd.);
 • stroške oglaševanja prireditve (oglaševanje v tiskanih medijih, radijski oglasi, spletni oglasi, TV oglasi, oglasi na družbenih omrežjih, jumbo plakati, plakatiranje); na računu mora biti navedeno obdobje oglaševanja in število posameznih oglasov;
 • stroške izdelave promocijskega materiala (oblikovanje, tisk letakov ipd.);
 • program prireditve (stroške izvajalcev programa – nastopajočih); MOK bo upošteval le realne tržne vrednosti;
 • stroške varovanja prireditve, nujne medicinske pomoči, reševalcev iz vode;
 • nadomestila IPF-u, SAZAS-u;
 • upravne in občinske takse za potrebe pridobitve dovoljenj za izvedbo prireditev.

 

MOK bo zgoraj navedene stroške sofinancirala največ do višine dejansko porabljenih sredstev. Prijavitelj mora zahtevku priložiti kopije računov. Po izvedbi plačila, se prijavitelj obvezuje, dostaviti MOK potrdila o izvedenih plačilih.

 

Prijavitelj si neupravičene stroške, kot so npr. stroški dela, materialni stroški, stroški nočitev, stroški prevoza, dnevnice, stroški pogostitve in drugi stroške, ki niso navedeni v seznamu upravičenih stroškov, krije sam. Prijavitelj s pridobljenimi prihodki krije tudi razliko med stroški (upravičeni stroški), ki jih ima z organizacijo prireditve in deležem, ki ga sofinancira MOK. Podrobno poročilo o višini prihodkov mora prijavitelj priložiti končnemu poročilu.

 

 

VIII. VARŠČINA ZA RESNOST PONUDBE:

 

Prijavitelj mora ob prijavi za izvedbo in sofinanciranje prireditve pod posameznim sklopom poravnati tudi varščino kot garancijo za resnost prijave in resnost za izvedbo aktivnosti, ki so predmet javnega razpisa. Varščina znaša 500,00 EUR.

 

Prijavi na javni razpis mora biti priloženo dokazilo o plačilu varščine, in sicer na podračun MOK št. SI56 0125 0010 0005 794, z obvezno navedbo sklicne številke SI00201062, pri Banki Slovenije.

Varščino se neizbranim prijaviteljem vrne (brezobrestno in nerevalorizirano) v celoti, v roku 30 dni od podpisa pogodbe z izbranim prijaviteljem (prijavitelja, ki je prejel najvišje število točk). Izbranemu prijavitelju se vplačana varščina vrne po izvedbi prireditve in sicer, 30. dan po oddaji popolnega končnega poročila MOK.

 

Če izbrani prijavitelj ne bi sklenil pogodbe v roku 8 dni od njenega prejema se šteje, da je umaknil prijavo, MOK pa zadrži vplačano varščino (prijavitelju se varščina NE vrne) in ponudi podpis pogodbe prijavitelju, ki je dosegel drugo najvišje število dodeljenih točk po merilih javnega razpisa. V primeru, da tudi naslednji prijavitelj odkloni podpis pogodbe, tudi on ni upravičen do vračila varščine. Določbo se smiselno uporablja za vse ostale prijavitelje iz seznama prijav vseh prijaviteljev.

 

 

IX. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE

 

Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko do vključno 30. aprila 2019 (velja poštni žig na ovojnici), na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, v času uradnih ur. Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – 322-170/2019«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov pošiljatelja. Prijava, ki ne bo oddana na naveden način in navedenih rokih, bo zavržena kot prepozna.

 

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na prijavnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. Prijava, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije, se šteje za nepopolno.

 

X. DATUM ODPIRANJA PRIJAV IN OBVEŠČANJE O IZIDU

 

Odpiranje prijav bo 6. maja 2019, ob 10. uri, v prostorih Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Strokovna komisija bo pri odpiranju prijav ugotavljala njihovo popolnost glede na zahtevane pogoje in dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 8 dni od odpiranja prijav prijavitelja pozove pisno, naj prijavo dopolni. Če prijavitelj v roku 8 dni prijave ne dopolni, se šteje, da je umaknil prijavo na javni razpis.

 

Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Komisija bo o opravljanju strokovnega pregleda popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju vodila zapisnik.

 

MOK bo vse prijavitelje o izidu razpisa obvestila najkasneje v roku 8 dni po sprejemu odločitve. Odločitev se izda v obliki sklepa. MOK si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od prijaviteljev. Prijavitelji imajo možnost pritožbe v skladu z določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

 

MOK lahko, brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti, do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega razpisa.

 

Z izbranim prijaviteljem bo sklenjena pogodba, v kateri bodo opredeljeni pogoji in način uporabe dodeljenih proračunskih sredstev.

 

XI. DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE

 

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOK, www.koper.si in v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, v času uradnih ur.

 

Dodatne informacije v zvezi z razpisom posreduje Turistična organizacija Koper, tel. 05/6646-242.

 

ŽUPAN

Aleš Bržan

Javni natečaj za oblikovanje predloga grafičnega znaka (logotipa) turistične destinacije Koper – Capodistria

Številka: 322-172/2019

Datum: 4. 4. 2019

 

 

DOKUMENTACIJA

JAVNEGA NATEČAJA ZA OBLIKOVANJE PREDLOGA GRAFIČNEGA ZNAKA (LOGOTIPA)

TURISTIČNE DESTINACIJE KOPER – CAPODISTRIA

 

VSEBINA:

 1. Besedilo javnega natečaja;
 2. Brif za oblikovalce;
 • Vsebina priročnika celostne grafične podobe;

Priloge.

I. BESEDILO JAVNEGA NATEČAJA

 

JAVNI NATEČAJ ZA OBLIKOVANJE PREDLOGA GRAFIČNEGA ZNAKA (logotipa) TURISTIČNE DESTINACIJE KOPER – CAPODISTRIA

 

Mestna občina Koper (v nadaljevanju: MOK), Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, razpisuje javni natečaj za oblikovanje predloga grafičnega znaka (logotipa), ki bo osnova za oblikovanje celostne grafične podobe (v nadaljevanju: CGP) turistične destinacije Koper – Capodistria (v nadaljevanju: destinacija). Slednja bo predstavljala turizem v MOK in bo veljala za uradni znak (logotip) turistične destinacije.

 

 1. PREDMET NATEČAJA

 

Vsebina natečaja je izbor predloga grafičnega znaka (logotipa), ki bodo osnova za oblikovanje CGP destinacije.

Kot opredeljuje Strategija razvoja in trženja turizma v Mestni občini Koper do leta 2025, je ambicija MOK, da turizem postane osrednji povezovalec mesta in podeželja. Vrednote, ki zaznamujejo destinacijo, so TRAJNOST, AVTENTIČNOST, DRZNOST in PARTNERSTVO.

 

Vizija: TURISTIČNA DESTINACIJA KOPER – CAPODISTRIA JE VODILNA AKTIVNA ZELENA CELOLETNA MEDITERANSKA DESTINACIJA V ISTRI IN SLOVENIJI.

 

 1. POGOJI SODELOVANJA NA NATEČAJU

 

Na natečaju lahko sodelujejo pravne osebe ali samostojni podjetniki (s.p.), ki so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega natečaja, ter imajo vsaj dve dokazili (referenci) o izkušnjah pri sodelovanju na vsebinsko sorodnih projektih. S prijavo na natečaj prijavitelji  sprejemajo pogoje sodelovanja na natečaju. Na natečaju ne smejo sodelovati člani ocenjevalne komisije, njihovi ožji družinski člani, zaposleni na MOK in njihovi ožji družinski člani.

 

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali samostojni podjetniki (s.p.), ki so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega natečaja, ter imajo vsaj dve dokazili (referenci) o izkušnjah pri sodelovanju na vsebinsko sorodnih projektih.

 

Vsak prijavitelj lahko na natečaju sodeluje z več predlogi logotipa, vendar z ne več kot tremi (3).

 

Popoln predlog grafičnega znaka mora vsebovati naslednje elemente:

 1. grafični znak (brez napisa),
 2. naziv destinacije,
 3. slogan,
 4. aplikacijo predloga grafičnega znaka (logotipa) na prireditev MOK Sladka Istra,
 5. aplikacijo predloga grafičnega znaka (logotipa) na različne promocijske materiale (seznam je v brifu za oblikovalce).

 

Prijavitelj za vsak prijavljen predlog grafičnega znaka (logotipa) pri predlogih aplikacije na promocijske materiale prikaže uporabo različnih kombinacij naštetih elementov (samo znak – znak in naziv destinacije – znak, naziv destinacije in slogan) ter poda predlog grafičnega znaka (logotipa) Sladke Istre (ki naj izhaja iz predloga logotipa destinacije).

 

Pri izdelavi in oblikovanju predloga grafičnega znaka (logotipa) je potrebno upoštevati:

 • geografske, naravne, kulturne in zgodovinske značilnosti destinacije Koper,
 • celovitost in povezljivost z drugimi logotipi Kopra (npr. logotipom Mestne občine Koper, logotipom Slovenia Green Destination, logotipom I feel Slovenia, itd.),
 • možnost uporabe na različnih komunikacijskih, promocijskih in označevalnih sredstvih,
 • skladnost z vsebinskimi izhodišči Strategije razvoja in trženja turizma v Mestni občini Koper do leta 2025.

 

Predlagano strokovno gradivo je: Strategija razvoja in trženja turizma v Mestni občini Koper do leta 2025, ki je dostopna na spodnji povezavi:

https://www.koper.si/sl/sodeluj-z-nami/strategija-razvoja-turizma/

 

 1. MERILA NATEČAJA

 

Strokovna ocenjevalna komisija bo prispele predloge vrednotila po naslednjih merilih:

 • lahka prepoznavnost in nezamenljivost predloga grafičnega znaka (logotipa),
 • jasnost, razumljivost in uporabnost (možnost aplikacij na različne materiale in vsebine),
 • izvirnost in razlikovalnost od primerljivih logotipov drugih turističnih destinacij,
 • skladnost idejnega predloga z vsebinskimi izhodišči,
 • celovitost in povezljivost z drugimi znamkami,
 • ponujena cena za izdelavo CGP-ja (na podlagi III. sklopa natečaja).

 

 1. STROKOVNA OCENJEVALNA KOMISIJA

 

Strokovna ocenjevalna komisija je sestavljena iz 5 (petih) članov, in sicer:

 • 2 predstavnikov Mestne občine Koper;
 • 1 predstavnik Slovenske turistične organizacije;
 • 1 predstavnik komunikacijske stroke;
 • 1 predstavnik oblikovalske stroke.

 

Strokovna ocenjevalna komisija bo pri ocenjevanju upoštevala vse pravočasno prispele predloge grafičnega znaka (logotipa), ki ustrezajo predmetu in pogojem natečaja. Administrativne in ostale postopke vezane na sprejem prijav vodi koordinator javnega natečaja. Koordinator natečaja ni član strokovne komisije.

 

 1. NAGRADA IN AVTORSKE PRAVICE

 

Strokovna ocenjevalna komisija bo na podlagi meril natečaja izmed vseh prejetih predlogov grafičnega znaka (logotipa) izbrala 3 (tri) najboljše.

 

MOK bo tri najbolje ocenjene predloge grafičnega znaka (logotipa) nagradila z denarno nagrado v obliki naročila storitve, v višini 600,00 EUR za najboljši logotip po oceni strokovne ocenjevalne komisije in 400,00 EUR za ostala dva predloga. V znesek je vključen DDV.

 

Prijavitelj soglaša, da bo v primeru izbora (da bo njegov predlog logotipa najbolje ocenjen) izdelal priročnik CGP za prijavljeni logotip v roku 14 (štirinajst) dni od obvestila o izboru. Natančno vsebino priročnika bo MOK uskladila z izbranim prijaviteljem, osnutek vsebine priročnika je v prilogi. Izdelavo CGP bo MOK izbranemu prijavitelji dodatno poravnala v skladu s ponudbo, ki jo prijavitelj priloži prijavi na natečaj.

 

MOK lahko po pregledu in vrednotenju prispelih predlogov grafičnega znaka (logotipa) prijavitelje pozove k dopolnitvi posameznih predlogov grafičnega znaka (logotipa) oz. lahko prijavitelje povabi, da svoj predlog predstavijo.

 

MOK si pridržuje pravico, da ne podeli vseh nagrad, če prispeli predlogi ne bodo izpolnjevali pričakovanj in meril natečaja. Nagrada in izbira najboljšega predloga grafičnega znaka (logotipa) se lahko izključujeta. S podelitvijo nagrade in plačilom storitve MOK odkupi materialne avtorske pravice najbolje ocenjenega logotipa.

Avtorju ostanejo moralne avtorske pravice.

 

Sodelujoči na natečaju dovoljujejo MOK neodplačno, časovno in krajevno neomejeno javno objavo prijavljenih logotipov za namene promocije aktivnosti, ki je predmet tega natečaja. Sodelujoči z oddano prijavo soglašajo, da v primeru izbora za najbolje ocenjen logotip prenesejo na MOK vsebinsko, prostorsko in časovno neomejene materialne avtorske pravice prijavljenega logotipa (v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah). MOK lahko avtorsko delo in posamezne elemente avtorskega dela uporablja izključno in neomejeno za vse svoje poslovne in druge potrebe.

 

MOK lahko avtorsko delo ali njegov del spremeni (predela ali priredi), brez kakršnekoli obveznosti do avtorja in lahko tako spremenjeno delo neomejeno uporablja. Kot predelava ali sprememba avtorskega dela (posameznih elementov ali celote) se štejejo spremembe v obliki dodajanja novih ali spremenjenih oznak, dodajanja znamk in znakov, uporabo posameznih elementov v drugih komunikacijskih produktih in orodjih in vse druge možne kombinacije (sprememba barv, tipografije itd.). Moralne avtorske pravice na avtorskem delu so in ostanejo izključno avtorjeve.

MOK lahko pridobljene pravice prosto in samostojno prenaša na tretje osebe in neomejeno dovoli uporabo logotipa tretjim osebam.

 

 1. ROK IN NAČIN ODDAJE PRIJAV

 

Zadnji rok za oddajo prijav (predlogov) je 6. maj 2019 (do polnoči).

 

Zainteresirani za sodelovanje lahko svoje predloge grafičnega znaka (logotipa) z obrazložitvijo posredujejo po elektronski pošti na elektronski naslov turizem@koper.si z zadevo »LOGOTIP DESTINACIJE KOPER«.

 

Elektronskemu sporočilu je potrebno dodati naslednje priloge (kot priponke):

 • predloge grafičnega znaka (logotipa) z vsemi zahtevanimi aplikacijami iz 2. točke natečaja in brifa za oblikovalce,
 • obrazložitev (opis) predloga grafičnega znaka (logotipa),
 • izpolnjeno prijavnico,
 • podpisano izjavo o avtorstvu,
 • ponudbo za izdelavo CGP.

 

V primeru, da prijavitelj na natečaj prijavlja več logotipov, mora podati obrazložitev za vsak logotip posebej.

 

Vsak predlog grafičnega znaka (logotipa) mora biti poimenovan na naslednji način:

naziv prijavitelja_zaporedna številka predloga (primer: MOK_01.pdf).

 

Predlog grafičnega znaka (logotipa) mora vsebovati prijavljen predlog logotipa v elektronski obliki kot .pdf datoteka, ki mora zajemati za vsak posredovani predlog grafičnega znaka (logotipa) najmanj naslednje vsebine:

 • vektorski logotip;
 • barvno in črno-belo različico logotipa;
 • izbor tipografije;
 • izbor barvne sheme (CMYK protokol);
 • zahtevane aplikacije iz 2. točke natečaja in brifa za oblikovalce.

 

Vsak prijavljeni predlog mora biti celosten in mora vsebovati vse zgoraj zahtevane elemente ter vse zahtevane priloge.

 

Prijave bodo veljavne, v kolikor bodo pravilno označene, opremljene in pravočasno oddane.

 

 1. OBJAVA REZULTATOV IN OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA NATEČAJA

 

Prijave bodo do odločitve strokovne ocenjevalne komisije shranjene pri koordinatorju javnega natečaja. Po odločitvi strokovne komisije bo Mestna občina Koper obvestila o izbiri vse prijavitelje po elektronski pošti, in sicer najkasneje v roku 5 dni od odločitve o izboru, do tega roka bo MOK tudi objavila rezultate na spletni strani www.koper.si.

 

Ocenjevanje prispelih predlogov grafičnega znaka (logotipa) bo izvedeno predvidoma v prvi polovici maja 2019 in ne bo javno.

 

MOK si pridržuje pravico, da ne izplača nagrad, če naknadno ugotovi, da prijavitelj ne izpolnjuje vseh pogojev natečaja oziroma je pri prijavi posredoval neresnične podatke.

 

 1. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 

S sodelovanjem v natečaju prijavitelj soglaša, da MOK hrani in obdeluje vse njegove podatke za namene izvedbe natečaja in v obsegu, ki je nujen glede na namen izvedbe.

 

 1. PODATKI O DOKUMENTACIJI IN DODATNE INFORMACIJE

 

Dokumentacija natečaja je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani MOK, www.koper.si. Dodatna pojasnila in informacije dobite na elektronskem naslovu turizem@koper.si ali na telefonski številki 05/6646-216.

 

 II. BRIF ZA OBLIKOVALCE

 

Naloga: Grafično oblikovanje logotipa turistične destinacije Koper – Capodistria.

Grafična upodobitev: Grafična rešitev logotipa, ki bo osnova za oblikovanje celostne grafične podobe turistične destinacije Koper.

Naziv destinacije: Koper – Capodistria

Slogan: Na valovih sonca / Sulle onde del sole / On the Waves of the Sun

Prijavitelj lahko predlaga tudi druge slogane.

Želena zaznavnost (vtis):

 • aktivnost (dinamičnost, športnost, prireditve);
 • avtentičnost (dediščina, kultura, gastronomija);

Vrste doživetij:        

 • avtentično;
 • gurmansko;
 • aktivno;
 • družinsko.

Želeni gostje: Vsi, ki si želijo aktivnega preživljanja prostega časa vse leto na Mediteranu skozi raznolika doživetja in ob zdravi in kakovostni lokalni gastronomiji.

Vrednote destinacije:

 • trajnost;
 • avtentičnost;
 • drznost;

Ikone destinacije (simboli):

 • sonce in morje;
 • beneška arhitektura;
 • oljke in trte;
 • naravne danosti za aktivno preživljanje prostega časa (Kraški rob).

Osebnost destinacije: Družabnik, ki išče aktivna doživetja in raziskuje kulturno in zgodovinsko dediščino ter uživa v lepotah narave, kulinariki in zgodbah iz preteklosti.

Obljuba destinacije: Vodilna aktivna in zelena celoletna mediteranska destinacija.

Krovna dejstva in prednosti:

 • varnost;
 • bližina (dostopnost);
 • kratke razdalje za raznolika doživetja;
 • bogata zgodovina in kulturna dediščina;
 • naravne danosti (morje, Kraški rob);
 • športna infrastruktura;
 • veliko naravnih parkov in zelenih površin;
 • čisto okolje;
 • gostoljubje, prijaznost;
 • poznavanje jezikov, fleksibilnost, iznajdljivost;
 • ugodna klima skozi vse leto;
 • slikovito zeleno podeželje;
 • razgibana in raznolika pokrajina;
 • prvi stik z Mediteranom;
 • središče Mediteranske Slovenije z jasno vizijo.

Barve: naj izhajajo iz simbolov (morje, sonce, podeželje).

Umestitev: digitalni in tiskani mediji, dokumenti, promocijski izdelki, označevalno-informacijske table, vozni park, spominki itd.

Aplikacije za natečaj:

 • spletna stran;
 • FB in Instagram;
 • tiskana brošura;
 • info tabla;
 • promocijska majica;
 • vizitka;
 • označitev produktov (npr. gastronomija, šport, kultura itd.).

 

III. VSEBINA PRIROČNIKA CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE

 

Izbrani prijavitelj pripravi priročnik celostne grafične podobe v roku 14 dni od obvestila o izboru. Priročnik mora vsebovati najmanj aplikacije navedene v spodnjem popisu. Natančno vsebino priročnika bo MOK uskladila z izbranim prijaviteljem.

VIZUALNE KONSTANTE

 1. Znak / simbol / logotip
  • Zgradba
   • znak
   • znak + naziv destinacije
   • znak + naziv destinacije + slogan
   • uporaba različnih kombinacij
  • Pozitiv, negativ ter njuna uporaba
 2. Razmerja med elementi
  • Razmerja med posameznimi elementi (znak, naziv destinacije, slogan)
  • Primeri pravilne in napačne uporabe
 3. Črkovni sistem (tipografija)
  • primarna in sekundarna tipografija
 4. Barvni sistem
  • Barve znaka, naziva destinacije, slogana
  • Primeri barv

 

TISKOVINE

 1. Poslovne tiskovine
  • Dopis
  • Vizitka
  • Pisemska ovojnica (različne dimenzije)
  • Podpis v elektronski pošti
  • PPT predstavitev
 2. Promocijska darila
  • Mapa
  • Vrečka
  • Namizna zastavica
  • Majica
  • Srajca
  • Kapa
  • Dežnik
  • Beležka
  • Pisalo
  • Magnet
  • Šalica
  • Steklenička za vodo
  • USB ključek
  • Razglednica

 

 1. Komunikacijska gradiva in promocija
  • Označevalna tabla (npr. za vstop v TIC in druge znamenitosti)
  • Plakat (različne dimenzije, npr. jumbo, supreme, B1)
  • Destinacijski katalog
  • Zemljevid
  • Letak
  • Telop
  • Oglas v tiskanih medijih (različne dimenzije)
  • Naslovnice profilov destinacije na družbenih omrežjih (Visit Koper): Facebook, Instagram, YouTube, Twitter itd.
  • Naslovnica elektronskih novic
  • Spletna stran
  • Označitev video spotov
  • Označitev fotografij (watermark)
  • Označitev produktov (npr. gastronomija, šport, prireditve, kultura itd.)

 

SOPOJAVNOST Z DRUGIMI ZNAMKAMI

 1. Različni primeri pojavnosti
  • Samostojna pojavnost
  • Pojavnost skupaj z logotipom Mestne občine Koper
  • Pojavnost skupaj z logotipom Mestne občine Koper, EDEN, Slovenia Green, I feel Slovenia
  • Pojavnost skupaj z logotipi bližnjih destinacij (Ankaran, Izola, Piran, Portorož)

 

DRUGO

 1. Preoblikovanje obstoječih logotipov prireditev MOK skladno s smernicami izbranega logotipa turistične destinacije Koper – Capodistria

(npr. Koper na dlani, Sladka Istra, Dnevi kmetijstva slovenske Istre itd.)

Javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev v Mestni občini Koper v letu 2019

Številka: 322-2/2019

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) ter sklepa župana št. 322-2/2019, z dne 15. 1. 2019, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper objavlja

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DELOVANJA TURISTIČNIH DRUŠTEV V MESTNI OBČINI KOPER V LETU 2019

 

 1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA je sofinanciranje delovanja turističnih društev in drugih društev, katerih glavnina delovanja spodbuja razvoj in promocijo turizma v Mestni občini Koper v letu 2018.

Prijavitelji se s svojimi programi dela v letu 2019 lahko prijavijo samo na enega izmed javnih razpisov Mestne občine Koper, ki sofinancirajo letno delovanje društev, in sicer na tisti javni razpis, katerega predmet javnega razpisa pokriva osnovni oz. večji del programa dela prijavitelja. To ne velja za prijave na javne razpise, ki sofinancirajo prireditve in športne programe v Mestni občini Koper v letu 2019.

 

 1. POGOJI IN MERILA:

Pogoji:

 

Na javni razpis se lahko prijavijo IZKLJUČNO društva, katerih glavnina delovanja spodbuja razvoj in promocijo turizma in ki:

 • delujejo na območju Mestne občine Koper in so registrirana v Sloveniji,
 • delujejo s ciljem pospeševanja razvoja turizma na območju Mestne občine Koper ali delujejo s ciljem promocije turističnih produktov in tipičnih produktov Istre,
 • ne bodo prejela sredstev za izvedbo prijavljenega programa dela v letu 2019 iz drugih virov Mestne občine Koper,
 • so oddala končno poročilo o delu za leto 2018, v primeru prijave na javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev v Mestni občini Koper v letu 2018 (slednje ne velja kot pogoj za novoustanovljena društva ali društva, ki se v letu 2018 niso prijavila na javni razpis),
 • bodo sodelovala na prireditvi Koper na dlani (Predstavitvi KS in TD MOK) v letu 2019 (predvidoma, 18. 5. 2019).

 

Mestna občina Koper bo sofinancirala delovanje društev, katerih aktivnosti temeljijo na:

 • rednem delovanju društva, kot so skupna srečanja članov društva, delovni sestanki …,
 • izvajanju aktivnosti na področju spodbujanja lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
 • aktivnostih za ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter urejanju in olepševanju okolja (urejanje in vzdrževanje piknik prostorov, kolesarskih in sprehajalnih poti, razgledišč, klopi za počitek sprehajalcev, turistične signalizacije in podobno),
 • izvajanju aktivnosti ozaveščanja prebivalstva in mladine za turizem,
 • izvajanju promocijske in informativne dejavnosti v kraju,
 • aktivnostih, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in drugih društev,
 • aktivnostih, ki omogočajo uspešno, množično vključevanje članov oz. uporabnikov iz Mestne občine Koper,
 • aktivnostih, ki bodo predstavljene širši javnosti,
 • vključevanju v aktivnosti, prireditve in projekte v izvajanju Mestne občine Koper, in sicer v Istrsko pustno povorko, Koper na dlani, Sladka Istra, Magični december in drugih prireditvah.

 

S tem javnim razpisom Mestna občina Koper NE sofinancira prireditev ali projektov investicijske narave.

 

Merila za izbor prijav:

Merila, na podlagi katerih bo strokovna komisija ocenjevala prijave, so opredeljena v 3. točki razpisne dokumentacije.

 

 1. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV:

Višina razpisanih sredstev bo določena z Odlokom o proračunu Mestne občine Koper za leto 2019.

 

 1. ROK PORABE SREDSTEV:

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

 

 1. VSEBINA PRIJAVE:

Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.

Prijavitelj s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglaša s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe občine.

 

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

 

 1. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE:

Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko vključno do 18. 2. 2019 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.

 

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj, št. 322-2/2019«.

 

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Neveljavne  prijave ne bodo obravnavane.

 

 1. DATUM ODPIRANJA PRIJAV IN OBVESTILO O IZIDU JAVNEGA RAZPISA:

Odpiranje prijav bo 22. 2. 2019 ob 10. uri, v prostorih Turistične organizacije Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Pri odpiranju prijav bo strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 14 dni od odpiranja prijav pozove prijavitelja, da prijavo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v določenem roku prijave ne dopolni, se prijava prijavitelja zavrže kot nepopolna.

 

Mestna občina Koper bo vse prijavitelje obvestila o izidu razpisa najkasneje v roku 30 dni po sprejemu odločitve.

Odločitev se izda v obliki sklepa. Prijavitelji imajo možnost pritožbe v skladu z določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

 

 1. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO:

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si. Zainteresirani prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.

Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Turistična organizacija Koper (05 6646 216), vsak dan v času uradnih ur.

 

ŽUPAN

Aleš Bržan

 

Javni razpis za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti Mestne občine Koper v letu 2019

Številka: 322-1/2019

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)  ter sklepa župana št. 322-1/2019, z dne 15.1.2019, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper objavlja

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV IN PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2019

 

 1. Predmet javnega razpisa

 Predmet javnega razpisa obsega TRI vsebinske sklope (A, B in C), in sicer:

A) sofinanciranje prireditev:

 • – ki se izvajajo na območju Mestne občine Koper (v nadaljevanju: MOK);
 • – katerih vsebina je kulturne, športne, turistične, zabavne ali socialne narave oz. namenjena otrokom ter mladini;
 • – kjer se kot prireditev šteje enodnevni ali večdnevni javni dogodek ali sklop enodnevnih prireditev, ki se odvijajo v daljšem obdobju;

B) sofinanciranje prireditve z dodano vrednostjo na zelenem podeželju MOK:

 • – ki se izvajajo na zelenem podeželju MOK;
 • – katerih vsebina je kulturne, turistične, etnološke, tradicionalne narave;
 • – kjer se kot prireditev šteje enodnevni ali večdnevni javni dogodek;
 • – ki jo posebna komisija imenovana s sklepom župana opredeli kot prireditev z dodano vrednostjo;

C) sofinanciranje promocijskih aktivnosti:

 • – ki jih v letu 2019 izvajajo/organizirajo prijavitelji, ki so registrirani v MOK;
 • – ki se izvajajo/organizirajo izven območja MOK, in sicer v Sloveniji ali tujini, s katero prijavitelj pripomore k promociji MOK.

 

Tiste prireditve in promocijske aktivnosti, ki niso predmet javnega razpisa, so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji javnega razpisa. Take prijave prijaviteljev niso upravičene do dodelitve sredstev in ne bodo obravnavane.

 

 1. Pogoji in merila

Pogoji:

Na razpis se lahko prijavijo samostojne pravne osebe ali samostojne fizične osebe (s.p.), in sicer:

 • prijavitelji sklopa A) in B) so: društva in zveze društev, zasebni zavodi, gospodarske družbe in samostojni podjetniki;
 • prijavitelji sklopa C) so: društva in zveze društev, izobraževalne ustanove in javni zavodi.

Prijavitelj mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa ter zanj ne sme veljati omejitev poslovanja po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11).

 

Do sredstev iz tega javnega razpisa niso upravičeni naslednji prijavitelji: krajevne skupnosti, fizične osebe, javna podjetja.

 

MOK bo sofinancirala tiste prireditve oz. promocijske aktivnosti prijaviteljev:

 • ki bodo izvedene v letu 2019;
 • ki so odprtega značaja in so dostopne širšemu krogu obiskovalcev;
 • ki v letu 2019 ne bodo za isti program sofinancirane iz drugih virov MOK;
 • ki imajo pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja;
 • imajo svojo prepoznavno vsebino in značaj;
 • dopolnjujejo kulturno, turistično in športno ponudbo MOK oz. jo promovirajo zunaj območja MOK;
 • katerih vsebina prijave ustreza predmetu javnega razpisa.

 

Do sredstev (tako dodelitve kot izplačila odobrenih sredstev) iz tega javnega razpisa ne bodo upravičeni tisti prijavitelji (na vsebinski sklop A), in B)), ki prijavljene prireditve ne bodo oglaševali v sredstvih javnega obveščanja (v končnem poročilu morajo uspešni prijavitelji priložiti najmanj EN račun, ki se nanaša na kritje stroškov oglaševanja prijavljene prireditve). Prav tako, do sredstev ne bodo upravičeni prijavitelji, ki na promocijskih materialih prijavljenega programa ne bodo objavili logotipa MOK oz. ne bodo navedli, da je izvedbo programa sofinancirala MOK. Le-to morajo prijavitelji ustrezno dokazati v končnem poročilu.

 

Merila:

Za določitev višine sofinanciranja posameznih prireditev in promocijskih aktivnosti bodo uporabljena merila, ki so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.

 

 1. Okvirna višina sredstev

Višina razpisanih sredstev bo določena z Odlokom o proračunu Mestne občine Koper za leto 2019.

 

Odobrena sredstva bodo prijaviteljem nakazana po izvedbi prijavljenega programa, podpisani pogodbi in po predložitvi popolnega končnega poročila z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili. Sredstva bodo prijavitelju nakazana v višini priloženih kopij računov plačanih upravičenih stroškov. Seznam upravičenih stroškov javnega razpisa je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.

 

MOK bo nudila še dodatno podporo tistim prijaviteljem, ki jim bo dodelila sredstva za sofinanciranje prireditve pod sklopom B) sofinanciranje prireditev z dodano vrednostjo na zelenem podeželju MOK, če bodo prijavitelji pri organizaciji prireditve slednje potrebovali, in sicer bo MOK dodatno krila stroške povezane:

 • s tiskom in lepljenjem jumbo plakatov (do 4 jumbo plakate);
 • z oglaševanjem na televiziji (telop – do 5 objav);
 • z oglaševanjem na Facebooku;
 • z oglaševanjem preko oglasnih bannerjev na koper.si in ekoper.si;
 • s postavitvijo stojnic in prireditvenega odra;
 • s pripravo/pregledom sporočila za javnost (PR);
 • z oblikovanjem osnovnega promocijskega materiala (oglasni banner, letak, plakat, jumbo plakat) (če gre za izdelavo nove CGP prireditve);
 • s čiščenjem prizorišča po izvedbi prireditve (skladno z načeli »zero waste«).

  

 1. Rok porabe sredstev

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna oz. v skladu s pogodbo o sofinanciranju prijavljenega programa.

 

 1. Vsebina prijave

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati vse predpisane priloge, dokazila in podpisan prijavni obrazec z izjavo.

 

Prijava prijavitelja pod vsebinski sklop B) mora dodatno vsebovati še izpolnjen obrazec, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in sicer Prijavni obrazec za prireditve z dodano vrednostjo.

 

Tako izpolnjena prijava bo obravnavana kot popolna.

 

S podpisom izjave na prijavnem obrazcu prijavitelj soglaša s preverjanjem namenske porabe dodeljenih proračunskih sredstev na podlagi tega javnega razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe občine.

 

 1. Rok za predložitev prijav in način predložitve

Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur, najkasneje:

 

 • prijave na vsebinski sklop A) in C):
 • do vključno 18. februarja 2019, za prireditve oz. promocijske aktivnosti, ki
  • so se izvedle od 1. januarja do vključno 18. februarja 2019,
  • se bodo izvajale v obdobju od 19. februarja do 31. decembra 2019;
 • do vključno 15. aprila 2019, za prireditve oz. promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od vključno 1. junija do 31. decembra 2019;
 • do vključno 3. junija 2019, za prireditve oz. promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. julija do 31. decembra 2019;
 • do vključno 7. oktobra 2019, za prireditve oz. promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. novembra do 31. decembra 2019.

 

 • prijave na vsebinski sklop B): do vključno 18. februarja 2019.

 

Prijave, ki ne bodo posredovane pravočasno, ne bodo obravnavane in ne bodo upravičene do dodelitve sredstev iz tega javnega razpisa.

 

Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila oddana do vključno 18. februarja 2019, 15. aprila 2019, 3. junija 2019 oz. 7. oktobra 2019, skladno z opredeljenimi roki prijave in datumi izvedbe prireditve oz. promocijske aktivnosti.

Za nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Za neupravičeno prijavo se šteje tista prijava, katere prijavitelj oz. vsebina prijave ne izpolnjuje predmeta in pogojev določenih v besedilu javnega razpisa. Izpolnjevanje predmeta javnega razpisa in pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vsebine prijave prijavitelja.

 

Prijave za posamezni vsebinski sklop morajo biti oddane v zaprti ovojnici z naslednjimi oznakami:

 • sklop A) sofinanciranje prireditve »NE ODPIRAJ – 322-1/2019, PRIREDITEV«;
 • sklop B) sofinanciranje prireditve z dodano vrednostjo na zelenem podeželju MOK »NE ODPIRAJ – 322-1/2019, PODEŽELJE«;
 • sklop C) promocijske aktivnosti »NE ODPIRAJ – 322-1/2019, PROMOCIJA«.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov prijavitelja.

 

 1. Datum odpiranja prijav in obveščanje o izidu

Odpiranje prijav bo najkasneje v roku 3. delovnih dni po poteku roka za prijavo, in sicer predvidoma 21. februarja, 18. aprila, 6. junija, 10. oktobra 2019, ob 10. uri, v prostorih MOK (Turistične organizacije Koper), Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Strokovna komisija bo pri odpiranju prijav ugotavljala njihovo popolnost glede na zahtevane pogoje in dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 14 dni od odpiranja prijav prijavitelja pozove pisno ali ustno, naj prijavo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se prijavo prijavitelja zavrže kot nepopolna.

 

Popolne prijave, ki so bile prijavljene na vsebinski sklop B) sofinanciranje prireditev z dodano vrednostjo na zelenem podeželju MOK bodo po pregledu popolnosti prijave predane v obravnavo posebni komisiji, ki bo ugotavljala ali prireditev ustreza merilom za prireditve z dodano vrednostjo ali ne. V primeru, da posebna komisija ugotovi, da prireditev prijavitelja ne izpolnjuje meril za dodelitev naziva prireditvi – prireditev z dodano vrednostjo, se taka prijava prijavitelja obravnavana kot prijava pod vsebinski sklop A) sofinanciranje prireditev. Če je posebna komisija prijavljeni prireditvi dodelila naziv »prireditev z dodano vrednostjo«, pa gre taka prijava prijavitelja v obravnavo strokovni komisiji kot uspešna prijava sklopa B).

 

Vse popolne prijave nato strokovna komisija obravnava na način, da dodeli višino sofinanciranja za posamezni prijavljen program.

 

MOK bo vse prijavitelje o izidu razpisa obvestila najkasneje v roku 30 dni po sprejemu odločitve. Odločitev se izda v obliki sklepa. Prijavitelji imajo možnost pritožbe v skladu z določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

 

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način uporabe dodeljenih proračunskih sredstev.

 

Dostop do razpisne dokumentacije:

Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnih rokov dostopna na spletni strani MOK, www.koper.si, lahko pa jo v tem roku zainteresirani prijavitelji prevzamejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni MOK, Verdijeva ulica 10, Koper. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo pri Magdaleni Škrlj Bura, na Turistični organizaciji Koper, tel. št. 05 6646 216.

 

ŽUPAN

Aleš Bržan

 

Namera o oddaji prodajnih mest in javnih površin za leto 2019

Datum: 21. 12. 2018

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 64. člena Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/2018, ZSPDSLS-1), objavlja

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO PRODAJNIH MEST V UPORABO

ZA LETO 2019 V KOPRU

 

 1. PREDMET

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (v nadaljevanju: MOK), objavlja javno zbiranje ponudb za oddajo prodajnih mest v uporabo za leto 2019 v Kopru (v nadaljevanju: namera) in sicer:

 1. 3 (treh) prodajnih hišk na Semedelski cesti,
 2. 5 (petih) prodajnih hišk na Ukmarjevem trgu,
 3. 5 (pet) prodajnih hišk na Potniškem terminalu,
 4. do 3 (tri) dele javne površine na Semedelski cesti,
 5. do 3 (tri) dele javne površine na Potniškem terminalu,
 6. drugih delih na javnih površinah,

 

v Kopru za leto 2019 (v nadaljevanju se za vsa opredeljena prodajna mesta od a) do f) uporablja izraz: prodajna mesta).

 

 1. POGOJI PRIJAVE

 

Na namero se lahko prijavijo samostojne pravne osebe ali samostojni podjetniki (s.p.) (v nadaljevanju: prijavitelj), ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki je predmet ponudbe iz namere ter imajo za to predpisana dovoljenja v Republiki Sloveniji.

 

Prijava mora vsebovati naslednje podatke in dokazila:

 1. izpolnjen in podpisan obrazec PRIJAVA, z zahtevanimi podatki prijavitelja, jasnim opisom ponudbe in priloženimi obveznimi prilogami,
 2. izpisek iz poslovnega registra (AJPES), obrtno dovoljenje oz. priglasitveni list (slednje si MOK pridobi sama),
 3. fotokopijo dovoljenja za opravljanje dejavnosti (če ga zakon predvideva),
 4. slikovno gradivo ponudbe prijavitelja
 5. slikovno gradivo prodajne konstrukcije (v primeru prijave na točke d), e) ali f) 1. točke namere – torej za uporabo javne površine),
 6. izjavo, da prijavitelj nima odprtih zapadlih obveznosti do MOK (kot izjava velja podpis prijavnega obrazca, dejansko stanje preveri odgovorna oseba MOK),
 7. potrdilo o plačilu varščine za resnost ponudbe.

 

Če komisija pri pregledu prijav ugotovi, da prijava ne vsebuje vseh dokazil, prijavitelja pozove na dopolnitev prijave v roku, ki mu ga določi. Slednje ne velja za dokazila pod zaporedno številko 6. in 7.

 

Posamezni prijavitelj lahko zaprosi za VEČ prodajnih mest, in sicer za prodajno mesto pod točko a) ali b) in c), d), e) in f) oziroma več prodajnih mest od točke d) do točke f). Za vsako zaprošeno prodajno mesto mora prijavitelj oddati ločeno prijavnico. 

V primerih, ko komisija ugotovi, da prijavitelj nima poravnanih vseh zapadlih obveznosti do MOK in/ali ni plačal varščine za resnost ponudbe, se prijavo takega prijavitelja zavrže in izloči iz nadaljnje obravnave, ker prijava ne ustreza pogojem namere.

 

 1. SPECIFIKACIJA PRODAJNIH MEST:

 

MOK zagotavlja prijavitelju predvideno:

 • prodajno hiško ali del javne površine,
 • 1x vtičnico (220V) za prodajno hiško pod točko a), b) in c), 1. točke te namere.

 

Priklop na elektriko in tokovina sta zagotovljeni izključno za prodajne hiške na Potniškem terminalu,  Ukmarjevem trgu in Semedelski cesti. Priključek za vodo in uporaba le-te nista predvideni v nobenem primeru.

 

Natančne lokacije delov javnih površin se izbranim prijaviteljem določijo v pogodbi, in sicer tako da se kot prvemu dodelitev lokacije omogoči prijavitelju, ki je ponudil najvišjo ponujeno ceno uporabnine. Prijavitelj lahko predlaga uporabo tudi drugega dela javne površine, ki v nameri ni natančno določena. Le te prijavitelj navede v prijavnici in ob tem priloži označeno mikrolokacijo (npr. zemljevid). V kolikor MOK oceni, da sta predlagana lokacija in vsebina ponudbe ustrezni, lahko omogoči prijavitelju uporabo predlagane lokacije ali pa prijavitelju predlaga drugo primernejšo lokacijo, pod pogoji te namere.

 

Vse ostalo, kot so senčniki, nadstreški, dodatni animacijski program v okviru prodajnih mest, je v domeni posameznega prijavitelja in ne MOK. Za kakršnokoli spremembo ali dodatne konstrukcije ob prodajnih mestih, mora prijavitelj predhodno pridobiti dovoljenje MOK ter poravnati predpisano upravno in občinsko takso. Brez pridobitve predpisanih dovoljenj, prijavitelj ob dodeljenem prodajnem mestu ne sme koristiti javne površine.

 

Večje konstrukcije oz. predmeti, kot so mize, stoli, hladilniki, kuhalniki ipd. se ne smejo nahajati na javni površini, temveč v prodajnem mestu.

 

MOK lahko naroči izbranemu prijavitelju odstranitev vseh postavljenih konstrukcij ali predmetov ob dodeljenem prodajnem mestu in prijavitelj mora to nemudoma storiti. Če tega ne stori, bo MOK naročila odstranitev na stroške prijavitelja. Nedovoljena postavitev dodatnih predmetov na javne površine (npr. ob prodajni hiški) je lahko razlog za prekinitev pogodbe.

 

4. PREDMET PONUDBE

Prodajna mesta se oddajo v uporabo za izvajanje/ponujanje naslednjih izdelkov in/ali storitev:

 

 • za a) Prodajne hiške na Semedelski cesti, b) Prodajne hiške na Ukmarjevem trgu in c) Prodajne hiške na Potniškem terminalu:
 • prodaja znamk in razglednic, turističnih knjig, zgoščenk z istrsko in slovensko tradicionalno glasbo;
 • prodaja slovenskih in/ali istrskih tipičnih spominkov in izdelkov domače obrti (izdelki iz kristala kot npr. »Rogaška« ali podobno, idrijska čipka…), okrasni nakit domače obrti, keramični, glineni in stekleni izdelki in prodajo umetnin;
 • prodaja majic, kap, torbic, obeskov za ključe in drugih izdelkov z oznako Kopra in/ali Slovenije;
 • prodaja vina, olja, medu, tartufov, suhega sadja in drugih tipičnih istrskih in slovenskih izdelkov;
 • specializirana gostinska ponudba, ki zajema ponudbo: sladkega programa (palačinke, krofi, drugi sladki izdelki ipd.), sadni sokovi, sadne kupe, gastronomski izdelki v embalaži ipd. (ne velja za prodajno mesto na Potniškem terminalu);
 • storitve turističnih agencij in drugih sorodnih storitev, ki se razlikujejo od ponudbe, ki jo za svoje goste izvajajo/pripravljajo ladjarji oz. potniške ladje, ki za svoj postanek izberejo Koper (v primeru kršenja tega pogoja, je to razlog za odstop od pogodbe s takojšnjim učinkom);
 • druga dodatna ponudba, ki pomeni pestrost ponudbe in ni vključena v zgoraj navedenih alinejah

 

 • za d) Javne površine na Semedelski cesti:
 • specializirana gostinska ponudba v samostojnih ličnih konstrukcijah, ki zajema ponudbo: sladkega programa (palačinke, krofi, drugi sladki izdelki ipd.), sadni sokovi, sadne kupe, gastronomski izdelki v embalaži ipd.;
 • prodajni avtomati, ki so vsebinsko vezani na ponujanje turističnih vsebin (spominki, kovanci itd.).

 

 • za e) Javne površine na Potniškem terminalu:
 • prodajni avtomati z gostinsko in drugo ponudbo.

 

 • za f) Druge dele na javnih površinah:
 • štirikolesniki, skuterji, skiroji in druga električna vozila, ki se oddajajo obiskovalcem v najem ali druga turistična ponudba, ki pomeni popestritev turistične ponudbe Kopra;
 • prodajni avtomati, ki so vsebinsko vezani na ponujanje turističnih vsebin (spominki, kovanci itd.).

 

Ustreznost vsebine prijave po tej nameri ocenjuje izključno komisija. Prijava prijavitelja, katerega vsebina ponudbe je po mnenju komisije v celoti neustrezna, ne gre v nadaljnji postopek ocenjevanja prijav in se avtomatično zavrne. V kolikor komisija oceni, da del ponudbe prijavitelja ne ustreza predmetu ponudbe, ki je opredeljen pod to točko namere, se v tem delu prijava oziroma ponudba prijavitelja zavrne, v preostalem delu pa se prijava prijavitelja obravnava.

 

Vsak izbrani prijavitelj si mora pred začetkom uporabe prodajnih mest zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito obratovanje in poravnati morebitne stroške upravne in predpisane občinske takse, ki nista vključeni v stroške varščine in uporabnine.

 

 1. UPORABNO OBDOBJE IN URNIK OBRATOVANJA:

 

Uporabno obdobje je:

 1. prodajne hiške (točke a), b), c)) predvidoma od 4. februarja 2019 (oz. od sklenitve pogodbe) do 21. novembra 2019, z možnostjo podaljšanja za leto 2020 in 2021, pod enakimi pogoji in merili, kot so opredeljeni v tej nameri;

 

 1. javna površina (točke d), e), f)) predvidoma od 4. februarja 2019 (oz. od sklenitve pogodbe) do 3. februarja 2020 (oz. 1 leto), z možnostjo podaljšanja za leto 2020 in 2021, pod enakimi pogoji in merili, kot so opredeljeni v tej nameri.

 

Obvezen urnik obratovanja posameznega prodajnega mesta je najmanj:

 • od prihoda potniške ladje do odhoda potnikov na potniško ladjo, in sicer v terminih, ki so opredeljeni v prilogi te namere. Prijavitelj mora obratovati tudi tiste dneve, ko potniška ladja naknadno najavi svoj prihod in le-ta ni bil naveden v priloženem koledarju prihodov potniških ladij za leto 2019. V tem primeru bo MOK posredovala uporabnikom dodaten termin obratovanja, najmanj 3 dni pred posameznim prihodom potniške ladje (velja za vsa prodajna mesta opredeljena od točke a) do f));

 

 • od sklenitve pogodbe do vključno 20. junija 2019 ter od 9. septembra 2019 do 1. novembra 2019 prodajna mesta obratujejo ob sobotah, nedeljah in praznikih, z urnikom obratovanja najmanj od 9:00 – 19:00 (z izjemo prodajnih mest pod točko c) in e));

 

 • od 21. junija 2019 do vključno 8. septembra 2019: prodajna mesta obratujejo vsak dan, od ponedeljka do petka, najmanj od 16:00 – 21:00, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa najmanj od 9:00 – 12:00 in 16:00 – 21:00 (z izjemo prodajnih mest pod točko c) in e));

 

 • v času večjih prireditev v Kopru, vsak dan v času prireditve (seznam prireditev posreduje odgovorna oseba MOK) (z izjemo prodajnih mest c) in e).

 

 1. UPORABNINA IN VARŠČINA ZA PRODAJNA MESTA:

 

VARŠČINA ZA RESNOST PONUDBE:

 

Prijavitelj mora ob prijavi poravnati strošek varščine – kot garancijo za resnost ponudbe in dobro izvedbo prijavljenih storitev. Za vsa prodajna mesta znaša višina varščine 300 EUR, izjema so le prijavitelji s specializirano gostinsko ponudbo, katerih varščina znaša 600 EUR za posamezno prodajno mesto. Varščina je prosta DDV-ja.

 

Prijavi mora biti priloženo dokazilo o plačilu varščine, na podračun MOK, s pripisom »Varščina za prodajno mesto v Kopru«, št. TRR 01250-0100005794, z obvezno navedbo sklicne številke 2010602 pri Upravi RS za javna plačila (UJP).

 

Varščino – kot garancijo za resnost ponudbe se neizbranim prijaviteljem vrne (brezobrestno in ne revalorizirano) v celoti, v roku 30 dni od podpisa pogodbe z zadnjim izbranim prijaviteljem, na podlagi te namere.

 

Če izbrani prijavitelj ne bi sklenil pogodbe v roku, ki mu ga določi odgovorna oseba MOK, le-ta ni upravičen do vračila varščine. Prosto prodajno mesto se ponudi naslednjemu prijavitelju iz prednostnega seznama prispelih prijav.

 

Izbranim prijaviteljem se vplačana varščina šteje kot garancija za dobro izvedbo prijavljenih storitev. Varščina se jim vrne na TRR najkasneje 30. dan po podpisu zapisnika o prevzemu prodajnega mesta s strani MOK. Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se izbranemu prijavitelju prodajnega mesta vrne varščino so:

 • podpis zapisnika o prevzemu prodajnega mesta s strani MOK,
 • vrnitev ključa prodajnega mesta v primeru prodajnih hišk,
 • prodajno mesto mora biti vrnjeno v istem ali boljšem stanju, kot je bilo prevzeto,
 • prodajno mesto mora obratovati vse predpisane dni in v predpisanem urniku,
 • prijavitelj je ponujal ponudbo navedeno v prijavi (v kolikor prijavitelj ni ponujal ponudbe, na podlagi katere mu je bilo dodeljeno prodajno mesto, ni upravičen do vračila varščine).

 

V kolikor prijavitelj krši pogodbo o uporabi ali če odgovorna oseba MOK ugotovi, da prijavitelj ne obratuje več kot 5-krat (velja za ponudnike prodajnih mest na Potniškem terminalu/točki c) in e)) oz. več kot 10-krat (velja za vse ponudnike prodajnih mest pod točko a), b), d) in f)) v obdobju določenem pod točko 5 te namere, se uporabniku pogodba prekine.

 

V zgoraj navedenih primerih mora prijavitelj poravnati morebitno nastalo škodo na prodajnem mestu in nemudoma vrniti ključe v primeru prodajne hiške in le-to izprazniti. V tem primeru prijavitelj ni upravičen do vračila varščine, niti uporabnine. Prosto prodajno mesto se lahko dodeli naslednjemu prijavitelju iz prednostnega seznama prispelih prijav, pri čemer se novo izbranemu prijavitelju zaračuna sorazmerni del uporabnine za obdobje uporabe prodajnega mesta in 100% vrednost varščine.

 

 

 

UPORABNINA:

 

 1. Prodajna hiška na Semedelski cesti in Ukmarjevem trgu (alineja a) in b) iz 1. točke te namere):

– za ponudnike specializirane gostinske ponudbe na Semedelski cesti in Ukmarjevem trgu:  najmanj 2.000 EUR brez DDV, najmanj 2.440 EUR z DDV-jem;

– za ostale ponudnike: najmanj 700 EUR brez DDV, najmanj 854 EUR z DDV-jem.

 

 1. Prodajna hiška na Potniškem terminalu (alineja c) iz 1. točke te namere):

–  najmanj 600 EUR brez DDV, najmanj 732 EUR z DDV-jem.

 

 1. Na delih javnih površin na Semedelski cesti, Potniškem terminalu ter drugih javnih površinah (alineje od d) do f) iz 1. točke te namere):

 

Javna površina Prodajni avtomati (cena velja za EN prodajni avtomat) Štirikolesniki, skuterji in druga sorodna turistična ponudba, ki pomeni atrakcijo Specializirana gostinska ponudba v ličnih konstrukcijah
do 6 m2  (na posamezno prodajno mesto) Najmanj 600 EUR brez DDV, najmanj 732 EUR z DDV. Ni predmet namere. Najmanj 2.500 EUR brez DDV, najmanj

3.050 EUR z DDV.

do 10 m2  

(na posamezno prodajno mesto)

Ni predmet namere. Najmanj 1.000 EUR brez DDV, najmanj 1.220 EUR z DDV. Ni predmet namere.
do 20 m2  

(na posamezno prodajno mesto)

Ni predmet namere. Najmanj 1.500 EUR brez DDV, najmanj 1.830 EUR z DDV. Ni predmet namere.

 

Ob podpisu pogodbe poravna izbrani prijavitelj strošek uporabnine z DDV v višini 100% in varščino, ki se avtomatično prenese iz naslova resnosti ponudbe. Dokazila o poravnanih zneskih so pogoj za prevzem dodeljenega prodajnega mesta. Tisti prijavitelji, ki so uporabniki javnih površin poravnajo tudi pripadajočo upravno ter občinsko takso, o višini le te se obrnite na Urad za gospodarske javne službe in promet, na dan objave namere slednji znaša občinska taksa 0,178 m2/dan, upravna taksa pa 22,60 EUR.

 

 1. Obravnava PRIJAV:

 

Prispele prijave bo obravnavala komisija imenovana s sklepom župana št. 322-253/2018 z dne 20. 12. 2018.

 

Vse prispele prijave bodo pod pogoji opredeljenimi v nameri ocenjene z naslednjimi merili:

 

  MERILO MOŽNE TOČKE
 

1.

Zanimivost in kvaliteta ponudbe. do 20
2. Reference (prijavitelj je s prijavljeno pravno osebo oz. z drugo pravno osebo že imel prodajno mesto v MOK in je obratoval vse predpisane dni in po predpisanem urniku ali je že sodeloval na eni izmed prireditev v organizaciji MOK in se je držal pogojev sodelovanja na prireditvi). 10
  Maksimalno število točk: 30

 

Za vse prejete prijave bo oblikovan prednostni seznam, glede na ponujeno višino uporabnine in na podlagi dodeljenega števila točk za posamezno prodajno mesto od točke a) do točke f). Pogodbe bodo sklenjene za prodajna mesta od točke a) do f), kot navedeno v točki 1 te namere, in sicer z  najprimernejšimi prijavitelji, ki bodo ponudili najvišjo uporabnino in zbrali najmanj 15 točk. V kolikor ponudi več prijaviteljev enako višino uporabnine, se prodajno mesto dodeli tistemu prijavitelju, ki zbere višje število točk. V kolikor pa imata dva prijavitelja tudi enako število točk, se opravi pogajanja in se prodajno mesto dodeli tistemu prijavitelju, ki na pogajanjih ponudi višjo uporabnino. Ostali zainteresirani prijavitelji se glede na predlagano višino uporabnine in zbrano število točk uvrstijo na prednostni seznam.

 

 1. Rok IN NAČIN ODDAJE prijav:

 

Namera in prijavni obrazec sta od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljivi na spletni strani MOK, www.koper.si. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ, ŠT. 322-253/2018«. Upoštevalo se bo prijave, posredovane priporočeno po pošti do vključno 25. januarja 2019, oziroma bodo do tega dne oddane v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, v času uradnih ur. Zainteresirani prijavitelji lahko dokumentacijo dvignejo v času uradnih ur tudi v sprejemni pisarni MOK, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Dodatne informacije dobite pri Robertu Božiču in Magdaleni Škrlj Bura, Turistična organizacija Koper, na telefonski številki 05/6646-216.

 

 

MESTNA OBČINA KOPER

ŽUPAN

Boris Popovič