Javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev v Mestni občini Koper v letu 2019

Številka: 322-2/2019

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) ter sklepa župana št. 322-2/2019, z dne 15. 1. 2019, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper objavlja

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DELOVANJA TURISTIČNIH DRUŠTEV V MESTNI OBČINI KOPER V LETU 2019

 

 1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA je sofinanciranje delovanja turističnih društev in drugih društev, katerih glavnina delovanja spodbuja razvoj in promocijo turizma v Mestni občini Koper v letu 2018.

Prijavitelji se s svojimi programi dela v letu 2019 lahko prijavijo samo na enega izmed javnih razpisov Mestne občine Koper, ki sofinancirajo letno delovanje društev, in sicer na tisti javni razpis, katerega predmet javnega razpisa pokriva osnovni oz. večji del programa dela prijavitelja. To ne velja za prijave na javne razpise, ki sofinancirajo prireditve in športne programe v Mestni občini Koper v letu 2019.

 

 1. POGOJI IN MERILA:

Pogoji:

 

Na javni razpis se lahko prijavijo IZKLJUČNO društva, katerih glavnina delovanja spodbuja razvoj in promocijo turizma in ki:

 • delujejo na območju Mestne občine Koper in so registrirana v Sloveniji,
 • delujejo s ciljem pospeševanja razvoja turizma na območju Mestne občine Koper ali delujejo s ciljem promocije turističnih produktov in tipičnih produktov Istre,
 • ne bodo prejela sredstev za izvedbo prijavljenega programa dela v letu 2019 iz drugih virov Mestne občine Koper,
 • so oddala končno poročilo o delu za leto 2018, v primeru prijave na javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev v Mestni občini Koper v letu 2018 (slednje ne velja kot pogoj za novoustanovljena društva ali društva, ki se v letu 2018 niso prijavila na javni razpis),
 • bodo sodelovala na prireditvi Koper na dlani (Predstavitvi KS in TD MOK) v letu 2019 (predvidoma, 18. 5. 2019).

 

Mestna občina Koper bo sofinancirala delovanje društev, katerih aktivnosti temeljijo na:

 • rednem delovanju društva, kot so skupna srečanja članov društva, delovni sestanki …,
 • izvajanju aktivnosti na področju spodbujanja lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
 • aktivnostih za ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter urejanju in olepševanju okolja (urejanje in vzdrževanje piknik prostorov, kolesarskih in sprehajalnih poti, razgledišč, klopi za počitek sprehajalcev, turistične signalizacije in podobno),
 • izvajanju aktivnosti ozaveščanja prebivalstva in mladine za turizem,
 • izvajanju promocijske in informativne dejavnosti v kraju,
 • aktivnostih, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in drugih društev,
 • aktivnostih, ki omogočajo uspešno, množično vključevanje članov oz. uporabnikov iz Mestne občine Koper,
 • aktivnostih, ki bodo predstavljene širši javnosti,
 • vključevanju v aktivnosti, prireditve in projekte v izvajanju Mestne občine Koper, in sicer v Istrsko pustno povorko, Koper na dlani, Sladka Istra, Magični december in drugih prireditvah.

 

S tem javnim razpisom Mestna občina Koper NE sofinancira prireditev ali projektov investicijske narave.

 

Merila za izbor prijav:

Merila, na podlagi katerih bo strokovna komisija ocenjevala prijave, so opredeljena v 3. točki razpisne dokumentacije.

 

 1. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV:

Višina razpisanih sredstev bo določena z Odlokom o proračunu Mestne občine Koper za leto 2019.

 

 1. ROK PORABE SREDSTEV:

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

 

 1. VSEBINA PRIJAVE:

Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.

Prijavitelj s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglaša s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe občine.

 

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

 

 1. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE:

Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko vključno do 18. 2. 2019 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.

 

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj, št. 322-2/2019«.

 

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Neveljavne  prijave ne bodo obravnavane.

 

 1. DATUM ODPIRANJA PRIJAV IN OBVESTILO O IZIDU JAVNEGA RAZPISA:

Odpiranje prijav bo 22. 2. 2019 ob 10. uri, v prostorih Turistične organizacije Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Pri odpiranju prijav bo strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 14 dni od odpiranja prijav pozove prijavitelja, da prijavo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v določenem roku prijave ne dopolni, se prijava prijavitelja zavrže kot nepopolna.

 

Mestna občina Koper bo vse prijavitelje obvestila o izidu razpisa najkasneje v roku 30 dni po sprejemu odločitve.

Odločitev se izda v obliki sklepa. Prijavitelji imajo možnost pritožbe v skladu z določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

 

 1. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO:

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si. Zainteresirani prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.

Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Turistična organizacija Koper (05 6646 216), vsak dan v času uradnih ur.

 

ŽUPAN

Aleš Bržan

 

Javni razpis za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti Mestne občine Koper v letu 2019

Številka: 322-1/2019

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)  ter sklepa župana št. 322-1/2019, z dne 15.1.2019, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper objavlja

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV IN PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2019

 

 1. Predmet javnega razpisa

 Predmet javnega razpisa obsega TRI vsebinske sklope (A, B in C), in sicer:

A) sofinanciranje prireditev:

 • – ki se izvajajo na območju Mestne občine Koper (v nadaljevanju: MOK);
 • – katerih vsebina je kulturne, športne, turistične, zabavne ali socialne narave oz. namenjena otrokom ter mladini;
 • – kjer se kot prireditev šteje enodnevni ali večdnevni javni dogodek ali sklop enodnevnih prireditev, ki se odvijajo v daljšem obdobju;

B) sofinanciranje prireditve z dodano vrednostjo na zelenem podeželju MOK:

 • – ki se izvajajo na zelenem podeželju MOK;
 • – katerih vsebina je kulturne, turistične, etnološke, tradicionalne narave;
 • – kjer se kot prireditev šteje enodnevni ali večdnevni javni dogodek;
 • – ki jo posebna komisija imenovana s sklepom župana opredeli kot prireditev z dodano vrednostjo;

C) sofinanciranje promocijskih aktivnosti:

 • – ki jih v letu 2019 izvajajo/organizirajo prijavitelji, ki so registrirani v MOK;
 • – ki se izvajajo/organizirajo izven območja MOK, in sicer v Sloveniji ali tujini, s katero prijavitelj pripomore k promociji MOK.

 

Tiste prireditve in promocijske aktivnosti, ki niso predmet javnega razpisa, so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji javnega razpisa. Take prijave prijaviteljev niso upravičene do dodelitve sredstev in ne bodo obravnavane.

 

 1. Pogoji in merila

Pogoji:

Na razpis se lahko prijavijo samostojne pravne osebe ali samostojne fizične osebe (s.p.), in sicer:

 • prijavitelji sklopa A) in B) so: društva in zveze društev, zasebni zavodi, gospodarske družbe in samostojni podjetniki;
 • prijavitelji sklopa C) so: društva in zveze društev, izobraževalne ustanove in javni zavodi.

Prijavitelj mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa ter zanj ne sme veljati omejitev poslovanja po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11).

 

Do sredstev iz tega javnega razpisa niso upravičeni naslednji prijavitelji: krajevne skupnosti, fizične osebe, javna podjetja.

 

MOK bo sofinancirala tiste prireditve oz. promocijske aktivnosti prijaviteljev:

 • ki bodo izvedene v letu 2019;
 • ki so odprtega značaja in so dostopne širšemu krogu obiskovalcev;
 • ki v letu 2019 ne bodo za isti program sofinancirane iz drugih virov MOK;
 • ki imajo pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja;
 • imajo svojo prepoznavno vsebino in značaj;
 • dopolnjujejo kulturno, turistično in športno ponudbo MOK oz. jo promovirajo zunaj območja MOK;
 • katerih vsebina prijave ustreza predmetu javnega razpisa.

 

Do sredstev (tako dodelitve kot izplačila odobrenih sredstev) iz tega javnega razpisa ne bodo upravičeni tisti prijavitelji (na vsebinski sklop A), in B)), ki prijavljene prireditve ne bodo oglaševali v sredstvih javnega obveščanja (v končnem poročilu morajo uspešni prijavitelji priložiti najmanj EN račun, ki se nanaša na kritje stroškov oglaševanja prijavljene prireditve). Prav tako, do sredstev ne bodo upravičeni prijavitelji, ki na promocijskih materialih prijavljenega programa ne bodo objavili logotipa MOK oz. ne bodo navedli, da je izvedbo programa sofinancirala MOK. Le-to morajo prijavitelji ustrezno dokazati v končnem poročilu.

 

Merila:

Za določitev višine sofinanciranja posameznih prireditev in promocijskih aktivnosti bodo uporabljena merila, ki so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.

 

 1. Okvirna višina sredstev

Višina razpisanih sredstev bo določena z Odlokom o proračunu Mestne občine Koper za leto 2019.

 

Odobrena sredstva bodo prijaviteljem nakazana po izvedbi prijavljenega programa, podpisani pogodbi in po predložitvi popolnega končnega poročila z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili. Sredstva bodo prijavitelju nakazana v višini priloženih kopij računov plačanih upravičenih stroškov. Seznam upravičenih stroškov javnega razpisa je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.

 

MOK bo nudila še dodatno podporo tistim prijaviteljem, ki jim bo dodelila sredstva za sofinanciranje prireditve pod sklopom B) sofinanciranje prireditev z dodano vrednostjo na zelenem podeželju MOK, če bodo prijavitelji pri organizaciji prireditve slednje potrebovali, in sicer bo MOK dodatno krila stroške povezane:

 • s tiskom in lepljenjem jumbo plakatov (do 4 jumbo plakate);
 • z oglaševanjem na televiziji (telop – do 5 objav);
 • z oglaševanjem na Facebooku;
 • z oglaševanjem preko oglasnih bannerjev na koper.si in ekoper.si;
 • s postavitvijo stojnic in prireditvenega odra;
 • s pripravo/pregledom sporočila za javnost (PR);
 • z oblikovanjem osnovnega promocijskega materiala (oglasni banner, letak, plakat, jumbo plakat) (če gre za izdelavo nove CGP prireditve);
 • s čiščenjem prizorišča po izvedbi prireditve (skladno z načeli »zero waste«).

  

 1. Rok porabe sredstev

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna oz. v skladu s pogodbo o sofinanciranju prijavljenega programa.

 

 1. Vsebina prijave

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati vse predpisane priloge, dokazila in podpisan prijavni obrazec z izjavo.

 

Prijava prijavitelja pod vsebinski sklop B) mora dodatno vsebovati še izpolnjen obrazec, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in sicer Prijavni obrazec za prireditve z dodano vrednostjo.

 

Tako izpolnjena prijava bo obravnavana kot popolna.

 

S podpisom izjave na prijavnem obrazcu prijavitelj soglaša s preverjanjem namenske porabe dodeljenih proračunskih sredstev na podlagi tega javnega razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe občine.

 

 1. Rok za predložitev prijav in način predložitve

Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur, najkasneje:

 

 • prijave na vsebinski sklop A) in C):
 • do vključno 18. februarja 2019, za prireditve oz. promocijske aktivnosti, ki
  • so se izvedle od 1. januarja do vključno 18. februarja 2019,
  • se bodo izvajale v obdobju od 19. februarja do 31. decembra 2019;
 • do vključno 15. aprila 2019, za prireditve oz. promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od vključno 1. junija do 31. decembra 2019;
 • do vključno 3. junija 2019, za prireditve oz. promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. julija do 31. decembra 2019;
 • do vključno 7. oktobra 2019, za prireditve oz. promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. novembra do 31. decembra 2019.

 

 • prijave na vsebinski sklop B): do vključno 18. februarja 2019.

 

Prijave, ki ne bodo posredovane pravočasno, ne bodo obravnavane in ne bodo upravičene do dodelitve sredstev iz tega javnega razpisa.

 

Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila oddana do vključno 18. februarja 2019, 15. aprila 2019, 3. junija 2019 oz. 7. oktobra 2019, skladno z opredeljenimi roki prijave in datumi izvedbe prireditve oz. promocijske aktivnosti.

Za nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Za neupravičeno prijavo se šteje tista prijava, katere prijavitelj oz. vsebina prijave ne izpolnjuje predmeta in pogojev določenih v besedilu javnega razpisa. Izpolnjevanje predmeta javnega razpisa in pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vsebine prijave prijavitelja.

 

Prijave za posamezni vsebinski sklop morajo biti oddane v zaprti ovojnici z naslednjimi oznakami:

 • sklop A) sofinanciranje prireditve »NE ODPIRAJ – 322-1/2019, PRIREDITEV«;
 • sklop B) sofinanciranje prireditve z dodano vrednostjo na zelenem podeželju MOK »NE ODPIRAJ – 322-1/2019, PODEŽELJE«;
 • sklop C) promocijske aktivnosti »NE ODPIRAJ – 322-1/2019, PROMOCIJA«.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov prijavitelja.

 

 1. Datum odpiranja prijav in obveščanje o izidu

Odpiranje prijav bo najkasneje v roku 3. delovnih dni po poteku roka za prijavo, in sicer predvidoma 21. februarja, 18. aprila, 6. junija, 10. oktobra 2019, ob 10. uri, v prostorih MOK (Turistične organizacije Koper), Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Strokovna komisija bo pri odpiranju prijav ugotavljala njihovo popolnost glede na zahtevane pogoje in dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 14 dni od odpiranja prijav prijavitelja pozove pisno ali ustno, naj prijavo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se prijavo prijavitelja zavrže kot nepopolna.

 

Popolne prijave, ki so bile prijavljene na vsebinski sklop B) sofinanciranje prireditev z dodano vrednostjo na zelenem podeželju MOK bodo po pregledu popolnosti prijave predane v obravnavo posebni komisiji, ki bo ugotavljala ali prireditev ustreza merilom za prireditve z dodano vrednostjo ali ne. V primeru, da posebna komisija ugotovi, da prireditev prijavitelja ne izpolnjuje meril za dodelitev naziva prireditvi – prireditev z dodano vrednostjo, se taka prijava prijavitelja obravnavana kot prijava pod vsebinski sklop A) sofinanciranje prireditev. Če je posebna komisija prijavljeni prireditvi dodelila naziv »prireditev z dodano vrednostjo«, pa gre taka prijava prijavitelja v obravnavo strokovni komisiji kot uspešna prijava sklopa B).

 

Vse popolne prijave nato strokovna komisija obravnava na način, da dodeli višino sofinanciranja za posamezni prijavljen program.

 

MOK bo vse prijavitelje o izidu razpisa obvestila najkasneje v roku 30 dni po sprejemu odločitve. Odločitev se izda v obliki sklepa. Prijavitelji imajo možnost pritožbe v skladu z določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

 

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način uporabe dodeljenih proračunskih sredstev.

 

Dostop do razpisne dokumentacije:

Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnih rokov dostopna na spletni strani MOK, www.koper.si, lahko pa jo v tem roku zainteresirani prijavitelji prevzamejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni MOK, Verdijeva ulica 10, Koper. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo pri Magdaleni Škrlj Bura, na Turistični organizaciji Koper, tel. št. 05 6646 216.

 

ŽUPAN

Aleš Bržan

 

Namera o oddaji prodajnih mest in javnih površin za leto 2019

Datum: 21. 12. 2018

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 64. člena Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/2018, ZSPDSLS-1), objavlja

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO PRODAJNIH MEST V UPORABO

ZA LETO 2019 V KOPRU

 

 1. PREDMET

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (v nadaljevanju: MOK), objavlja javno zbiranje ponudb za oddajo prodajnih mest v uporabo za leto 2019 v Kopru (v nadaljevanju: namera) in sicer:

 1. 3 (treh) prodajnih hišk na Semedelski cesti,
 2. 5 (petih) prodajnih hišk na Ukmarjevem trgu,
 3. 5 (pet) prodajnih hišk na Potniškem terminalu,
 4. do 3 (tri) dele javne površine na Semedelski cesti,
 5. do 3 (tri) dele javne površine na Potniškem terminalu,
 6. drugih delih na javnih površinah,

 

v Kopru za leto 2019 (v nadaljevanju se za vsa opredeljena prodajna mesta od a) do f) uporablja izraz: prodajna mesta).

 

 1. POGOJI PRIJAVE

 

Na namero se lahko prijavijo samostojne pravne osebe ali samostojni podjetniki (s.p.) (v nadaljevanju: prijavitelj), ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki je predmet ponudbe iz namere ter imajo za to predpisana dovoljenja v Republiki Sloveniji.

 

Prijava mora vsebovati naslednje podatke in dokazila:

 1. izpolnjen in podpisan obrazec PRIJAVA, z zahtevanimi podatki prijavitelja, jasnim opisom ponudbe in priloženimi obveznimi prilogami,
 2. izpisek iz poslovnega registra (AJPES), obrtno dovoljenje oz. priglasitveni list (slednje si MOK pridobi sama),
 3. fotokopijo dovoljenja za opravljanje dejavnosti (če ga zakon predvideva),
 4. slikovno gradivo ponudbe prijavitelja
 5. slikovno gradivo prodajne konstrukcije (v primeru prijave na točke d), e) ali f) 1. točke namere – torej za uporabo javne površine),
 6. izjavo, da prijavitelj nima odprtih zapadlih obveznosti do MOK (kot izjava velja podpis prijavnega obrazca, dejansko stanje preveri odgovorna oseba MOK),
 7. potrdilo o plačilu varščine za resnost ponudbe.

 

Če komisija pri pregledu prijav ugotovi, da prijava ne vsebuje vseh dokazil, prijavitelja pozove na dopolnitev prijave v roku, ki mu ga določi. Slednje ne velja za dokazila pod zaporedno številko 6. in 7.

 

Posamezni prijavitelj lahko zaprosi za VEČ prodajnih mest, in sicer za prodajno mesto pod točko a) ali b) in c), d), e) in f) oziroma več prodajnih mest od točke d) do točke f). Za vsako zaprošeno prodajno mesto mora prijavitelj oddati ločeno prijavnico. 

V primerih, ko komisija ugotovi, da prijavitelj nima poravnanih vseh zapadlih obveznosti do MOK in/ali ni plačal varščine za resnost ponudbe, se prijavo takega prijavitelja zavrže in izloči iz nadaljnje obravnave, ker prijava ne ustreza pogojem namere.

 

 1. SPECIFIKACIJA PRODAJNIH MEST:

 

MOK zagotavlja prijavitelju predvideno:

 • prodajno hiško ali del javne površine,
 • 1x vtičnico (220V) za prodajno hiško pod točko a), b) in c), 1. točke te namere.

 

Priklop na elektriko in tokovina sta zagotovljeni izključno za prodajne hiške na Potniškem terminalu,  Ukmarjevem trgu in Semedelski cesti. Priključek za vodo in uporaba le-te nista predvideni v nobenem primeru.

 

Natančne lokacije delov javnih površin se izbranim prijaviteljem določijo v pogodbi, in sicer tako da se kot prvemu dodelitev lokacije omogoči prijavitelju, ki je ponudil najvišjo ponujeno ceno uporabnine. Prijavitelj lahko predlaga uporabo tudi drugega dela javne površine, ki v nameri ni natančno določena. Le te prijavitelj navede v prijavnici in ob tem priloži označeno mikrolokacijo (npr. zemljevid). V kolikor MOK oceni, da sta predlagana lokacija in vsebina ponudbe ustrezni, lahko omogoči prijavitelju uporabo predlagane lokacije ali pa prijavitelju predlaga drugo primernejšo lokacijo, pod pogoji te namere.

 

Vse ostalo, kot so senčniki, nadstreški, dodatni animacijski program v okviru prodajnih mest, je v domeni posameznega prijavitelja in ne MOK. Za kakršnokoli spremembo ali dodatne konstrukcije ob prodajnih mestih, mora prijavitelj predhodno pridobiti dovoljenje MOK ter poravnati predpisano upravno in občinsko takso. Brez pridobitve predpisanih dovoljenj, prijavitelj ob dodeljenem prodajnem mestu ne sme koristiti javne površine.

 

Večje konstrukcije oz. predmeti, kot so mize, stoli, hladilniki, kuhalniki ipd. se ne smejo nahajati na javni površini, temveč v prodajnem mestu.

 

MOK lahko naroči izbranemu prijavitelju odstranitev vseh postavljenih konstrukcij ali predmetov ob dodeljenem prodajnem mestu in prijavitelj mora to nemudoma storiti. Če tega ne stori, bo MOK naročila odstranitev na stroške prijavitelja. Nedovoljena postavitev dodatnih predmetov na javne površine (npr. ob prodajni hiški) je lahko razlog za prekinitev pogodbe.

 

4. PREDMET PONUDBE

Prodajna mesta se oddajo v uporabo za izvajanje/ponujanje naslednjih izdelkov in/ali storitev:

 

 • za a) Prodajne hiške na Semedelski cesti, b) Prodajne hiške na Ukmarjevem trgu in c) Prodajne hiške na Potniškem terminalu:
 • prodaja znamk in razglednic, turističnih knjig, zgoščenk z istrsko in slovensko tradicionalno glasbo;
 • prodaja slovenskih in/ali istrskih tipičnih spominkov in izdelkov domače obrti (izdelki iz kristala kot npr. »Rogaška« ali podobno, idrijska čipka…), okrasni nakit domače obrti, keramični, glineni in stekleni izdelki in prodajo umetnin;
 • prodaja majic, kap, torbic, obeskov za ključe in drugih izdelkov z oznako Kopra in/ali Slovenije;
 • prodaja vina, olja, medu, tartufov, suhega sadja in drugih tipičnih istrskih in slovenskih izdelkov;
 • specializirana gostinska ponudba, ki zajema ponudbo: sladkega programa (palačinke, krofi, drugi sladki izdelki ipd.), sadni sokovi, sadne kupe, gastronomski izdelki v embalaži ipd. (ne velja za prodajno mesto na Potniškem terminalu);
 • storitve turističnih agencij in drugih sorodnih storitev, ki se razlikujejo od ponudbe, ki jo za svoje goste izvajajo/pripravljajo ladjarji oz. potniške ladje, ki za svoj postanek izberejo Koper (v primeru kršenja tega pogoja, je to razlog za odstop od pogodbe s takojšnjim učinkom);
 • druga dodatna ponudba, ki pomeni pestrost ponudbe in ni vključena v zgoraj navedenih alinejah

 

 • za d) Javne površine na Semedelski cesti:
 • specializirana gostinska ponudba v samostojnih ličnih konstrukcijah, ki zajema ponudbo: sladkega programa (palačinke, krofi, drugi sladki izdelki ipd.), sadni sokovi, sadne kupe, gastronomski izdelki v embalaži ipd.;
 • prodajni avtomati, ki so vsebinsko vezani na ponujanje turističnih vsebin (spominki, kovanci itd.).

 

 • za e) Javne površine na Potniškem terminalu:
 • prodajni avtomati z gostinsko in drugo ponudbo.

 

 • za f) Druge dele na javnih površinah:
 • štirikolesniki, skuterji, skiroji in druga električna vozila, ki se oddajajo obiskovalcem v najem ali druga turistična ponudba, ki pomeni popestritev turistične ponudbe Kopra;
 • prodajni avtomati, ki so vsebinsko vezani na ponujanje turističnih vsebin (spominki, kovanci itd.).

 

Ustreznost vsebine prijave po tej nameri ocenjuje izključno komisija. Prijava prijavitelja, katerega vsebina ponudbe je po mnenju komisije v celoti neustrezna, ne gre v nadaljnji postopek ocenjevanja prijav in se avtomatično zavrne. V kolikor komisija oceni, da del ponudbe prijavitelja ne ustreza predmetu ponudbe, ki je opredeljen pod to točko namere, se v tem delu prijava oziroma ponudba prijavitelja zavrne, v preostalem delu pa se prijava prijavitelja obravnava.

 

Vsak izbrani prijavitelj si mora pred začetkom uporabe prodajnih mest zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito obratovanje in poravnati morebitne stroške upravne in predpisane občinske takse, ki nista vključeni v stroške varščine in uporabnine.

 

 1. UPORABNO OBDOBJE IN URNIK OBRATOVANJA:

 

Uporabno obdobje je:

 1. prodajne hiške (točke a), b), c)) predvidoma od 4. februarja 2019 (oz. od sklenitve pogodbe) do 21. novembra 2019, z možnostjo podaljšanja za leto 2020 in 2021, pod enakimi pogoji in merili, kot so opredeljeni v tej nameri;

 

 1. javna površina (točke d), e), f)) predvidoma od 4. februarja 2019 (oz. od sklenitve pogodbe) do 3. februarja 2020 (oz. 1 leto), z možnostjo podaljšanja za leto 2020 in 2021, pod enakimi pogoji in merili, kot so opredeljeni v tej nameri.

 

Obvezen urnik obratovanja posameznega prodajnega mesta je najmanj:

 • od prihoda potniške ladje do odhoda potnikov na potniško ladjo, in sicer v terminih, ki so opredeljeni v prilogi te namere. Prijavitelj mora obratovati tudi tiste dneve, ko potniška ladja naknadno najavi svoj prihod in le-ta ni bil naveden v priloženem koledarju prihodov potniških ladij za leto 2019. V tem primeru bo MOK posredovala uporabnikom dodaten termin obratovanja, najmanj 3 dni pred posameznim prihodom potniške ladje (velja za vsa prodajna mesta opredeljena od točke a) do f));

 

 • od sklenitve pogodbe do vključno 20. junija 2019 ter od 9. septembra 2019 do 1. novembra 2019 prodajna mesta obratujejo ob sobotah, nedeljah in praznikih, z urnikom obratovanja najmanj od 9:00 – 19:00 (z izjemo prodajnih mest pod točko c) in e));

 

 • od 21. junija 2019 do vključno 8. septembra 2019: prodajna mesta obratujejo vsak dan, od ponedeljka do petka, najmanj od 16:00 – 21:00, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa najmanj od 9:00 – 12:00 in 16:00 – 21:00 (z izjemo prodajnih mest pod točko c) in e));

 

 • v času večjih prireditev v Kopru, vsak dan v času prireditve (seznam prireditev posreduje odgovorna oseba MOK) (z izjemo prodajnih mest c) in e).

 

 1. UPORABNINA IN VARŠČINA ZA PRODAJNA MESTA:

 

VARŠČINA ZA RESNOST PONUDBE:

 

Prijavitelj mora ob prijavi poravnati strošek varščine – kot garancijo za resnost ponudbe in dobro izvedbo prijavljenih storitev. Za vsa prodajna mesta znaša višina varščine 300 EUR, izjema so le prijavitelji s specializirano gostinsko ponudbo, katerih varščina znaša 600 EUR za posamezno prodajno mesto. Varščina je prosta DDV-ja.

 

Prijavi mora biti priloženo dokazilo o plačilu varščine, na podračun MOK, s pripisom »Varščina za prodajno mesto v Kopru«, št. TRR 01250-0100005794, z obvezno navedbo sklicne številke 2010602 pri Upravi RS za javna plačila (UJP).

 

Varščino – kot garancijo za resnost ponudbe se neizbranim prijaviteljem vrne (brezobrestno in ne revalorizirano) v celoti, v roku 30 dni od podpisa pogodbe z zadnjim izbranim prijaviteljem, na podlagi te namere.

 

Če izbrani prijavitelj ne bi sklenil pogodbe v roku, ki mu ga določi odgovorna oseba MOK, le-ta ni upravičen do vračila varščine. Prosto prodajno mesto se ponudi naslednjemu prijavitelju iz prednostnega seznama prispelih prijav.

 

Izbranim prijaviteljem se vplačana varščina šteje kot garancija za dobro izvedbo prijavljenih storitev. Varščina se jim vrne na TRR najkasneje 30. dan po podpisu zapisnika o prevzemu prodajnega mesta s strani MOK. Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se izbranemu prijavitelju prodajnega mesta vrne varščino so:

 • podpis zapisnika o prevzemu prodajnega mesta s strani MOK,
 • vrnitev ključa prodajnega mesta v primeru prodajnih hišk,
 • prodajno mesto mora biti vrnjeno v istem ali boljšem stanju, kot je bilo prevzeto,
 • prodajno mesto mora obratovati vse predpisane dni in v predpisanem urniku,
 • prijavitelj je ponujal ponudbo navedeno v prijavi (v kolikor prijavitelj ni ponujal ponudbe, na podlagi katere mu je bilo dodeljeno prodajno mesto, ni upravičen do vračila varščine).

 

V kolikor prijavitelj krši pogodbo o uporabi ali če odgovorna oseba MOK ugotovi, da prijavitelj ne obratuje več kot 5-krat (velja za ponudnike prodajnih mest na Potniškem terminalu/točki c) in e)) oz. več kot 10-krat (velja za vse ponudnike prodajnih mest pod točko a), b), d) in f)) v obdobju določenem pod točko 5 te namere, se uporabniku pogodba prekine.

 

V zgoraj navedenih primerih mora prijavitelj poravnati morebitno nastalo škodo na prodajnem mestu in nemudoma vrniti ključe v primeru prodajne hiške in le-to izprazniti. V tem primeru prijavitelj ni upravičen do vračila varščine, niti uporabnine. Prosto prodajno mesto se lahko dodeli naslednjemu prijavitelju iz prednostnega seznama prispelih prijav, pri čemer se novo izbranemu prijavitelju zaračuna sorazmerni del uporabnine za obdobje uporabe prodajnega mesta in 100% vrednost varščine.

 

 

 

UPORABNINA:

 

 1. Prodajna hiška na Semedelski cesti in Ukmarjevem trgu (alineja a) in b) iz 1. točke te namere):

– za ponudnike specializirane gostinske ponudbe na Semedelski cesti in Ukmarjevem trgu:  najmanj 2.000 EUR brez DDV, najmanj 2.440 EUR z DDV-jem;

– za ostale ponudnike: najmanj 700 EUR brez DDV, najmanj 854 EUR z DDV-jem.

 

 1. Prodajna hiška na Potniškem terminalu (alineja c) iz 1. točke te namere):

–  najmanj 600 EUR brez DDV, najmanj 732 EUR z DDV-jem.

 

 1. Na delih javnih površin na Semedelski cesti, Potniškem terminalu ter drugih javnih površinah (alineje od d) do f) iz 1. točke te namere):

 

Javna površina Prodajni avtomati (cena velja za EN prodajni avtomat) Štirikolesniki, skuterji in druga sorodna turistična ponudba, ki pomeni atrakcijo Specializirana gostinska ponudba v ličnih konstrukcijah
do 6 m2  (na posamezno prodajno mesto) Najmanj 600 EUR brez DDV, najmanj 732 EUR z DDV. Ni predmet namere. Najmanj 2.500 EUR brez DDV, najmanj

3.050 EUR z DDV.

do 10 m2  

(na posamezno prodajno mesto)

Ni predmet namere. Najmanj 1.000 EUR brez DDV, najmanj 1.220 EUR z DDV. Ni predmet namere.
do 20 m2  

(na posamezno prodajno mesto)

Ni predmet namere. Najmanj 1.500 EUR brez DDV, najmanj 1.830 EUR z DDV. Ni predmet namere.

 

Ob podpisu pogodbe poravna izbrani prijavitelj strošek uporabnine z DDV v višini 100% in varščino, ki se avtomatično prenese iz naslova resnosti ponudbe. Dokazila o poravnanih zneskih so pogoj za prevzem dodeljenega prodajnega mesta. Tisti prijavitelji, ki so uporabniki javnih površin poravnajo tudi pripadajočo upravno ter občinsko takso, o višini le te se obrnite na Urad za gospodarske javne službe in promet, na dan objave namere slednji znaša občinska taksa 0,178 m2/dan, upravna taksa pa 22,60 EUR.

 

 1. Obravnava PRIJAV:

 

Prispele prijave bo obravnavala komisija imenovana s sklepom župana št. 322-253/2018 z dne 20. 12. 2018.

 

Vse prispele prijave bodo pod pogoji opredeljenimi v nameri ocenjene z naslednjimi merili:

 

  MERILO MOŽNE TOČKE
 

1.

Zanimivost in kvaliteta ponudbe. do 20
2. Reference (prijavitelj je s prijavljeno pravno osebo oz. z drugo pravno osebo že imel prodajno mesto v MOK in je obratoval vse predpisane dni in po predpisanem urniku ali je že sodeloval na eni izmed prireditev v organizaciji MOK in se je držal pogojev sodelovanja na prireditvi). 10
  Maksimalno število točk: 30

 

Za vse prejete prijave bo oblikovan prednostni seznam, glede na ponujeno višino uporabnine in na podlagi dodeljenega števila točk za posamezno prodajno mesto od točke a) do točke f). Pogodbe bodo sklenjene za prodajna mesta od točke a) do f), kot navedeno v točki 1 te namere, in sicer z  najprimernejšimi prijavitelji, ki bodo ponudili najvišjo uporabnino in zbrali najmanj 15 točk. V kolikor ponudi več prijaviteljev enako višino uporabnine, se prodajno mesto dodeli tistemu prijavitelju, ki zbere višje število točk. V kolikor pa imata dva prijavitelja tudi enako število točk, se opravi pogajanja in se prodajno mesto dodeli tistemu prijavitelju, ki na pogajanjih ponudi višjo uporabnino. Ostali zainteresirani prijavitelji se glede na predlagano višino uporabnine in zbrano število točk uvrstijo na prednostni seznam.

 

 1. Rok IN NAČIN ODDAJE prijav:

 

Namera in prijavni obrazec sta od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljivi na spletni strani MOK, www.koper.si. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ, ŠT. 322-253/2018«. Upoštevalo se bo prijave, posredovane priporočeno po pošti do vključno 25. januarja 2019, oziroma bodo do tega dne oddane v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, v času uradnih ur. Zainteresirani prijavitelji lahko dokumentacijo dvignejo v času uradnih ur tudi v sprejemni pisarni MOK, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Dodatne informacije dobite pri Robertu Božiču in Magdaleni Škrlj Bura, Turistična organizacija Koper, na telefonski številki 05/6646-216.

 

 

MESTNA OBČINA KOPER

ŽUPAN

Boris Popovič

 

 

Javni natečaj za izbor Županovega vina Mestne občine Koper za leto 2019

1.    PREDMET JAVNEGA NATEČAJA je izbor Županovega vina Mestne občine Koper za leto 2019.

2.       POGOJI IN MERILA:

Pogoji natečaja:

Na natečaju lahko sodelujejo registrirani vinarji, vinogradniki in vinske kleti (v nadaljevanju: sodelujoči):

 • s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper,
 • ki so vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina pri pristojnem upravnem organu,
 • ki imajo dovoljenje za stekleničenje vina,
 • katerih grozdje – vino je izključno iz vinorodnega okoliša Slovenske Istre,
 • ki lahko ponudijo v odkup najmanj 500 steklenic (0,75 l) prijavljenega vina in razpolagajo z najmanj 1000 litri prijavljenega vina,
 • ki soglašajo z odkupno ceno največ 7,00 € (bruto) za vsako opremljeno steklenico vina s strani Mestne občine Koper (končni izdelek, velja za vse prijavljene vzorce),
 • ki imajo urejeno blagovno znamko na trgu.

Vsak sodelujoči lahko na natečaj prijavi največ tri vzorce vina obveznih sort malvazija in/ali refošk, ne glede na letnik trgatve.

Vina bo ocenjevala strokovna ocenjevalna komisija v primerno toplih in svetlih prostorih, ohlajena bodo na idealno degustacijsko temperaturo ter razvrščena glede na posamezno kategorijo vina po barvi, aromatiki in preostanku nepovretega sladkorja. Vsak ocenjevalec bo imel svoj ločen prostor, kjer ga nihče ne bo oviral pri samostojnem delu. Dnevna norma degustacije vzorcev je max. 60 vzorcev vin.

Merila natečaja:

Za ocenjevanje vina se bo uporabil ocenjevalni sistem po 100-točkovni metodi, ki jo predlagajo Mednarodna organizacija za trto in vino (O.I.V.), Mednarodna zveza enologov (U.I.OE.) in Svetovna Federacija velikih mednarodnih ocenjevanj (FMGCIVS).

Ocenjevanje po natečaju zadošča vsem merilom navedenih mednarodnih institucij in ga bo izvedla 5 članska ocenjevalna komisija v degustacijskem prostoru podjetja Vinakoper d.o.o., Koper. Člane ocenjevalne komisije imenuje župan s sklepom. Nihče izmed članov ocenjevalne komisije ne sme sodelovati z lastnimi vini ali vini svoje družine, v tem primeru bo župan imenoval drugega člana komisije.

 

TABELA TOČKOVANJA:

 

  lastnost ponder točk Skupaj točk
VIDEZ Bistrost in barva

(od 1 do 10)

 

1x

 

 10  10
VONJ Čistost, finost vonja

Intenzivnost vonja

Tipičnost vonja

 

1x

1x

1x

 10

10

10

 30
OKUS Kvaliteta, ravnovesje

Intenzivnost, pookus

Tipičnost okusa

2x

1x

1x

 20

10

10

 40
SPLOŠNI  VTIS

 

Splošna harmonija

 

 

1x

 

 

 20

 

 

 20

Vsak prijavljen vzorec vina lahko doseže največ 100 točk.

Vino je izločeno, če ga trije člani komisije ocenijo s 65,00 ali manj točkami in na ocenjevalnem listu navedejo vzrok izločitve.

Pred začetkom ocenjevanja in pred vsako novo kategorijo vin se ocenjevalci uskladijo z enim uravnalnim vzorcem.

Opisno ocenjevanje vin bo potekalo vzporedno na posebej pripravljenih ocenjevalnih listih za posamezno kategorijo vin: malvazija in/ali refošk. Vsak ocenjevalec bo opisal videz, vonj, okus in končno harmonijo vina, kar bo še dodatna motivacija za poglobljeno analizo vinske kakovosti.

Opis vina je dragocena informacija, ki bo vinarju povedala, kako je njegovo vino zaznalo pet ocenjevalcev.

Predsednik komisije pregleduje posamezne ocenjevalne liste in ugotavlja ter primerja pripombe članov komisije. V primeru večjega odstopanja med posameznimi ocenami lahko določi tudi ponovno ocenitev dotičnega vzorca. Ocenjevanje vzorca se ponovi (druga steklenica) tudi v primeru zaznave vonja po zamašku ali kakšni drugi napaki. Predsednik ocenjevalne komisije koordinira delo komisije ter skrbi za nemoten potek ocenjevanja.

3.       Nagrade in njihove vrednosti:

Vino, ki mu bo komisija dodelila najvišje število točk, bo nagrajeno z nazivom ŽUPANOVO VINO MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2019, ki ga bo sodelujoči lahko uporabil za svoje promocijske namene.

Na podlagi doseženega števila točk se ostalim sodelujočim na natečaju podeli naslednja priznanja:

 • zlato odličje prejmejo sodelujoči, katerih ocena za vzorec je dosegla 85 ali več točk ocene vseh ocenjevalcev;
 • srebrno odličje prejmejo sodelujoči, katerih ocena vzorca je dosegla od 82 do 84,99 točk ocene vseh ocenjevalcev;
 • bronasto odličje prejmejo sodelujoči, katerih ocena vzorca je dosegla od 75 do 81,99 točk ocene vseh ocenjevalcev.

Sodelujoči na natečaju, ki bodo dosegli od 65,01 do 74,99 toč, bodo prejeli zahvalo za sodelovanjena natečaju ŽUPANOVO VINO MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2019.

Mestna občina Koper zagotovi dobitniku naziva 1000 kom posebnih etiket ŽUPANOVO VINO 2019, ki bodo prilepljene na steklenico. Na željo in stroške dobitnika naziva lahko enako etiketo nosijo vse steklenice prijavljenega vina. Stroške dodatnega števila etiket si krije dobitnik naziva sam. Na njegovo željo in lastne stroške se lahko nagradni naziv vključi v lastno etiketo.

Mestna občina Koper bo za protokolarne in promocijske namene odkupila najmanj 500 steklenic po 0,75 l ŽUPANOVEGA VINA 2019 (končna embalaža) opremljenih z etiketo pridelovalca in nalepko Županovo vino 2019. Županovo vino 2019 (odkupljeno s strani Mestne občine Koper) skladišči pridelovalec do porabe vseh odkupljenih zalog.

Pred odkupom ŽUPANOVEGA VINA 2019 se opravi organoleptična kontrola istovetnosti vina z nagrajenim vzorcem. V primeru ugotovljenega odstopanja, bo Mestna občina Koper odkupila vino, ki bo glede na zbrano število točk na ocenjevanju na drugem mestu. V tem primeru dobitnik naziva le tega izgubi in se ga dodeli drugo uvrščenemu. Vino mora imeti na dan prodaje veljaven analizni izvid za promet.

Poleg naziva ŽUPANOVO VINO 2019, odkupa najmanj 500 steklenic po 0,75 l in 1000 kom etiket prejme dobitnik naziva tudi:

–          razstavni kotiček v Pretorski palači za obdobje enega leta,

–          posebno priznanje v trajno last.

Mestna občina Koper se lahko odloči za odkup steklenic vina tudi ostalih sodelujočih vinarjev, ki naziva ŽUPANOVO VINO 2019 ne bodo prejeli, predvsem zaradi vpliva vremenskih okoliščin na pridelek.

4.       Rok IN NAČIN ODDAJE prijav:

Sodelujoči prijavijo svoje vzorce vina izključno s prijavnico na javni natečaj, ki je priloga te dokumentacije. Vina morajo biti donegovana, ni pa nujno, da so tudi že končno ustekleničena. Vzorec (po sorti in letniku) obsega dva kartona po 6 steklenic vina po 0,75 l od tega 10 steklenic z originalno etiketo in 2 steklenici brez etikete. Analitične podatke o posameznem vzorcu vina sodelujoči navede v prijavnici.

Izpolnjeno prijavnico morajo sodelujoči skupaj z vsemi obveznimi vzorci dostaviti na Mestno občino Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, najkasneje do četrtka, 10. januarja 2019, do 12. ure (sprejemna pisarna Mestne občine Koper, pritličje desno, v času uradnih ur). Upoštevane bodo vse popolne prijave (prijavnica in vzorci vina), ki bodo prispele pravočasno. Prijave morajo sodelujoči oddati z oznako »ŽUPANOVO VINO 2019«.

S podpisom prijavnice sodelujoči potrjuje in sprejema pogoje in merila javnega natečaja.

Predsednik komisije bo poskrbel za dvig vzorcev (2 steklenici vsakega prijavljenega vzorca) na Mestni občini Koper in dostavo na lokacijo ocenjevanja ter za anonimno izvedbo ocenjevanja. Preostale steklenice (10 steklenic vsakega prijavljenega vzorca) bodo razstavljene, vino pa se bo ponudilo za degustacijo na zaključni prireditvi ob razglasitvi rezultatov natečaja ŽUPANOVO VINO 2019 in ostalih promocijskih dogodkih Mestne občine Koper.

5.       DATUM ODPIRANJA PRIJAV IN OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA NATEČAJA:

Prijavitelji bodo o odločitvi ocenjevalne komisije seznanjeni javno, predvidoma 25. januarja 2019, na zaključni prireditvi organizirani s strani Mestne občine Koper, ki bo v dvorani Sv. Frančiška Asiškega, s pričetkom ob 19. uri, oziroma pisno v roku 15 dni od razglasitve rezultatov.

6.       KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO DOKUMENTACIJO

Dokumentacija in prijavnica je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav na voljo na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si, zainteresirani sodelujoči pa jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper. Dodatne informacije dobijo sodelujoči na Turistični organizaciji Koper, tel. 05/6646-337.

Javni natečaj za izbor Županovega oljčnega olja Mestne občine Koper za leto 2019

1.    PREDMET JAVNEGA NATEČAJA je izbor Županovega oljčnega olja Mestne občine Koper za leto 2019.

2.       POGOJI IN MERILA:

Pogoji natečaja:

Na natečaju lahko sodelujejo registrirani pridelovalci (ekstra) deviškega oljčnega olja (v nadaljevanju: sodelujoči):

 • s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper,
 • ki so vpisani v register pridelovalcev oljčnega olja pri pristojnem upravnem organu,
 • katerih oljke – olje je izključno iz okoliša slovenske Istre,
 • ki lahko ponudijo v odkup najmanj 300 steklenic (0,25 l) prijavljenega ekstra deviškega oljčnega olja in razpolagajo z najmanj 100 litri prijavljenega ekstra deviškega oljčnega olja,
 • ki soglašajo z odkupno ceno največ 5,00 € (bruto) za vsako opremljeno steklenico ekstra deviškega oljčnega olja s strani Mestne občine Koper (končni izdelek),
 • ki imajo urejeno blagovno znamko na trgu.

Vsak sodelujoči lahko na natečaj prijavi največ TRI vzorce deviškega oljčnega olja.

Merila natečaja:

Osnovna metodologija ocenjevanja deviškega oljčnega olja je opredeljena v standardih Mednarodnega sveta za oljke in je povzeta v Uredbi Komisije (EGS) št. 2568/91 z dodanimi prilogami. Ocenjevanje po natečaju zadošča vsem merilom navedenih mednarodnih institucij in ga bo izvedla 8 članska ocenjevalna komisija usposobljenih preskuševalcev za senzorično ocenjevanje deviškega oljčnega olja v prostorih Inštituta za oljklarstvo Znanstveno-raziskovalnega središča Koper v Izoli. Člane ocenjevalne komisije imenuje župan s sklepom. Nihče izmed članov ocenjevalne komisije ne sme sodelovati z lastnim oljčnim oljem ali oljem svoje družine. V tem primeru bo župan imenoval nadomestne člane komisije.

Vzorce oljčnega olja bo ocenjevala ocenjevalna komisija v primernih prostorih v skladu z veljevnimi standardi. Vsak ocenjevalec bo imel svoj ločen prostor, kjer ga ne bo nihče oviral pri samostojnem delu.

Predsednik oz. podpredsednik ocenjevalne komisije bo poskrbel za anonimno ocenjevanje oljčnega olja (vsak vzorec bo dobil svojo šifro). Če med potekom ocenjevanja ne bo mogel zagotoviti anonimnosti določenega vzorca, se bo ocenjevanje prekinilo in vzorec ponovno ocenilo.

Predsednik komisije pregleduje posamezne ocenjevalne liste in ugotavlja ter primerja pripombe članov komisije. V primeru večjega odstopanja med posameznimi ocenami, lahko določi tudi ponovno ocenitev dotičnega vzorca. Predsednik ocenjevalne komisije skrbi za nemoten potek ocenjevanja.

Vzorci bodo ocenjeni posamezno s točkovanjem senzoričnih značilnosti. Vsak prijavljen vzorec (ekstra) deviškega oljčnega olja lahko doseže največ 9 točk.

Pred začetkom ocenjevanja se bodo ocenjevalci uskladili z enim uravnalnim vzorcem.

Kakovost vzorca se določa po prisotnosti in intenzivnosti arom:

Pozitivne senzorične značilnosti                                                        Prisotnost in intenzivnost arom*

0

1

2

3

4

5

Oljčno sadno (zrele in zelene)

Po jabolku

Po drugem zrelem sadju

Po zelenem (listje, trava)

Grenko

Pikantno

Sladko

Druge dovoljene lastnosti

* 0 = nezaznavno, 1= komaj zaznavno, 2 = rahlo (šibko), 3 = povprečno, 4 = močno, 5 = skrajno (zelo močno)

Negativne senzorične značilnosti (napake)                                        Prisotnost in intenzivnost arom*

0

1

2

3

4

5

Zakisano

Grobo

Kovinsko

Plesnivo – vlažno

Morklja

Pregreto

Žarko

Druge nedovoljene lastnosti

* 0 = nezaznavno, 1= komaj zaznavno, 2 = rahlo (šibko), 3 = povprečno, 4 = močno, 5 = skrajno (zelo močno)

Končna ocena se določi glede na prisotnost in intenzivnost zaznanih arom po ocenjevalni tabeli.

Ocenjevalna tabela:

NAPAKE POZITIVNE ZNAČILNOSTI ŠTEVILO TOČK
Jih ni Oljčno sadno

 

Oljčno sadno in po drugem svežem sadju

9

8

7

Šibke in komaj zaznavne Šibka aroma po kateremkoli sadju

6

Zaznavne Dokaj nečista aroma po sadju, nenavadni vonji in okusi

5

Znatne, na meji sprejemljivosti Jasni nečisti, neprijetni vonji in okusi

4

Močne in/ali resni, jasno zaznavne Za uživanje popolnoma nedopustni vonji in okusi

3

2

1

Na osnovi točk, ki jih bodo dodelili posamezni člani komisije, bo izračunano povprečno število točk za posamezni vzorec. Izračunano število točk bo vpisano v zapisnik in bo predstavljalo osnovo za razvrstitev olja v posamezne kategorije in za podelitev nagrad in priznanj.

Razvrstitev v kategorije:

KATEGORIJA OLJA

ŠTEVILO TOČK

Ekstra deviško oljčno olje

≥ 6,50

Deviško oljčno olje

5,50 – 6,49

Lampante oljčno olje, neprimerno za prehrano

< 5,50

3.       Nagrade in njihove vrednosti:

Oljčno olje, ki mu bo komisija dodelila najvišje število točk, bo nagrajeno z nazivom ŽUPANOVO OLJČNO OLJE MESTNE OBČINE KOPER 2019, ki ga bo sodelujoči lahko uporabil za svoje promocijske namene.

Oljčno olje, ki bo doseglo drugo najvišje število točk, bo nagrajeno z nazivom ŽUPANOVO OLJČNO OLJE MESTNE OBČINE KOPER 1. SPREMLJEVALEC, oljčno olje s tretjim najvišjim številom točk pa z nazivom ŽUPANOVO OLJČNO OLJE MESTNE OBČINE KOPER 2. SPREMLJEVALEC.

Na osnovi izračunane povprečne ocene ocenjevalne komisije so numerične ocene ekvivalentne naslednjim opisnim vrednostim:

 • zlato odličje za vzorce ekstra deviškega oljčnega olja, ki dosežejo ≥ 7,50 točk,
 • srebrno odličje za vzorce ekstra deviškega oljčnega olja, ki dosežejo 7,00–7,49 točk,
 • bronasto odličje za vzorce ekstra deviškega oljčnega olja, ki dosežejo 6,50–6,99 točk.

Vsi ostali sodelujoči na natečaju bodo prejeli zahvalo za sodelovanje na natečaju ŽUPANOVO OLJČNO OLJE MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2019.

Mestna občina Koper zagotovi dobitniku naziva 500 kom posebnih etiket ŽUPANOVO OLJČNO OLJE 2019, 1. spremljevalcu 300 etiket ŽUPANOVO OLJČNO OLJE 2019 1. spremljevalec, 2. spremljevalcu pa 200 etiket ŽUPANOVO OLJČNO OLJE 2019 2. spremljevalec. Nalepke bodo prilepljene na steklenice. Na željo in stroške dobitnika naziva lahko enako etiketo nosijo vse steklenice prijavljenega oljčnega olja. Stroške dodatnega števila etiket si krije dobitnik naziva sam. Na njegovo željo in lastne stroške se lahko nagradni naziv vključi v lastno etiketo.

Mestna občina Koper bo za protokolarne in promocijske namene odkupila ekstra deviškega oljčno olje v steklenicah po 0,25 litra v končni embalaži z etiketo pridelovalca in posebno etiketo v naslednjih količinah:

–          najmanj 250 steklenic ekstra deviškega oljčnega olja, ki bo prejelo naziv ŽUPANOVO OLJČNO OLJE 2019 (ekstra deviškega oljčno olje, ki bo prejelo najvišje število točk),

–          najmanj 150 steklenic ekstra deviškega oljčnega olja, ki bo prejelo drugo najvišje število točk (1. spremljevalec) in

–          najmanj 100 steklenic ekstra deviškega oljčnega olja, ki bo prejelo tretje najvišje število točk (2. spremljevalec).

Odkupljene steklenice ekstra deviškega oljčnega olja bo Mestna občina Koper uporabila za protokolarne in promocijske namene. Odkupljene količine ekstra deviškega oljčnega olja hranijo sodelujoči do porabe vseh odkupljenih zalog.

Poleg naziva ŽUPANOVO OLJČNO OLJE 2019, odkupa najmanj 250 steklenic 0,25 l in 500 kom etiket prejme dobitnik naziva tudi:

–          razstavni kotiček v Pretorski palači za obdobje enega leta;

–          posebno priznanje v trajno last.

Mestna občina Koper bo dodatno vsem sodelujočim na natečaju za Županovo oljčno olje 2019, katerih vzorci ekstra deviškega oljčnega olja so bili vključeni (sprejeti) v vodnik Flos Olei 2019 in bodo svoje vzorce ekstra deviškega oljčnega olja prijavili na mednarodno tekmovanje tudi v letu 2019 (za vodnik Flos Olei 2020), krila strošek prijave za en vzorec oljčnega olja.

 

4.       Rok IN NAČIN ODDAJE prijav:

Sodelujoči prijavijo svoje vzorce (ekstra) deviškega oljčnega olja izključno s prijavnico na javni natečaj, ki je priloga te dokumentacije.

Vzorec obsega 4 steklenice po 0,5 l (ekstra) deviškega oljčnega olja od katerih morata biti 2 steklenici brez etikete. Analitične podatke o posameznem vzorcu sodelujoči navede v prijavnici. Obvezna priloga k prijavnici za vsak prijavljeni vzorec je kopija analize, iz katere je razvidna kislost olja.

Dve steklenici olja bosta namenjeni ocenjevalni komisiji za ocenjevanje, dve steklenici pa bosta razstavljeni in se bo olje ponudilo za degustacijo na zaključni prireditvi ob razglasitvi rezultatov natečaja ŽUPANOVO OLJČNO OLJE 2019.

Izpolnjeno prijavnico morajo sodelujoči skupaj z vsemi obveznimi prilogami in vzorci dostaviti na Mestno občino Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, najkasneje do četrtka, 10. januarja 2019, do 12. ure (sprejemna pisarna Mestne občine Koper, pritličje desno, v času uradnih ur). Upoštevane bodo vse popolne prijave (prijavnica, priloge in vzorci olja), ki bodo prispele pravočasno. Prijave morajo sodelujoči oddati z oznako »ŽUPANOVO OLJČNO OLJE 2019«.

S podpisom prijavnice sodelujoči potrjuje in sprejema pogoje in merila javnega natečaja.

 

5.       DATUM ODPIRANJA PRIJAV IN OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA NATEČAJA:

Prijavitelji bodo o odločitvi ocenjevalne komisije seznanjeni javno, predvidoma 25. januarja 2019, na zaključni prireditvi organizirani s strani Mestne občine Koper, ki bo v dvorani Sv. Frančiška Asiškega, s pričetkom ob 19. uri, oziroma pisno v roku 15 dni od razglasitve rezultatov.

 

6.       KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO DOKUMENTACIJO

Dokumentacija in prijavnica je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav na voljo na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si, zainteresirani sodelujoči pa jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper. Dodatne informacije dobijo sodelujoči na Turistični organizaciji Koper, tel. 05/6646-337.