Preglej vse novice

Za direktorja stanovanjskega sklada potrjen Kuštra

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Občinski svet Mestne občine Koper je na današnji redni seji na predlog nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper (JSS MOK) potrdil sklep o imenovanju Zlatka Kuštre za direktorja sklada. Kuštra, ki je to funkcijo opravljal že do zdaj, bo nov štiriletni mandat nastopil septembra.

Na javni natečaj za zasedbo mesta direktorja je prispelo pet vlog, tričlanska komisija, ki jo je imenoval nadzorni svet, pa je opravila pogovore s tremi kandidati, ki so izpolnjevali vse razpisne pogoje. Komisija je kot najustreznejšega kandidata predlagala Kuštro, ki je predložil najbolj razvojno naravnan program, na razgovoru pred komisijo je najbolj prepričljivo zagovarjal svojo vizijo dela za naslednje štiriletno obdobje in se izkazal z najboljšim poznavanjem področja dela sklada. Mnenju komisije je sledil tudi nadzorni svet sklada.

Svetnice in svetniki so med drugim izdali soglasje k zadolžitvi Ljudske univerze Koper do višine 150.000 evrov, skladno s tem pa so po skrajšanem postopku sprejeli tudi dopolnitev odloka o občinskem proračunu za tekoče leto. Soglasje je bilo potrebno zaradi podaljšanja kredita, s katerim bo Ljudska univerza Koper likvidnostno premostila obdobje vnaprejšnjega financiranja projekta SKOK – Skupaj za kompetence Obalno-kraške regije. Projekt sicer financirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija.

Svetnice in svetniki so potrdili tudi elaborat o oblikovanju cene 24-urne dežurne pogrebne službe, ki ga je pripravila Marjetica Koper in ki bo podlaga za določitev cene dežurne službe. Po izračunu skupnih stroškov storitve in ocenjenega števila pokojnikov bi cena 24-urne dežurne pogrebne službe znašala 220,87 evra na pokojnika.

Občinski svet se je seznanil tudi s postopkom priprave Občinske celostne prometne strategije Mestne občine Koper. Cilj strategije je nasloviti izzive na področju prometa, zagotoviti zmanjšanje emisij izpušnih plinov, s tem pa boljšo kakovost zraka in življenja v mestu. Strategija bo služila tudi kot podlaga za kandidiranje na javnih razpisih s področja izvajanja ukrepov trajnostne mobilnosti. MOK je za pripravo nove strategije pridobila dobrih 46 tisoč evrov na razpisu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Svetnice in svetniki so se seznanili še z letnim poročilom o izvedenih ukrepih in njihovih učinkih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Koper za leto 2023 in planom za izvajanje aktivnosti v letu 2024. Prav tako so se seznanili s poročilom o izvajanju Programa projekta Koper – zdravo mesto za obdobje od 2020 do 2024 za leto 2023.

Foto: MOK