Vse vloge, obrazci in predpisi

Vloga za izdajo soglasja za gradnjo enostavnega objekta na stavbnih zemljiščih v Mestni občini Koper

Soglasje MOK za gradnjo majhne stavbe ali majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave

Soglasje se izda investitorju, ki načrtuje gradnjo majhne stavbe ali majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave na stavbnem zemljišču, ob izpolnjevanju pogojev, ki so določeni s prostorskim aktom, ki velja na območju, na katerem je predvidena gradnja in ob izpolnjevanju podrobnejših pogojev, določenih z Odlokom o nezahtevnih in enostavnih objektih na stavbnih zemljiščih v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 50/16, 3/17, 41/18; v nadaljevanju Odlok).

  1. člen Odloka predvideva pridobitev soglasja Mestne občine Koper za postavitev nezahtevnega in enostavnega objekta, vendar le za objekte iz 9. člena Odloka. To so majhne stavbe in majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave določene na podlagi Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13). Med te sodijo naslednji tipi objektov: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt, lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt in vetrolov.

Vloga za izdajo soglasja mora vsebovati podatke o investitorju, točne podatke o stavbi, katero želi investitor postaviti in o zemljišču, na katerem bo gradnja potekala. K vlogi morajo biti obvezno priloženi prikaz lokacije objekta na zemljiško katastrskem prikazu ter prikaz tlorisnih in višinskih gabaritov objekta. Dodatne priloge so ostala soglasja pristojnih soglasodajalcev v primeru, ko se načrtovani objekt priključuje na GJI, soglasje pristojnih soglasodajalcev v primeru, ko se načrtovani objekt nahaja v varovalnem pasu kategorizirane ceste ali varovalnem območju naravne in kulturne dediščine,…

Upravna taksa: brez