Preglej vse novice

Javni poziv promotorjem za dokončanje poslovnega dela Olimpijskega centra Koper

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Mestna občina Koper išče zasebnega partnerja za dokončanje poslovnega dela objekta Olimpijskega centra Koper. Pred dnevi je objavila javni poziv promotorjem za podajo vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva, na katerega se lahko zainteresirani prijavijo do 3. marca, do 14. ure.

Gradnjo še zadnjega, poslovnega dela v večnamenskem objektu Olimpijskega centra Koper bo občina izvajala v okviru javno-zasebnega partnerstva. Zasebni partner bo moral na delu objekta zgraditi dve dodatni etaži, streho, dokončati pročelje objekta okrog obstoječih in nadzidanih delov stavbe ter izvesti gradbena, obrtniška in inštalacijska dela za dokončanje objekta in prve etaže podzemne garaže. Obveza zasebnega partnerja je tudi financiranje celotne izvedbe del.

Vse obveznosti javnega in zasebnega partnerja, način delitve tveganj, zavarovanja za tveganja, način in rok izvedbe projekta ter vsa druga medsebojna razmerja bodo opredeljeni v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu. Upravljanje in vzdrževanje objekta nista predmet javno-zasebnega partnerstva.

Vloga mora vsebovati predstavitev promotorja (gospodarskega subjekta), vključno z analizo razvojnih možnosti in spodobnosti ter kontaktne podatke, idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije, ocenjeno vrednost naložbe, predvideno finančno konstrukcijo, iz katere bodo razvidna tveganja, ekonomsko oceno projekta in časovni načrt izvedbe. Javni partner bo vse prispele dokumente obravnaval kot poslovno skrivnost.

Rok za oddajo je 3. marec 2020, do 14. ure, na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Na ovojnici naj bo navedeno: »Olimpijski center Koper – poslovni del, vloga o zainteresiranosti – ne odpiraj«, številka zadeve 411-10/2020.

Javni poziv je objavljen na https://www.koper.si/sl/tenders/javni-poziv-promotorjem-za-podajo-vlog-o-zainteresiranosti-za-izvedbo-javno-zasebnega-partnerstva/.