Preglej vse novice

Javno naznanilo o javni razgrnitvi predloga modelov vrednotenja nepremičnin

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Občane obveščamo, da bo od 1. 10. 2019 do vključno 30.10.2019 v prostorih Mestne občine Koper, Verdijeva 6, 6000 Koper, informacijska pisarna, v času uradnih ur (ponedeljek, sreda in petek od 8:00 do 12:00 in sreda še od 14:00 do 17:00) potekala javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije na podlagi Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/17 in 33/19).

 

Predlog modelov vrednotenja bo s 1. 10. 2019 dostopen tudi na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin (Portal MVN) na naslovu www.mvn.e-prostor.gov.si, kjer bodo objavljene tudi poskusno izračunane vrednosti, izračunane na osnovi objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27.6.2019.

 

Vsi zainteresirani lahko od 1. oktobra 2019 do 15. novembra 2019 podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov vrednotenja, ki morajo biti ustrezno obrazložene, in sicer:

 

  • pripombe, ki se nanašajo na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni nepremičnin na območju Mestne občine Koper pošljite na obrazcu MV-1 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali skeniranega na elektronski naslov obcina@koper.si  z obveznim pripisom v polje Zadeva: »MVN: Pripomba na množično vrednotenje« ali izpolnite obrazec v fizični obliki in ga oddate na mestu razgrnitve,

 

  • vse ostale pripombe na modele vrednotenja pošljite na obrazcu MV-2 po pošti na naslov Geodetska uprava RS – Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana, ali skeniranega na elektronski naslov vrednotenje@gov.si. Obrazca JR.MV-1 in JR.MV-2 bosta dostopna na kraju javne razgrnitve ali na Portalu MVN. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih do pripomb. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

 

Navedeni obrazci so dostopi na naslednji povezavi: https://www.mvn.e-prostor.gov.si/mnozicno-vrednotenje/lastniki/razdelek/obrazci-za-podajanje-pripomb-lastnikov-na-javni-razgrnitvi-predloga-modelov-vrednotenja-1/

Geodetska uprava RS bo predlog javno predstavila v ponedeljek, 14. 10. 2019 od 10:00 do 13:00 v prostorih Pretorske palače v Kopru.

Več informaciji o postopku množičnega vrednotenja nepremičnin si lahko preberete tudi na povezavi https://www.mvn.e-prostor.gov.si/pojasnila-o-mvn/

 

MESTNA OBČINA KOPER

 

 

 

AVVISO PUBBLICO

DELL’ESPOSIZIONE PUBBLICA SULLA PROPOSTA DEI MODELLI DI VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI

 

Si informa i cittadini che dal 1ᵒ ottobre 2019 fino al 30 ottobre 2019 compreso, presso l’Ufficio informazioni del Comune città di Capodistria, Via Giuseppe Verdi 6, 6000 Koper – Capodistria, durante l’orario di ufficio, avrà luogo l’esposizione pubblica della proposta dei modelli di valutazione degli immobili, che è stata predisposta dall’Amministrazione Geodetica della Repubblica di Slovenia ai sensi della Legge sulla valutazione collettiva degli immobili (Gazzetta ufficiale della RS, n. 77/17 e 33/19).

 

La proposta dei modelli di valutazione con il 1ᵒ ottobre 2019 sarà accessibile anche sul Portale della valutazione collettiva degli immobili (Portale MVN) all’indirizzo www.mvn.e-prostor.gov.si dove saranno pubblicate pure le prove sperimentali dei calcoli dei valori, calcolate in base alla proposta dei modelli e dei dati immobiliari del registro degli immobili in data 27 giugno 2019.

 

 

Tutti gli interessati possono dal 1 ottobre 2019 al 15 novembre 2019 esprimere pareri e osservazioni, che devono venir adeguatamente motivati, sui modelli di valutazione e precisamente:

 

  • le osservazioni riferite agli abbozzi delle zone di valutazione e ai livelli dei valori immobiliari nel territorio del Comune città di Capodistria, vanno inviate su modulo JR.MV-1 all’indirizzo del Comune città di Capodistria, Via Giuseppe Verdi 10, Koper – Capodistria, oppure mediante scansione elettronica all’indirizzo obcina@koper.si con la dicitura “modello di valutazione immobiliare” oppure compilate il modulo cartaceo e lo consegnate nel luogo dell’esposizione,

 

  • tutte le altre osservazioni sui modelli di valutazione vanno inviate sul modello JR.MV-2 tramite posta all’indirizzo Geodetska uprava RS-Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana, oppure tramite scansione elettronica all’indirizzo vrednotenje@gov.si. I moduli JR.MV-1 e JR.MV-2 saranno disponibili sul posto dell’esposizione pubblica o sul Portale MVN. Con l’invio delle osservazioni e delle proposte con l’indicazione delle generalità (nome e cognome o altri dati personali), viene dato il consenso alla resa pubblica dei dati forniti con la pubblicazione delle osservazioni e delle proposte.

Le persone che non desiderano rendere pubblici i dati personali forniti (nome e cognome o altri dati personali) nelle osservazioni, lo devono comunicare specificatamente.

 

I moduli sono accessibili sul sito: https://www.mvn.e-prostor.gov.si/mnozicno-vrednotenje/lastniki/razdelek/obrazci-za-podajanje-pripomb-lastnikov-na-javni-razgrnitvi-predloga-modelov-vrednotenja-1/

L’Amministrazione Geodetica della Repubblica di Slovenia organizza una presentazione al pubblico che si terra lunedì, 14 ottobre 2019 dalle 10 alle 13 presso il Palazzo Pretorio a Capodistria.

Maggiori informazioni sulla procedura della valutazione collettiva degli immobili sono disponibili sul seguente sito internet https://www.mvn.e-prostor.gov.si/pojasnila-o-mvn/

 

COMUNE CITTA’ DI CAPODISTRIA