Zapri
22. 05. 2024 Javno naznanilo o drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper Preberi več
Zapri
Preglej vse novice

KS Sv. Anton išče najemnika gostinskega lokala

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Krajevna skupnost Sveti Anton je objavila ponovljeni javni razpis, s katerim išče najemnika poslovnega prostora na naslovu Sv. Anton 1. Gre za gostinski lokal v pritličju večnamenskega objekta, ki se oddaja po izklicni mesečni najemnini 773 evrov. Rok za oddajo prijav se izteče v četrtek, 21. julija 2022.

Poslovni prostor v večnamenskem objektu na naslovu Sv. Anton 1 krajevna skupnost oddaja za opravljanje gostinske dejavnosti. Zgradba iz leta 1952 je med drugim sedež krajevne skupnosti, v njenih prostorih so še dvorana zadružnega doma in stanovanja. Približno 157,75 kvadratnega metra velik gostinski lokal se oddaja po izklicni mesečni najemnini 773 evrov.

Plačilo mesečne najemnine se lahko za primer izklicne najemnine zniža do 464 evrov.

Razpisni pogoji dovoljujejo najemniku poračun vrednosti celotne investicije gostinske opreme in povečane gradbene vrednosti prostora, potrebne za usposobitev prostora za gostinsko dejavnost, s 40 odstotki vrednosti najemnine.

Ponudbo lahko oddajo pravne in fizične osebe, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji ali v tujini ter imajo do Krajevne skupnosti Sveti Anton in Mestne občine Koper poravnane vse finančne obveznosti. K ponudbi morajo ponudniki priložiti še dokazilo o vplačani varščini za resnost ponudbe v višini treh izklicnih mesečnih najemnin, dokazilo o referencah v gostinski dejavnosti in dokazilo o finančni sposobnosti. Da bodo prijave popolne, morajo zainteresirani predložiti še dokazilo o pravnem statusu, potrdilo Davčnega urada Republike Slovenije o plačanih davkih in prispevkih, opis nameravane investicije, program izvedbe dejavnosti, soglasje za obdelavo osebnih podatkov, izjavo o nepovezanih osebah in podpisan predlog najemne pogodbe. Razpis je objavljen tukaj.

Morebitna dodatna vlaganja v prostor bosta najemodajalec in najemnik urejala z aneksom k najemni pogodbi, na način, da se bodo vlaganja poračunala z mesečnimi najemninami, vendar ne več kot v višini 40 % vsakokratne mesečne najemnine.

Rok za prijavo se izteče v četrtek, 21. julija 2022, pogodba bo z izbranim ponudnikom sklenjena za nedoločen čas. Ponudniki morajo prijavo oddati priporočeno po navadni pošti na naslov Krajevna skupnost Sveti Anton, Sveti Anton, Sveti Anton 1, 6276 Pobegi. Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za najem«, poslovni prostor na naslovu Sv. Anton, Sveti Anton 1, 6276 Pobegi, na hrbtni strani pa mora biti naveden naslov pošiljatelja. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 25. julija 2022, ob 16. uri, na sedežu krajevne skupnosti.

Dodatna vprašanja ali pojasnila lahko naslovite na elektronski naslov kssvanton@gmail.com. Po predhodnem dogovoru prek telefonske številke 070 614 982 ali 031 742 832 si lahko poslovni prostor tudi ogledate.