Zapri
19. 02. 2024 Objavljena stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve OPN-ja Preberi več
Zapri
Preglej vse novice

Občina bo tudi letos sofinancirala izvajanje športnih programov

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Mestna občina Koper je objavila javni razpis za sofinanciranje športnih programov v letu 2022. Prijavo lahko oddajo športna društva in zveze, registrirane v Republiki Sloveniji, pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje športne dejavnosti v RS, ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, vzgojno-izobraževalni zavodi, ki izvajajo javno veljavne programe, ter zasebni športni delavci. Rok za prijavo se izteče v petek, 11. februarja.

Koprska občina bo v letu 2022 sofinancirala prostočasno športno vzgojo otrok, mladine in otrok ter mladostnikov s posebnimi potrebami, obštudijske športne dejavnosti, športno vzgojo otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, šport invalidov, športno rekreacijo in šport starejših. Poleg tega bo sofinancirala razvojne dejavnosti v športu, ki vključujejo izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu, založništvo v športu, znanstvenoraziskovalno dejavnost v športu, informacijsko-komunikacijsko tehnologijo na področju športa, športne prireditve in promocijo športa ter športno dediščino in muzejsko dejavnost v športu.

Zainteresirani morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do petka, 11. februarja 2022, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni občine v času uradnih ur. Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava«, Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2022, št.: 671-3/2022, na hrbtni strani pa mora biti naveden naslov pošiljatelja. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v 60 dneh po zaključku razpisa.

Več o pogojih javnega razpisa si lahko preberete na spletni povezavi.