Preglej vse novice

Občina objavila razpis za najem kavarne Loggia

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Mestna občina Koper je danes objavila javni razpis za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov v najem z javnim zbiranjem ponudb, s katerim išče novega najemnika za kavarno Loggia. Izklicna cena za najem 317,66 kvadratnih metrov velikega poslovnega prostora na osrednjem mestnem trgu znaša 2.600 evrov, pogodba bo sklenjena za nedoločen čas. Rok za prijavo se izteče 15. junija, ob 12. uri.

Poslovni prostor se oddaja v najem v stanju, v kakršnem je, izklicna cena za mesec maj 2020 znaša 2.600 evrov. Za usposobitev prostora bo moral izbrani ponudnik zagotoviti lastna finančna sredstva, medtem ko bosta morebitna vlaganja, ki bodo povečala gradbeno vrednost prostora, novi najemnik in Mestna občina Koper urejala z aneksom k najemni pogodbi.

Poleg ponujene cene bodo morali interesenti v ponudbi opredeliti tudi vsebino programa, ki ga bodo izvajali. Med pogoji, ki jih bodo morali izpolniti, so še organizacija različnih prireditev in dogodkov, kot so glasbeni, degustacijski, literarni in drugi tematski večeri, v sodelovanju z lokalnimi ponudniki, prilagoditev obratovalnega časa v času prireditev, ki se bodo izvajale v bližini, sodelovanje na prireditvah, ki jih v neposredni bližini organizirata oziroma sofinancirata Mestna občina Koper ter Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper, sodelovanje z združenjem trgovcev Zavod Koper Otok in vključevanje v skupne aktivnosti, pa tudi sodelovanje in vključevanje v različne projekte ter promocijske aktivnosti, ki so pomembne za razvoj in nadgradnjo ponudbe v mestnem jedru. Izbrani najemnik bo moral o izvedbi teh aktivnosti Mestni občini Koper poročati dvakrat letno.

Ogled poslovnega prostora je možen po predhodnem dogovoru na telefonski številki 05 6646 375 (Jana Živec) ali 05 6646 286 (Patricija Butinar Griparič).

Rok za prijavo je 15. junij, do 12. ure, ponudb, ki bodo prispele po tem roku, občina ne bo upoštevala. Vse prispele ponudbe morajo biti zaprte in pravilno označene ter morajo vsebovati vso zahtevano razpisno dokumentacijo in potrdilo o vplačani varščini za resnost ponudbe. Odpiranje ponudb bo javno, in sicer 18. junija, ob 11. uri, v prostorih občinske uprave Mestne občine Koper (Verdijeva 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje).

Razpisna dokumentacija je dostopna na https://www.koper.si/public_tender/javni-razpis-za-oddajo-poslovnega-prostora-v-najem-titov-trg-1-kavarna-loggia/.