Preglej vse novice

Objavljen javni poziv za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov v MOK

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Mestna občina Koper je objavila javni poziv, s katerim spodbuja lastnike in upravljavce nepremičnih kulturnih spomenikov k obnovi kulturne dediščine na območju občine. S sofinanciranjem želi prispevati k ohranjanju, restavriranju in obnavljanju ogroženih objektov ter tako zagotoviti njihovo vzdrževanje in oživljanje.

Koprska občina je v proračunu za sofinanciranje obnove nepremičnih kulturnih spomenikov namenila 38 tisoč evrov, pri čemer bo vrednost sofinanciranja za posamezno vlogo lahko znašala največ 25 tisoč evrov. Sofinancirajo se projekti, ki predstavljajo naložbo v obnovo, celostno revitalizacijo spomenika ali posamezno fazo.

Prijavitelji lahko na poziv prijavijo zgolj nepremičnino kulturno dediščino, ki je na območju Mestne občine Koper in je vključena v register kulturne dediščine (EŠD). Občina bo sofinancirala posege v prenovo ali obnovo nepremičnih kulturnih spomenikov, pri katerih bi lahko odložitev povzročila nadaljnjo škodo. Projekt mora biti vsebinsko utemeljen, realno ovrednoten in finančno uravnotežen ter v celoti realiziran v letu 2020, prijavitelj pa mora za izvedbo naložbe imeti lastna finančna sredstva ali sredstva, pridobljena iz drugih virov, ter ustrezno tehnično dokumentacijo.

Prijavitelj mora k vlogi priložiti izpolnjene prijavne obrazce, kulturno varstveno soglasje oziroma mnenje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, predračun del za prijavljeni projekt in slikovno gradivo. Popolno vlogo z vsemi dokazili nato vloži osebno ali po pošti na naslov Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Oddane vloge morajo biti v zaprti ovojnici s pripisom Ne odpiraj – vloga na Javni poziv za sofinanciranje obnove nepremičnih kulturnih spomenikov v Mestni občini Koper v letu 2020. Poziv je odprt do 28. septembra, do 12. ure. Vse informacije o javnem pozivu so dostopne na spletni povezavi.