Preglej vse novice

Objavljen seznam upravičencev do neprofitnih stanovanj

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper (JSS MOK) je na svoji spletni strani objavil seznam upravičencev, ki jim bodo podelili 75 neprofitnih stanovanj na lokaciji Nova Dolinska, vključno z osmimi stanovanji, prilagojenimi za funkcionalno ovirane osebe, ter še za osem izpraznjenih stanovanj na različnih lokacijah na območju Mestne občine Koper in Občine Ankaran. Skupaj bodo tako oddali 83 stanovanj.

Javni stanovanjski sklad MOK bo stanovanja dodeljeval po vrstnem redu glede na mesto uvrstitve, odvisno od števila članov gospodinjstva in velikosti razpoložljivih stanovanj. Prednostna lista je objavljena na spletni strani JSS MOK.

Sklad bo z upravičenci sklenil najemna razmerja za nedoločen čas in z neprofitno najemnino v obliki notarskega zapisa. Kdor neupravičeno zavrne dodeljeno primerno stanovanje, se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove ali poda izjavo, da neprofitnega stanovanja ne potrebuje več, bo odstranjen s seznama upravičencev. Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo stanovanjski sklad znova preveril, ali udeleženec razpisa še izpolnjuje pogoje za dodelitev.

Stanovanja na lokaciji Nova Dolinska so sicer glede na površinske normative primerna za tri- in štiričlanska gospodinjstva ter za funkcionalno ovirane osebe. Petčlanskim gospodinjstvom bo sklad ponudil v najem tista stanovanja, ki so po normativih primerna za štiričlansko gospodinjstvo. Če upravičenec ponujenega stanovanja ne bo sprejel, ne bo črtan z liste upravičencev, vendar mu stanovanjski sklad ne more jamčiti, da mu bo po tem razpisu zagotovljeno neprofitno stanovanje.

Stanovanja za eno-, dvo- in šestčlanska gospodinjstva so na različnih lokacijah v Mestni občini Koper in Občini Ankaran in jih sklad dodeli, ko postanejo vseljiva. Ko pride na vrsto za dodelitev neprofitnega stanovanja, je posamezni prosilec o tem tudi ustno oziroma pisno obveščen.

Na javni razpis, ki ga je JSS MOK objavil maja lani, je sicer prispelo 815 vlog. Deset prosilcev je med postopkom vlogo umaknilo, od preostalih 805 prosilcev jih je 593 izpolnjevalo razpisne pogoje.

Drugostopenjski organ je rešil vse prispele pritožbe, seznam upravičencev je zato dokončen. 75 stanovanj na lokaciji Nova Dolinska bo vseljivih jeseni.

Foto: Tomaž Primožič/FPA