Zapri
14. 05. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v treh referendumskih kampanjah Preberi več
Zapri
Preglej vse novice

Objavljena stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve OPN-ja

Kategorija: Splošno, OPN, Urejanje prostora
Datum objave:

Mestna občina Koper je objavila dokument Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper. Pripombodajalci bodo o stališču do njihove pripombe obveščeni po elektronski ali navadni pošti, dokument pa je objavljen tudi na uradni spletni strani občine. 

Osnutek Občinskega prostorskega načrta je bil javno razgrnjen od 14. februarja do 30. aprila 2022, v tem času so imele občanke in občani ter drugi interesenti možnost aktivnega sodelovanja pri pripravi občinskega prostorskega akta. Na osnutek Občinskega prostorskega načrta je Mestna občina Koper prejela 2.013 pripomb in predlogov, ki so jih strokovne službe v sodelovanju z izdelovalci prostorskega akta podrobno pregledale in proučile ter se do njih strokovno opredelile v obliki stališč.

Občina je v vmesnem času od zaključka javne razgrnitve do objave stališč opravila še vrsto dodatnih strokovnih presoj o nekaterih ključnih tematikah prostorskega razvoja celotne Mestne občine Koper ter se usklajevala o razvoju in varstvu prostora s pristojnimi ministrstvi in drugimi državnimi zavodi ter agencijami, ki sodelujejo pri urejanju prostora. Ob tem je izvedla tudi več posvetovanj z različnimi javnostmi v obliki prostorsko-planerskih delavnic. Končni rezultat intenzivnega dela vseh vpletenih pri pripravi občinskega akta zadnjih dveh let je dokument stališč do pripomb, ki na enem mestu združuje stališča oziroma odgovore na vse prejete pripombe.

Mestna občina Koper je skupaj z izdelovalci določila način obravnave pripomb ter izhodišča za pregled in presojo enakovrstnih pripomb ter oblikovanje stališč. Namen predhodne opredelitve izhodišč je, da se posamezne enakovrstne pripombe celovito obdelajo na osnovi enakih meril in da se zagotovi večjo preglednost pri pripravi stališč. Za vsako pripombo je pripravljeno individualno stališče, ki hkrati upošteva splošna izhodišča posameznega vsebinskega sklopa pripomb. Vsak pripombodajalec si stališče na podano pripombo ali predlog lahko ogleda v dokumentu stališč do pripomb – ključ za iskanje stališča je evidenčna številka, ki je bila pripombodajalcu dodeljena ob oddaji pripombe. Ker je dokument zelo obsežen, je posamezen vlagatelj pripombe po navadni ali elektronski pošti prejel tudi osebni dopis s stališčem do njegove pripombe.

S spremembami, ki izhajajo iz pripomb in se upoštevajo pri nadaljnjih postopkih priprave OPN, bo MOK javnost seznanila na ponovni javni razgrnitvi predvidoma v spomladanskih mesecih. Po zaključku javne razgrnitve bo sledila priprava še enega dokumenta stališč do vseh prejetih pripomb, nato pa se bo oblikoval predlog Občinskega prostorskega načrta, ki ga bo občina še zadnjič posredovala v pregled državnim ustanovam. Po odobritvi vseh nosilcev urejanja prostora sledi zadnja faza v postopku priprave občinskega prostorskega načrta – potrditev dokumenta na občinskem svetu.

Gradivo dokumenta stališč do pripomb je dostopno na namenski spletni strani Mestne občine Koper.

Foto: Jaka Ivančič